Δόθηκε στη δημοσιότητα το σχέδιο νόμου για την Ανώτατη Εκπαίδευση


Από το Υπουργείο Παιδείας Δ.Β.Μ.και Θ. δόθηκε στη δημοσιότητα το σχέδιο νόμου για την Ανώτατη Εκπαίδευση.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ορισμένα άρθρα με κάποιες “αξιοσημείωτες” αναφορές.

. (Στο τέλος της σελίδα υπάρχει η δυνατότητα ανάκτησης του πρωτότυπου κειμένου με το σχέδιο νόμου για την Ανώτατη Εκπαίδευση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ – ΣΠΟΥΔΕΣ

Άρθρο 30 – Διάρθρωση των σπουδών

1. Οι σπουδές διαρθρώνονται σε τρεις κύκλους, τον πρώτο, τον δεύτερο και τον τρίτο κύκλο.

2. α) Ο πρώτος κύκλος σπουδών συνίσταται στην παρακολούθηση ενός προγράμματος σπουδών, περιλαμβάνει μαθήματα που αντιστοιχούν κατ’ ελάχιστον σε 180 ακαδημαϊκές μονάδες υπό την έννοια του άρθρου 14 του ν.3374/2005 (Α΄189) και της Φ5/89656/B3/13.08.2007 απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ Β΄ 1466/13.08.2007) όπως εκάστοτε ισχύουν, και ολοκληρώνεται με τη λήψη του πτυχίου. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση των ιδρυμάτων και γνώμη της ΑΔΙΠ, ορίζεται το σύνολο των ακαδημαϊκών μονάδων που απαιτούνται για τη λήψη ενός πτυχίου ανά Σχολή ή/και γνωστικό πεδίο, λαμβάνοντας υπόψη και τις αντίστοιχες εξελίξεις, ανά επιστημονικό πεδίο, στον ευρωπαϊκό χώρο ανώτατης εκπαίδευσης.

β) Ένα ακαδημαϊκό έτος περιλαμβάνει μαθήματα που αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 60 ακαδημαϊκές μονάδες.

γ) Ένα ίδρυμα μπορεί να οργανώνει προγράμματα σύντομου κύκλου σπουδών, ο οποίος περιλαμβάνει μαθήματα που αντιστοιχούν κατά μέγιστο σε 120 ακαδημαϊκές μονάδες, και ολοκληρώνεται με την απονομή διπλώματος σύντομου κύκλου, κατά τα οριζόμενα στον Οργανισμό του.

3. Ο δεύτερος κύκλος σπουδών συνίσταται στην παρακολούθηση προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών, περιλαμβάνει ανά πρόγραμμα σπουδών μαθήματα που αντιστοιχούν κατ’ ελάχιστον σε 60 και κατά μέγιστο σε 120 ακαδημαϊκές μονάδες, και ολοκληρώνεται με τη λήψη του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Σπουδών (Μ.Δ.Σ.), σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Οργανισμό κάθε ιδρύματος.

4. Ο τρίτος κύκλος σπουδών συνίσταται στην παρακολούθηση προγράμματος διδακτορικών σπουδών, δύναται να περιλαμβάνει ανά πρόγραμμα σπουδών μαθήματα που αντιστοιχούν κατ’ ελάχιστον σε 60 και κατά μέγιστο σε 120 ακαδημαϊκές μονάδες και στην εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Ολοκληρώνεται με τη λήψη διδακτορικού διπλώματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Οργανισμό κάθε ιδρύματος.

5. Κάθε ίδρυμα ρυθμίζει ειδικότερα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των κύκλων σπουδών στον Οργανισμό.

Άρθρο 33 Χρονική διάρθρωση σπουδών – εξετάσεις

1. Κάθε ακαδημαϊκό έτος ξεκινά την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους και λήγει 31η Αυγούστου του επόμενου έτους. Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται σε δύο εξάμηνα.

2. Ο φοιτητής εγγράφεται στη σχολή στην αρχή κάθε εξαμήνου σε ημερομηνίες που ορίζονται από την κοσμητεία/διεύθυνση, και δηλώνει τα μαθήματα που επιλέγει Αν δεν εγγραφεί για δύο συνεχόμενα εξάμηνα, διαγράφεται αυτοδικαίως από τη σχολή.

Οι φοιτητές που αποδεδειγμένα εργάζονται [περισσότερο από 20 ώρες την εβδομάδα] δύνανται να εγγράφονται ως φοιτητές μερικής φοίτησης, μετά από αίτησή τους που εγκρίνεται από την κοσμητεία/διεύθυνση της σχολής. Ο Οργανισμός ορίζει τις ειδικότερες προϋποθέσεις και τη διαδικασία για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου.

3. Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον δεκατρείς πλήρεις εβδομάδες για διδασκαλία και τον απολύτως αναγκαίο αριθμό εβδομάδων για εξετάσεις.

4. Η παράταση της διάρκειας ενός εξαμήνου επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις προκειμένου να συμπληρωθεί ο απαιτούμενος ελάχιστος αριθμός εβδομάδων διδασκαλίας, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δύο το πολύ εβδομάδες και επιτρέπεται με απόφαση του πρύτανη. ύστερα από πρόταση της κοσμητείας/διεύθυνσης της σχολής.

5. Διακοπή του εκπαιδευτικού έργου αλλά και της εν γένει λειτουργίας ενός ιδρύματος επιτρέπεται με απόφαση του πρύτανη και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. .

6. Αν για οποιονδήποτε λόγο ο αριθμός των ωρών διδασκαλίας που πραγματοποιήθηκαν σε ένα μάθημα είναι μικρότερος από τα τέσσερα πέμπτα (4/5) του προβλεπόμενου στο Πρόγραμμα Σπουδών για τις εργάσιμες ημέρες του αντίστοιχου εξάμηνου, το μάθημα θεωρείται ότι δεν διδάχθηκε και δεν εξετάζεται, τυχόν εξέτασή του είναι άκυρη και ο βαθμός δεν υπολογίζεται για τη λήψη του πτυχίου.

7. Ο φοιτητής δικαιούται να εξεταστεί κατά την περίοδο του Σεπτεμβρίου στα μαθήματα και των δύο (χειμερινού και εαρινού) εξαμήνων, ενώ κατά την περίοδο του Φεβρουαρίου και του Ιουνίου στα μαθήματα μόνο των χειμερινών
και των εαρινών εξαμήνων, αντίστοιχα.

8. (…).

9. Αν ο φοιτητής αποτύχει περισσότερες από τρεις φορές σε ένα μάθημα, με απόφαση του κοσμήτορα εξετάζεται, ύστερα από αίτησή του, από επιτροπή από τρεις καθηγητές που έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο, της σχολής που ορίζονται από τον κοσμήτορα. Από την επιτροπή εξαιρείται ο υπεύθυνος της εξέτασης διδάσκων.

10. α) Μετά το πέρας της περιόδου κανονικής φοίτησης, που ισούται με τον ελάχιστο αριθμό των αναγκαίων για τη λήψη του πτυχίου εξαμήνων, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών της σχολής, προσαυξανόμενων κατά τέσσερα εξάμηνα, οι φοιτητές, προκειμένου να εγγραφούν στα εξάμηνα, πρέπει να πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στον Οργανισμό.

β) Οι φοιτητές μερικής φοίτησης υπέχουν την υποχρέωση της περίπτωσης α) μετά το πέρας περιόδου που ισούται με τον ελάχιστο αριθμό των αναγκαίων για τη λήψη του πτυχίου εξαμήνων, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών της σχολής, προσαυξανόμενων κατά εκατό (100) τοις εκατό.

γ) (…)

11. Ο φοιτητής ολοκληρώνει τις σπουδές του και παίρνει πτυχίο όταν εξεταστεί επιτυχώς στα προβλεπόμενα από το πρόγραμμα σπουδών μαθήματα και συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό πιστωτικών μονάδων.

12. Για τη λήψη του πτυχίου πρώτου κύκλου απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση μαθημάτων μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας ή η αποδεδειγμένη γνώση της. Οι ξένες γλώσσες που απαιτούνται, ο αριθμός των μαθημάτων, το επίπεδο εκμάθησής τους και ο τρόπος απόδειξης της γνώσης της ξένης γλώσσας ή των γλωσσών ορίζονται στον Οργανισμό του ιδρύματος.

13.(…)

Άρθρο 35 – Σύμβουλοι σπουδών

Με τον οργανισμό κάθε ιδρύματος ορίζεται η δυνατότητα ανάθεσης, εκ περιτροπής, καθηκόντων συμβούλουσπουδών σε καθηγητές και καθορίζονται ειδικότερες λεπτομέρειες.

Άρθρο 36 – Φοιτητικά θέματα

1. α) Τα ιδρύματα λαμβάνουν ειδικά μέτρα για τη διευκόλυνση των σπουδών των εργαζόμενων φοιτητών. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζεται η υποχρεωτική χορήγηση αδειών στους εργαζόμενους φοιτητές κατά την περίοδο των εξετάσεων.

β) Οι φοιτητές πραγματοποιούν πρακτική άσκηση, στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, εφόσον αυτή περιλαμβάνεται στο οικείο πρόγραμμα σπουδών. Οι όροι και οι προϋποθέσεις της πρακτικής άσκησης ρυθμίζονται στον Οργανισμό του ιδρύματος.

(…)

ε) Με τους Οργανισμούς των Α.Ε.Ι. είναι δυνατόν να προβλέπεται η δυνατότητα προσωρινής μετακίνησης ενός φοιτητή από ένα Α.Ε.Ι. προς άλλο, για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει το ένα ακαδημαϊκό έτος, η διαδικασία αναγνώρισης ακαδημαϊκών μονάδων και οι λοιπές λεπτομέρειες.

στ) Με τους Οργανισμούς των Α.Ε.Ι. είναι δυνατόν να ρυθμίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις αναγνώρισης ακαδημαϊκών μονάδων από το Α.Ε.Ι. της υποδοχής καθώς και η συνέχιση όσων φοιτητικών παροχών μπορούν να
μεταφερθούν στο Α.Ε.Ι. του εξωτερικού.

ΜΕΡΟΣ Β΄ – ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Άρθρο 38 -Προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών

1. Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) εντάσσονται στον στρατηγικό σχεδιασμό του ιδρύματος, αποσκοπούν στην προαγωγή της γνώσης, την ανάπτυξη της έρευνας και την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας, διέπονται από επιστημονική συνοχή, αναφέρονται σε συγγενείς ειδικότητες και πληρούν προϋποθέσεις, που εγγυώνται υψηλό επίπεδο σπουδών.

2. Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών περιέχει τους τίτλους των υποχρεωτικών, των κατ’ επιλογή υποχρεωτικών και των προαιρετικών μαθημάτων, το περιεχόμενό τους, τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας τους,
στις οποίες περιλαμβάνεται το κάθε μορφής επιτελούμενο διδακτικό έργο, τη χρονική αλληλουχία ή αλληλεξάρτηση των μαθημάτων, και αντιστοιχεί στον ελάχιστο δυνατό αριθμό εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του μεταπτυχιακού τίτλου.

(…)

5. Στα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών ενός ιδρύματος μπορούν να περιλαμβάνονται, με την αναγνώριση των αντίστοιχων ακαδημαϊκών μονάδων, και μαθήματα που παρέχονται από σχολές μεταπτυχιακών σπουδών άλλων ιδρυμάτων, όπως ορίζεται στους οργανισμούς των ιδρυμάτων αυτών. Μεταξύ των δύο ιδρυμάτων καταρτίζεται πρόγραμμα συνεργασίας.

ΜΕΡΟΣ Δ΄ – ΤΡΙΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Άρθρο 39 Διδακτορική διατριβή-προγράμματα διδακτορικών σπουδών

1. Η ευθύνη του σχεδιασμού και της οργάνωσης του τρίτου κύκλου σπουδών ανήκει στην αρμοδιότητα των ιδρυμάτων του πανεπιστημιακού τομέα.

2. Με απόφαση της κοσμητείας της οικείας σχολής μεταπτυχιακών σπουδών, ύστερα από πρόταση της ή των κοσμητειών των οικείων σχολών προπτυχιακών σπουδών, οργανώνεται πρόγραμμα μαθημάτων διδακτορικών σπουδών, το οποίοπεριέχει τους τίτλους των υποχρεωτικών, των κατ’ επιλογή υποχρεωτικών και των προαιρετικών μαθημάτων, το περιεχόμενό τους, τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας τους, στις οποίες περιλαμβάνεται το κάθε μορφής επιτελούμενο διδακτικό έργο, τη χρονική αλληλουχία ή αλληλεξάρτηση των μαθημάτων.

(…)

6. Για κάθε υποψήφιο διδάκτορα ορίζεται από την κοσμητεία της σχολής τριμελής συμβουλευτική επιτροπή για την επίβλεψη και καθοδήγησή του. Τα μέλη της επιτροπής πρέπει να βρίσκονται στο ίδιο ή συναφές ερευνητικό και επιστημονικό πεδίο με αυτό, για το οποίο ενδιαφέρεται ο υποψήφιος διδάκτορας. Η τριμελής επιτροπή εγκρίνεται από την κοσμητεία της σχολής μεταπτυχιακών σπουδών.

7.Η τελική αξιολόγηση και κρίση της διατριβής γίνεται από δύο εξεταστές, οι οποίοι ορίζονται με απόφαση της κοσμητείας ή των κοσμητειών των προπτυχιακών σχολών, ύστερα από εισήγηση της τριμελούς επιτροπής και
έγκριση της κοσμητείας της σχολής μεταπτυχιακών σπουδών. Ο ένας εξεταστής είναι καθηγητής του ιδρύματος του ιδίου ή απολύτως συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το αντικείμενο της διατριβής. Ο δεύτερος εξεταστής, επίσης του ίδιου ή απολύτως συναφούς γνωστικού αντικειμένου, είναι μέλος Α.Ε.Ι. του εξωτερικού ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μετά από ειδική αιτιολόγηση, του εσωτερικού, από τα μητρώα του άρθρου 26. Οι εξεταστές δεν μπορεί να είναι μέλη της τριμελούς επιτροπής. Για την απονομή του διδακτορικού διπλώματος απαιτείται η θετική αξιολόγηση και κρίση της διατριβής και από τους δύο εξεταστές. Άλλα θέματα σχετιζόμενα με τη κρίση διατριβής, όπως η δημόσια παρουσία ή τυχόν προαπαιτούμενες δημοσιεύσεις, ρυθμίζονται από τον Οργανισμό του Ιδρύματος.

Άρθρο 49 – Φοιτητική ιδιότητα – Σύλλογοι φοιτητών

1. Η ιδιότητα του φοιτητή αποκτάται με την εγγραφή του σε Α.Ε.Ι. και λήγει με τη λήψη του πτυχίου ή του μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος ή με τη μη επανεγγραφή του για δύο συνεχόμενα εξάμηνα.

Άρθρο 53 – Φοιτητική μέριμνα – Υγειονομική περίθαλψη

1 α) Οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες, που δεν έχουν άλλη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, δικαιούνται πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.). Οι προϋποθέσεις εφαρμογής της διάταξης αυτής καθορίζονται με π.δ. που εκδίδεται με από πρόταση των Υπουργών Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

β) Με απόφαση του Συμβουλίου του ιδρύματος, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα σχετικά με τη δωρεάν σίτιση των φοιτητών, με βάση την ατομική και οικογενειακή οικονομική τους
κατάσταση
. Κριτήρια κατανομής της πίστωσης για τη σίτιση και του προσδιορισμού των δικαιούχων δωρεάν σίτισης είναι ιδίως ο αριθμός των σιτιζόμενων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, η έδρα του ιδρύματος και οι ειδικές συνθήκες που επικρατούν σε αυτό, η τυχόν λειτουργία φοιτητικής λέσχης στο ίδρυμα και κυρίως η οικονομική (ατομική και οικογενειακή) κατάσταση του φοιτητή και η εντοπιότητά του.

(…)

Άρθρο 55 – Συνήγορος του φοιτητή

1. α) Κάθε ίδρυμα με τον οργανισμό συνιστά αυτοτελές γραφείο με την επωνυμία «Συνήγορος του φοιτητή», με σκοπό τη διαμεσολάβηση μεταξύ φοιτητών και καθηγητών ή διοικητικών υπηρεσιών του ιδρύματος, για την
τήρηση της νομιμότητας στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής ελευθερίας, την αντιμετώπιση φαινομένων κακοδιοίκησης και τη διαφύλαξη της εύρυθμης λειτουργίας του ιδρύματος.

β) Ο συνήγορος του φοιτητή, που προΐσταται του ομώνυμου αυτοτελούς γραφείου χωρίς αμοιβή, μπορεί να είναι ομότιμος ή καθηγητής του ιδρύματος και ορίζεται από το Συμβούλιο του ιδρύματος, ύστερα από γνώμη του συμβουλίου φοιτητικής μέριμνας, για θητεία ενός ακαδημαϊκού έτους, με δυνατότητα ανανέωσης, εφόσον ο ίδιος το επιθυμεί. Με την ίδια διαδικασία το Συμβούλιο δύναται οποτεδήποτε να τον παύσει από τα καθήκοντά του, για ανικανότητα ή πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων του.

γ) Ο συνήγορος του φοιτητή διερευνά υποθέσεις, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από αναφορά φοιτητή, και διαμεσολαβεί στα αρμόδια όργανα για την επίλυσή τους. Μπορεί να ζητά από τις υπηρεσίες του ιδρύματος κάθε πληροφορία, έγγραφο ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο για την υπόθεση, να εξετάζει πρόσωπα, να ενεργεί αυτοψία και να παραγγέλλει πραγματογνωμοσύνη. Σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι σε συγκεκριμένη υπόθεση δεν τηρείται η νομιμότητα, παρατηρούνται φαινόμενα κακοδιοίκησης ή διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία του ιδρύματος, συντάσσει πόρισμα το οποίο γνωστοποιεί στον  καθηγητή ή την αρμόδια διοικητική υπηρεσία και τον αναφέροντα φοιτητή, και διαμεσολαβεί με κάθε πρόσφορο τρόπο για την επίλυση του προβλήματος. Ο συνήγορος του φοιτητή δύναται με πράξη του να θέτει στο αρχείο αναφορά που κρίνεται προφανώς αόριστη, αβάσιμη ή ασήμαντη, ενώ σε περίπτωση που κρίνει ότι υπάρχουν υποψίες για την τέλεση πειθαρχικού παραπτώματος διαβιβάζει την υπόθεση στο αρμόδιο πειθαρχικό όργανο. Οι αποφάσεις του συνηγόρου του φοιτητή καθώς και Έκθεση με τα ετήσια πεπραγμένα του δημοσιεύονται στον διαδικτυακό τόπο του ιδρύματος, με την επιφύλαξη των διατάξεων του τον ν. 2472/1997 (Α΄ 50), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

(…)

Άρθρο 65 – Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

1. Η ανεξάρτητη διοικητική αρχή με την επωνυμία «Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση», που συστήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του ν. 3374/2005 (Α΄ 189) μετονομάζεται σε «Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση» (ΑΔΙΠ) με διεθνή ονομασία «Hellenic Quality Assurance and Accreditation Agency» (HQA) και διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

2. Η Αρχή εδρεύει στην Αθήνα, έχει διοικητική αυτοτέλεια και εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για τον έλεγχο νομιμότητας των πράξεών της.

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΈΔΙΟ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Πηγή:edu.klimaka.gr


Σας άρεσε το άρθρο; Μοιραστείτε το!!

0

What's Your Reaction?

Angry Angry
0
Angry
Cute Cute
0
Cute
Fail Fail
0
Fail
Geeky Geeky
0
Geeky
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
OMG OMG
0
OMG
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF
nick

Δόθηκε στη δημοσιότητα το σχέδιο νόμου για την Ανώτατη Εκπαίδευση

συνδέσου

Γίνε μέλος του #MSP
Don't have an account?
Εγγράψου

reset password

Εγγράψου

Γίνε μέλος του #MSP

Captcha!
Choose A Format
Gif
GIF format