Ό,τι πρέπει να γνωρίζεις για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των φοιτητών


Ένα από τα δικαιώματα των φοιτητών είναι το φοιτητικό βιβλιάριο υγείας, το οποίο προσφέρει παροχές όμοιες με αυτές των δημοσίων υπαλλήλων, όπως οδοντιατρική περίθαλψη σε ιδιώτες γιατρούς ή χορήγηση επιδομάτων σε περίπτωση τοκετού. Το φοιτητικό βιβλιάριο υγείας συνιστάται σε φοιτητές που δεν έχουν καμία υγειονομική κάλυψη αλλά και σ’ αυτούς που καλύπτονται υγειονομικά από κάποιον άλλον ασφαλιστικό τομέα, αρκεί να συγκρίνουν τις παροχές και να καταλήξουν στην επιθυμητή ασφάλιση. Το βιβλιάριο χορηγείται στον φοιτητή με αίτησή του στη Γραμματεία του Τμήματος, εφόσον αυτός δεν έχει επιλέξει άλλον ασφαλιστικό φορέα, καταθέτοντας και σχετική υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι εγγεγραμμένος σε άλλο ταμείο και δεν δικαιούται άλλη ασφάλιση. Η ισχύς του βιβλιαρίου αφορά το εκάστοτε ακαδημαϊκό έτος και ανανεώνεται στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους (Σεπτέμβριο) από την Γραμματεία του Τμήματος του φοιτητή.

Τι περιλαμβάνει η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη :

Ιατρική εξέταση.

-Νοσοκοµειακή εξέταση.

-Φαρµακευτική περίθαλψη.

-Παρακλινικές εξετάσεις.

-Εξέταση στο σπίτι.

-Τοκετούς.

-Φυσιοθεραπεία.

-Οδοντριατρική περίθαλψη.

-Ορθοπεδικά είδη.

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες, που δεν έχουν άλλη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, δικαιούνται πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.). Οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία παροχής της περίθαλψης καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα. Με βάση λοιπόν το προεδρικό διάταγμα η υγειονοµική περίθαλψη που δικαιούνται οι φοιτητές παρέχεται δωρεάν υπό προϋποθέσεις. Οι δαπάνες της υγειονοµικής περίθαλψης καλύπτονται από τον προϋπολογισµό των οικείων Α.Ε.Ι. ή της φοιτητικής Λέσχης των Α.Ε.Ι. ανάλογα. Σε περίπτωση που ο φοιτητής δικαιούται άµεσα ή έµµεσα περίθαλψη από άλλο ασφαλιστικό φορέα, µπορεί να επιλέξει των ασφαλιστικό φορέα που προτιµάει κάθε φορά µε υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλει στο οικείο Α.Ε.Ι.

Τόπος παροχής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης

Η νοσοκοµειακή περίθαλψη παρέχεται στα νοσηλευτικά Ιδρύµατα Ν.Π.∆.∆. και κατά προτίµηση στις Πανεπιστηµιακές Κλινικές. Αυτό που πρέπει να γνωρίζουν οι φοιτητές είναι ότι η περίθαλψη παρέχεται στους φοιτητές που βρίσκονται στην έδρα του οικείου Α.Ε.Ι., Σχολής ή Τµήµατος. Δηλαδή αν κάποιος φοιτητής σπουδάζει στην Κομοτηνή παρέχεται περίθαλψη στην πόλη της σχολής του. Σε περίπτωση που υπάρξει ένα πρόβλημα υγείας και ο ίδιος βρίσκεται για τις διακοπές του στο πατρικό του, για παράδειγμα στην Αθήνα, τότε καλύπτεται υγειονομικά μόνο σε περίπτωση έκτακτου περιστατικού. Επίσης καλύπτονται εκτός του τόπου κατοικίας οι φοιτητές που κάνουν πρακτική σε άλλη περιοχή ή εκπονούν την πτυχιακή τους ή συμμετέχουν σε πανεπιστημιακή εκδρομή.

Φαρμακευτική περίθαλψη

Η συνταγή για φάρμακα που αναγράφονται στο φοιτητικό βιβλιάριο από γιατρούς Νοσηλευτικών Ιδρυµάτων ή από ιδιώτες γιατρούς πρέπει το μέγιστο µέσα σε δύο εργάσιµες ηµέρες από την έκδοσή της να θεωρηθεί αυτή από τον αρµόδιο γιατρό ή ελεγκτή γιατρό της Φοιτητικής Λέσχης ή του οικείου Α.Ε.Ι., αλλιώς δεν θα είναι  εκτελεστή. Οι συνταγές εκτελούνται στα συµβεβληµένα µε τα Α.Ε.Ι. Φαρµακεία. Με την παραλαβή των φαρµάκων ο ενδιαφερόµενος υπογράφει τη συνταγή.

Οδοντιατρική περίθαλψη

Η οδοντιατρική περίθαλψη παρέχεται:

α. για τους φοιτητές του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης στα εργαστήρια του Οδοντιατρικού Τµήµατος του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης,

β. για τους φοιτητές του Πανεπιστηµίου Αθηνών στο οδοντιατρείο της Υγειονοµικής Υπηρεσίας της Λέσχης.

Η περίθαλψη αφορά θεραπευτικές εργασίες και είναι ανάλογη µε εκείνη των ∆ηµοσίων Υπαλλήλων. Για τους φοιτητές άλλων Α.Ε.Ι. η οδοντιατρική περίθαλψη, παρέχεται από ιδιώτη γιατρό κατά τις διατάξεις που ισχύουν για τους ∆ηµόσιους Υπαλλήλους.

Φυσιοθεραπείες και ορθοπεδικά είδη

Οι φυσιοθεραπείες εκτελούνται σε Φυσιοθεραπευτήρια των Νοσηλευτικών Ιδρυµάτων του δηµοσίου ή των Ν.Π.Ι.∆., ύστερα από παραποµπή του ασθενή από την Υγειονοµική Υπηρεσία της Φοιτητικής Λέσχης ή του οικείου Α.Ε.Ι. Σε περίπτωση που αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τους φοιτητές τα Ιδρύµατα του δηµοσίου τότε οι φυσιοθεραπείες µπορούν να εκτελούνται και σε ιδιωτικές κλινικές ή ιδιωτικά φυσιοθεραπευτήρια. Στην περίπτωση αυτή αναγράφεται στο παραπεµπτικό ο λόγος της άρνησης για εκτέλεση φυσιοθεραπείας. Η δαπάνη για ορθοπεδικά είδη καλύπτεται σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν για τους ∆ηµόσιους Υπαλλήλους και µόνο στην περίπτωση που η ανάγκη προέρχεται από ασθένεια ή ατύχηµα. Στην περίπτωση αυτή ο φοιτητής υποβάλλει αίτηση µε σχετική γνωµάτευση ορθοπεδικού γιατρού η οποία εξετάζεται από την Υγειονοµική Υπηρεσία, που αποφαίνεται σχετικά.

Τοκετός

Σε περίπτωση φυσιολογικού τοκετού ή καισαρικής τοµής, εκτός από την κάλυψη των δαπανών παρέχεται στις φοιτήτριες και επίδοµα τοκετού ίσο µε το επίδοµα τοκετού που παρέχεται στους δηµόσιους υπαλλήλους και µε την προϋπόθεση ότι δεν παίρνει επίδοµα ή βοήθηµα από άλλη πηγή η ίδια ή ο σύζυγός της. Σε περίπτωση καισαρικής τοµής ακολουθείται η διαδικασία της Νοσοκοµειακής περίθαλψης. Για να λάβει μια φοιτήτρια το επίδομα τοκετού θα πρέπει να προσκομίσει τα ακόλουθα:

– Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως του τέκνου

– Υπεύθυνη δήλωση ότι η φοιτήτρια δεν δικαιούται επίδομα τοκετού από άλλον ασφαλιστικό φορέα

– Υπεύθυνη δήλωση ότι ο σύζυγος δεν έχει λάβει το επίδομα τοκετού

– Πρωτότυπο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών

Σε περίπτωση καισαρικής τομής ακολουθείται η διαδικασία της νοσοκομειακής περίθαλψης.

Διάρκεια υγειονομικής περίθαλψης

Οι προπτυχιακοί φοιτητές δικαιούνται υγειονομική περίθαλψη για χρονικό διάστημα το πολύ έξι (6) ετών από την ημερομηνία της πρώτης τους εγγραφής. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου δικαιούνται υγειονομική περίθαλψη για διάστημα ίσο προς τα έτη φοίτησης προσαυξανόμενο κατά το ήμισυ. Σε περίπτωση αναστολής της φοίτησης, το δικαίωμα της περίθαλψης παρατείνεται αναλόγως. Προκειμένου για το τελευταίο έτος σπουδών η περίθαλψη παρατείνεται και μετά την λήξη του ακαδημαϊκού έτους, μέχρι 31 Δεκεμβρίου, για όσους δεν έχουν λάβει τον τίτλο σπουδών τους μέχρι τότε.

Επιμέλεια: Μαγδαληνή Μπερέτα


Σας άρεσε το άρθρο; Μοιραστείτε το!!

0

What's Your Reaction?

Angry Angry
0
Angry
Cute Cute
0
Cute
Fail Fail
0
Fail
Geeky Geeky
0
Geeky
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
OMG OMG
0
OMG
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF
Efi

Ό,τι πρέπει να γνωρίζεις για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των φοιτητών

συνδέσου

Γίνε μέλος του #MSP
Don't have an account?
Εγγράψου

reset password

Εγγράψου

Γίνε μέλος του #MSP

Captcha!
Choose A Format
Gif
GIF format