Το υπ. Παιδείας να δώσει λύση στις εγγραφές των απορριπτόμενων μαθητών της Γ ΕΠΑΛ


  • Σύμφωνα με πρόσφατη διευκρίνιση του Υπουργείου Παιδείας σε ερωτήματα σχετικά με την εγγραφή των απορριπτόμενων μαθητών της Γ΄ ΕΠΑΛ του Ν. 3475/2006 στο ΕΠΑΛ του Ν.4186/2013, το Υπουργείο Παιδείας διευκρινίζει ότι στην Γ΄ ΕΠΑΛ του Ν. 4186/2013 εγγράφονται οι προαγόμενοι από την Β΄ ΕΠΑΛ (του Ν. 4186/2013) του σχολικού έτους 2014 – 2015, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι απορριπτόμενοι μαθητές της Γ΄ ΕΠΑΛ του Ν. 3475/2006 θα πρέπει να εγγραφούν – και επομένως να επαναλάβουν και πάλι – στην Β΄ ΕΠΑΛ του Ν. 4186/2013, παρ’ ότι την τάξη αυτή την έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία φοιτώντας στην Β΄ ΕΠΑΛ του Ν. 3475/2006.
  • Σύμφωνα με την ΥΑ 141641/Γ2/ΦΕΚ 2470 Β΄/16-9-2014 με θέμα: «Εγγραφές Μετεγγραφές – Φοίτηση μαθητών στα Επαγγελματικά Λύκεια», στην Γ΄ τάξη του ΕΠΑΛ εγγράφονται οι απορριπτόμενοι μαθητές της Γ΄ τάξης ΕΠΑΛ στην ίδια ειδικότητα του ίδιου τομέα (άρθρο 2, παρ. 5, εδαφ. α).
  • Σύμφωνα με το ΠΔ 50/ΦΕΚ 81 Α΄ /8-5-2008 με θέμα: «Φοίτηση και αξιολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου», οι μαθητές των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής είναι υποχρεωμένοι να επαναλάβουν την ίδια τάξη (άρθρο 31, παρ. 4).

Στην ΥΑ 60687/Δ4/ΦΕΚ 723 Β΄/28-4-2015 με θέμα: «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 141641/Γ2/08-09-2014 υπουργικής απόφασης Εγγραφές – Μετεγγραφές – Φοίτηση μαθητών στα Επαγγελματικά Λύκεια» (Β΄ 2470), που τροποποιεί – συμπληρώνει την ΥΑ 141641/Γ2/ΦΕΚ 2470 Β΄/16-9-2014, δεν υπάρχει διευκρίνιση για την περίπτωση των απορριπτόμενων μαθητών της Γ΄ ΕΠΑΛ του Ν. 3475/2006 για την εγγραφή τους στην Β΄ ή στην Γ΄ τάξη του ΕΠΑΛ του Ν. 4186/2013.

Συγκεκριμένα, αναφέρεται στο άρθρο 2, περ. Α΄, παρ. 3:

 Στη Β΄ τάξη, πέραν των περιπτώσεων  που αναφέρονται  στην παρ.2 του άρθρου 7 του ν.4186/2013 (Α΄193), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εγγράφονται:

α) Κάτοχοι  πτυχίου  Α΄ κύκλου Τ.Ε.Ε.

β) Κάτοχοι  πτυχίου Β΄ κύκλου T.E.E. και των ισοτίμων με αυτούς  τίτλων σπουδών σε  άλλη  ειδικότητα  από αυτή του οικείου  τίτλου σπουδών τους.

γ) Μαθητές  της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης  του παλαιού εξαταξίου Γυμνασίου.

δ) Μαθητές παρελθόντων ετών  της  Β΄ και  Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου, ΤΕΛ, Ενιαίου Λυκείου, ΛΕΝ, Ε.Π.Λ.

ε) Μαθητές  του 2ου κύκλου T.E.E.

στ) Προαχθέντες της  Α΄ τάξης  των ΤΕΛ, Ενιαίων Λυκείων, ΛΕΝ, Ε.Π.Λ.

ζ) Προαχθέντες της Δ΄ τάξης  του παλαιού εξαταξίου Γυμνασίου.

η) Κάτοχοι  πτυχίου  ΤΕΣ και των ισοτίμων  με αυτούς τίτλων σπουδών.

θ) Μαθητές  που προήχθησαν από την Β΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. και  επιθυμούν  να φοιτήσουν σε διαφορετικό τομέα  ή ειδικότητα.

ι) Απορριπτόμενοι της Β΄ Τάξης ΕΠΑ.Λ.

ια) Κάτοχοι πτυχίου  ΕΠΑ.Σ. σε  άλλη  ειδικότητα  από αυτή του οικείου  τίτλου σπουδών τους.

ιβ) Κάτοχοι πτυχίου  ΕΠΑ.Λ. σε  άλλη  ειδικότητα  από αυτή του οικείου  τίτλου σπουδών τους.

ιγ) Μαθητές  της Α΄ και Β΄ τάξης  ΕΠΑ.Σ.

ιδ) Κάτοχοι  πτυχίου  ΤΕΛ, Ε.Π.Λ. και των ισοτίμων  με αυτούς  τίτλων σπουδών σε άλλη ειδικότητα από αυτή του οικείου  τίτλου σπουδών τους.

ιε) Μαθητές  της Γ΄ τάξης  Εσπερινού ΤΕΛ.

ιστ) Κάτοχοι  απολυτηρίου Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου, και των ισοτίμων  με αυτούς  τίτλων σπουδών.»

Είναι φανερό ότι δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη για τους απορριπτόμενους μαθητές της Γ΄ Λυκείου του ΕΠΑΛ του Ν. 3475/2006 στο ΕΠΑΛ του Ν. 4186/2013.

Επιπρόσθετα, στο ίδιο άρθρο, περ. Α΄ παρ. 5 αναφέρεται:

  Στη Γ΄ Τάξη των ΕΠΑ.Λ. εγγράφονται:

 α) Οι προαχθέντες από τη Β΄ τάξη  ΕΠΑ.Λ. στην  ίδια ειδικότητα.

β) Οι απορριπτόμενοι μαθητές της  Γ΄ τάξης  ΕΠΑ.Λ. στην ίδια ειδικότητα του ίδιου τομέα.»

Εδώ, είναι πιθανή η δημιουργία σύγχυσης ή παρερμηνείας από τον αναγνώστη αυτής της παραγράφου, με δεδομένο ότι το περιεχόμενο όλης του άρθρου 2 έχει ως αντικείμενο την εξειδικευμένη αντιμετώπιση κάθε περίπτωσης εγγραφής στα ΕΠΑΛ, ανά τάξη.

Επιπρόσθετα, η Δ4/78213/18-05-2015 ΥΑ διευκρινίζει χαρακτηριστικά:

Στη Β` τάξη, πέραν των περιπτώσεων που αναφέρονται στην παρ.2 του άρθρου 7 του ν.4186/2013 (Α`193), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εγγράφονται:

στ) Από το σχολικό έτος 2015-2016 και εφεξής οι προαχθέντες της Α` τάξης των ΤΕΛ, ΛΕΝ, Ε. Π.Λ. καθώς και οι προαχθέντες της Α` τάξης Ημερησίων και Εσπερινών Ενιαίων Λυκείων..

θ) Μαθητές που προήχθησαν από την Β` τάξη ΕΠΑ.Λ. και επιθυμούν να φοιτήσουν σε διαφορετικό τομέα ή ειδικότητα.

ι) Απορριπτόμενοι της Β` Τάξης ΕΠΑ.Λ.»

Ακόμη, στο άρθρο 20 της 141641/Γ2/ΦΕΚ 2470 Β΄/16-9-2014 αναφέρεται:

«1.Οι κάτοχοι πτυχίου Β΄ κύκλου Τ.Ε.Ε., ΤΕΛ, Ε.Π.Λ., ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006 εγγράφονται στη Β΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ. στον ίδιο ή διαφορετικό τομέα αλλά σε διαφορετική ειδικότητα από αυτή του οικείου τίτλου σπουδών τους, σύμφωνα και με την υπεύθυνη δήλωση που καταθέτουν, όπως ορίζεται στην παρ.5 του άρθρου 3 της παρούσας απόφαση».

Γίνεται φανερό ότι στην περίπτωση αυτή εξισώνονται οι κάτοχοι Πτυχίου ΕΠΑΛ του Ν. 3475/2006 με τους απορριπτόμενους της Γ΄ ΕΠΑΛ του ίδιου Νόμου, οι οποίοι όμως δεν διεκδικούν την λήψη ενός δεύτερου Πτυχίου άλλης Ειδικότητας του ίδιου ή διαφορετικού τομέα, αλλά την ολοκλήρωση των σπουδών τους προς απόκτηση του πρώτου Πτυχίου τους.

Είναι κατανοητό ότι στην περίπτωση των απορριπτόμενων μαθητών της Γ΄ ΕΠΑΛ του Ν. 3475/2006 τίθεται θέμα αντιστοιχίας ειδικότητας με αυτή του ΕΠΑΛ του Ν. 4186/2013. Είναι όμως επίσης κατανοητό για όποιον προσπαθεί να ερμηνεύσει την παραπάνω νομοθεσία που διέπει τις εγγραφές των μαθητών στα ΕΠΑΛ του Ν. 4186/2013 ότι δεν υπάρχει σαφής διατύπωση για τον τρόπο αντιμετώπισης των εν λόγω μαθητών στην διαδικασία εγγραφής τους σε αυτά. Το γεγονός αυτό λειτούργησε αρνητικά στην ορθή και έγκαιρη ενημέρωση τόσο των εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών μονάδων, όσο και των ενδιαφερόμενων μαθητών, καθώς και των γονέων – κηδεμόνων τους, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί η εντύπωση ότι στην περίπτωση των απορριπτόμενων μαθητών της Γ΄ ΕΠΑΛ του Ν. 3475/2006 η υποχρέωση εγγραφής τους στην Β΄ τάξη ΕΠΑΛ του Ν. 4186/2013 και η συνακόλουθη υποχρέωση επανάληψης της Β΄ τάξης, της οποίας την φοίτηση είχαν ολοκληρώσει με επιτυχία, υφίσταται θέμα άδικης αντιμετώπισή τους.

Η άμεση διευθέτηση του θέματος που έχει δημιουργήσει αισθήματα αδικίας στους μαθητές και στους γονείς – κηδεμόνες τους αποτελεί αναγκαιότητα η οποία δεν αγγίζει θέματα άδικης αντιμετώπισης άλλων μαθητών. Ίσως σχετική οδηγία – ρύθμιση αντιστοιχίας των καταργηθέντων ειδικοτήτων του ΕΠΑΛ του Ν. 3475/2006 με τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ του Ν. 4186/2013, να αποτελούσε λύση στο δημιουργηθέν πρόβλημα, αφού θα επέτρεπε στους παραπάνω μαθητές να αποκτήσουν τη δυνατότητα εγγραφής τους στην Γ΄ ΕΠΑΛ και όχι στην Β΄ ΕΠΑΛ, την οποία έχουν ήδη ολοκληρώσει με επιτυχία.

ΠΗΓΗ :www.alfavita.gr | Το διαβάσαμε ΕΔΩ


Σας άρεσε το άρθρο; Μοιραστείτε το!!

0

What's Your Reaction?

Angry Angry
0
Angry
Cute Cute
0
Cute
Fail Fail
0
Fail
Geeky Geeky
0
Geeky
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
OMG OMG
0
OMG
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF
admin

Το υπ. Παιδείας να δώσει λύση στις εγγραφές των απορριπτόμενων μαθητών της Γ ΕΠΑΛ

συνδέσου

Γίνε μέλος του #MSP
Don't have an account?
Εγγράψου

reset password

Εγγράψου

Γίνε μέλος του #MSP

Captcha!
Choose A Format
Gif
GIF format