Διαγωνισμός για 10 υποτροφίες από το κληροδότημα “Παναγιώτη Τριανταφυλλίδη”


Προκηρύχθηκε διαγωνισμός για το ακαδημαϊκό έτος 2013 – 2014 από τα έσοδα του κληροδοτήματος «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ» για δέκα υποτροφίες φοιτητών και φοιτητριών Ελληνικών Πανεπιστημίων καταγόμενων από την Πελοπόννησο. Οι υποψήφιοι που είναι φοιτητές των Γεωπονικών και Κτηνιατρικών Σχολών προηγούνται των υπολοίπων υποψηφίων υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι συγκεντρώνουν μέσο όρο βαθμολογίας και στα δύο μαθημάτα στα οποία διαγωνίζονται τουλάχιστον 14.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στην Αθήνα στις 23 Απριλίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 08.00 στο κτήριο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, εφόσον οι κατάλληλες για τη διενέργεια του διαγωνισμού αίθουσες είναι διαθέσιμες, διαφορετικά σε γειτονικά Εκπαιδευτήρια.

Ο υποψήφιος πρέπει να συγκεντώσει  μέσο όρο και στα δύο μαθήματα τουλάχιστον δεκατέσσερα (14). Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα γίνει δημόσια κλήρωση ενώ μπορεί να γίνει έγγραφη ένσταση εντός 5 ημερών από την ημέρα τοιχοκόλλησης του πρακτικού έκδοσης αποτελεσμάτων.
Το ποσό της υποτροφίας είναι 200 ευρώ το μήνα και η καταβολή της υποτροφίας αρχίζει από την έναρξη του ακαδ. έτους 2013–2014 και διαρκεί ως το τέλος των κανονικών σπουδών των υποτρόφων στο Τμήμα ή τη Σχολή που φοιτούν εφόσον η ετήσια επίδοση τους είναι καλή, δηλαδή επιτυγχάνουν τουλάχιστον στα 2/3 των μαθημάτων, που προβλέπονται σε κάθε ακαδημαϊκό έτος από το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος ή της Σχολής που φοιτούν, διαφορετικά η υποτροφία διακόπτεται.
Επίσης, αν ο υπότροφος δεν λάβει το πτυχίο του εντός έτους από της λήξεως των κανονικών του σπουδών, υποχρεούται να επιστρέψει τα χρήματα της υποτροφίας, εκτός εάν οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, οι οποίοι θα εκτιμηθούν από το Υπουργείο Οικονομικών.
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ :
1.Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες των Πανεπιστημίων που εισήχθησαν:
Α) Με το σύστημα του Ενιαίου Λυκείου ή του Γενικού Λυκείου ή του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) εξετάζονται γραπτά στην Νεοελληνική Γλώσσα (Έκφραση- Έκθεση) και σ’ ένα ακόμα μάθημα, στην ύλη της Γ΄ τάξης Λυκείου του σχολικού έτους 2012-2013, ως ακολούθως:
α) Στην Ιστορία Κατεύθυνσης, όσοι προέρχονται από τη Θεωρητική Κατεύθυνση.
β) Στη Φυσική Κατεύθυνσης, όσοι προέρχονται από τη Θετική ή την Τεχνολογική Κατεύθυνση.
γ) Στη Φυσική ΙΙ, όσοι προέρχονται από το Επαγγελματικό Λύκειο.
Β) Στα Τμήματα Εικαστικών Τεχνών ή Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών των Πανεπιστημίων εξετάζονται στην εκτέλεση Εικαστικού Έργου από πρότυπο και στην Νεοελληνική Γλώσσα (Έκφραση-Έκθεση), στην ύλη της Γ΄ τάξης Λυκείου του σχολικού έτους 2012-2013.
Γ) Στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Παν/μίου, εξετάζονται σε μία από τις ξένες γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, σύμφωνα με δήλωσή τους και στη Νεοελληνική Γλώσσα (Έκφραση-Έκθεση), στην ύλη της Γ΄ τάξης Λυκείου του σχολικού έτους 2012-2013
2. Oι Έλληνες του εξωτερικού και τα τέκνα Ελλήνων υπαλλήλων του εξωτερικού εξετάζονται, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν, ως εξής:
Α) Οι υποψήφιοι που είναι τέκνα Ελλήνων του Εξωτερικού και απόφοιτοι Ελληνικών Λυκείων και οι υποψήφιοι που είναι τέκνα Ελλήνων Υπαλλήλων αποσπασμένων σε Ελληνικές Δημόσιες Υπηρεσίες στο Εξωτερικό ή σε Διεθνείς Οργανισμούς στους οποίους μετέχει και η Ελλάδα, απόφοιτοι Ελληνικών Λυκείων που εισήχθησαν σύμφωνα με το σύστημα του Ενιαίου Λυκείου ή του Γενικού Λυκείου ή του ΕΠΑ.Λ. στο Τμήμα ή τη Σχολή που φοιτούν, εξετάζονται ως ακολούθως:
Γραπτά στη Νεοελληνική Γλώσσα (Έκθεση-Έκφραση) και σε ένα ακόμη μάθημα:
α) Στην Ιστορία Κατεύθυνσης, όσοι προέρχονται από τη Θεωρητική Κατεύθυνση.
β) Στη Φυσική Κατεύθυνσης, όσοι προέρχονται από τη Θετική ή την Τεχνολογική Κατεύθυνση, στην ύλη της Γ΄ τάξης Λυκείου του σχολικού έτους 2012-2013.
Β) Οι υποψήφιοι που είναι Έλληνες και απόφοιτοι Ξένων Σχολείων που λειτουργούν στο Εξωτερικό εξετάζονται γραπτά στη Νεοελληνική Γλώσσα (Έκφραση – Έκθεση) στην ύλη της Γ΄ τάξης Λυκείου του σχολικού έτους 2012-2013 και σε μία από τις ξένες γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική, σύμφωνα με δήλωσή τους.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ :
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό μπορούν από την 21 Ιανουαρίου 2015 και το αργότερο μέχρι και τις 02 Απριλίου 2015 ημέρα Πέμπτη:
1)Να υποβάλλουν κατά τις εργάσιμες ημέρες τις αιτήσεις τους με τα δικαιολογητικά στο Γραφείο Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ώρες υποδοχής του κοινού 12.00-14.00).
2) Να στείλουν τις αιτήσεις τους με τα δικαιολογητικά ταχυδρομικά, το αργότερο μέχρι και την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων (με αντίστοιχη ευκρινή σφραγίδα ταχυδρομείου) με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορά στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Γραφείο Κεντρικού Πρωτοκόλλου, με την ένδειξη ‘Για το Τμήμα Δ΄ Φοιτητικών Θεμάτων και Υποτροφιών’ (Α. Παπανδρέου 37 Μαρούσι Τ.Κ. 151 80).

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:

1.Αίτηση η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου www.minedu.gov.gr/Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί-Υποτροφίες/Υποτροφίες-Κληροδοτήματα.
2.Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του υποψηφίου από την οποία θα προκύπτει:
α) η ηλικία του υποψηφίου που δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη των 36 χρόνων,
β) η ελληνική ιθαγένεια ή η ελληνική καταγωγή και ο τόπος καταγωγής του υποψηφίου (δηλ. ο τόπος γέννησης του υποψηφίου) που προβλέπεται ανωτέρω.

Σημειώνεται ότι:
ΜΟΝΟΝ ΑΝ ο  τόπος καταγωγής του υποψηφίου δεν προκύπτει από τον τόπο γέννησης του, πρέπει να προσκομίσει επιπλέον:
ή Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ΚΑΙ του γονέα του, από τον τόπο γέννησης του οποίου προκύπτει ο  τόπος καταγωγής του υποψηφίου,
ή Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας (εκτός από το δικό του και του γονέα του) ΚΑΙ του παππού ή της γιαγιάς του, από τον τόπο γέννησης του/της οποίου/ας προκύπτει ο τόπος καταγωγής του υποψηφίου, ώστε να φαίνεται η διαδοχή των γενεών.
Σε περίπτωση που κάποιο από τα προαναφερόμενα πρόσωπα (γονείς ή παππούδες) δεν βρίσκεται εν ζωή, προσκομίζει Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης ή Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου για τα πρόσωπα αυτά.
3. Αντίγραφο του Τίτλου Απόλυσης του υποψηφίου από σχολείο της Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς» (Πολύ καλά) και διαγωγή τουλάχιστον «Κοσμία» σύμφωνα με το οποίο έγινε εγγραφή στο Τμήμα ή τη Σχολή που φοιτά.
4. Βεβαίωση ή Πιστοποιητικό του Τμήματος ή της Σχολής του Πανεπιστημίου ότι έχει εγγραφεί και φοιτά ο υποψήφιος.
5. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄ 75) του υποψηφίου ότι δεν έλαβε ούτε λαμβάνει υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από την ίδια ή άλλη κληρονομιά, κληροδοσία, ή δωρεά και ότι δεν έχει εκπέσει λόγω υπαιτιότητάς του από υποτροφία η οποία του έχει απονεμηθεί προηγουμένως. Η Υπεύθυνη δήλωση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου minedu.gov.gr/Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί-Υποτροφίες/Υποτροφίες-Κληροδοτήματα.

 

Οι υποψηφίοι των κατηγοριών 2Α και 2Β πρέπει να δηλώσουν την κατηγορία στην οποία ανήκουν. Όσοι από τους υποψήφιους της κατηγορίας 2Β έχουν απολυτήριο της αλλοδαπής προσκομίζουν βεβαίωση αναγωγής της βαθμολογίας του απολυτηρίου της αλλοδαπής στην εικοσάβαθμη κλίμακα από τη Δ/νση Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπ/σης, Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων του Υπουργείου Παιδείας ή από τα Γραφεία και τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής. Επιπλέον οι υποψήφιοι των κατηγοριών 1Γ και 2Β δηλώνουν την ξένη γλώσσα στην οποία επιθυμούν να εξεταστούν.

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι για οποιοδήποτε λόγο δεν υπέβαλαν πλήρη τα οριζόμενα δικαιολογητικά μέσα στην προθεσμία, μπορούν να τα συμπληρώσουν και να τα υποβάλουν στην Εξεταστική Επιτροπή έως και την ημέρα του διαγωνισμού, ακόμη και πριν την έναρξή του.

Επιμέλεια : Αργυρώ Σαμιώτη


Σας άρεσε το άρθρο; Μοιραστείτε το!!

0

What's Your Reaction?

Angry Angry
0
Angry
Cute Cute
0
Cute
Fail Fail
0
Fail
Geeky Geeky
0
Geeky
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
OMG OMG
0
OMG
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF
argiro

Διαγωνισμός για 10 υποτροφίες από το κληροδότημα “Παναγιώτη Τριανταφυλλίδη”

συνδέσου

Γίνε μέλος του #MSP
Don't have an account?
Εγγράψου

reset password

Εγγράψου

Γίνε μέλος του #MSP

Captcha!
Choose A Format
Gif
GIF format