Καλλιτεχνικός διαγωνισμός για τον σχεδιασμό του λογότυπου της Κοινωνικής Οικονομίας


Η Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ανακοίνωσε τη διεξαγωγή  Καλλιτεχνικού Διαγωνισμού για το σχεδιασμό λογότυπου της κοινωνικής οικονομίας στo πλαίσιo της πράξης «Εφαρμογή Στρατηγικού Σχεδίου Δράσης για την προώθηση του θεσμού της Κοινωνικής Οικονομίας/Κοινωνικών Επιχειρήσεων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007 – 2013».

Α. Σκοπός του καλλιτεχνικού διαγωνισμού
Σκοπός του λογότυπου είναι:
– Να δημιουργήσει ενιαία ταυτότητα του θεσμού της κοινωνικής οικονομίας,
– Να προσδώσει ευρεία αναγνωρισιμότητα, έτσι ώστε να συνδράμει την επικοινωνιακή προσπάθεια για τη γνωστοποίηση του σημαντικού ρόλου της κοινωνικής οικονομίας και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην ανάπτυξη,
– Να διαμορφώσει θετική στάση απέναντι στο «κοινωνικό επιχειρείν».
Β. Δικαίωμα Συμμετοχής
Ο διαγωνισμός είναι ανοικτός για όλους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), στην καλύτερη πρόταση θα απονεμηθεί χρηματικό βραβείο ύψους 2.000,00 ευρώ και τιμητικές διακρίσεις στις επόμενες 4 καλύτερες προτάσεις.
Γ. Μήνυμα λογότυπου
Σύμφωνα με τον Ν. 4019/2011, ως Κοινωνική Οικονομία ορίζεται: “το σύνολο των οικονομικών, επιχειρηματικών, παραγωγικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων, οι οποίες αναλαμβάνονται από νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων, των οποίων ο καταστατικός σκοπός είναι η επιδίωξη του συλλογικού οφέλους και η εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων”.
Παράλληλα, θεσπίζεται η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.), ως φορέας της κοινωνικής οικονομίας. Είναι αστικός συνεταιρισμός με κοινωνικό σκοπό και διαθέτει εκ του νόμου την εμπορική ιδιότητα. Η επικοινωνιακή στρατηγική του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας για την προώθηση της Κοινωνικής Οικονομίας, εστιάζει κυρίως στον ανθρώπινο παράγοντα και τις ωφέλειες για την κοινωνία καθώς και στη βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς.

Κεντρικό μήνυμα: «Η Κοινωνική Οικονομία δημιουργεί ένα βιώσιμο επιχειρηματικό περιβάλλον, που θα συνεισφέρει δημιουργικά στο κοινωνικό συμφέρον, την ανάπτυξη των τοπικών οικονομιών και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.»

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κοινωνική οικονομία, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της ΕΥΚΕΚΟ: www.keko.gr.

Δ. Μορφή και χρήση λογότυπου

Το λογότυπο θα πρέπει να έχει τη μορφή συμβόλου που θα χρησιμοποιηθεί σε δράσεις προώθησης της κοινωνικής οικονομίας και κοινωνικής επιχειρηματικότητας, σε ενημερωτικά έντυπα/προωθητικά αντικείμενα και εκδηλώσεις, σε ηλεκτρονικές εφαρμογές και ιστοσελίδες και γενικότερα στις σχετικές δράσεις του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Επίσης, το λογότυπο θα χρησιμοποιηθεί από τις Κοιν.Σ.Επ.

Ως ελάχιστη απαίτηση, το υποψήφιο σχέδιο λογότυπου θα πρέπει να είναι πρωτότυπο, κατάλληλο για την σκοπούμενη χρήση, θετικό, να μην καταπατά πνευματικά δικαιώματα τρίτων, ούτε να έχει προσβλητικό ύφος. Θα αναζητηθεί η καλύτερη πρόταση ως προς την επικοινωνιακή αποτελεσματικότητα, την περιεκτικότητα του μηνύματος και τα στοιχεία καινοτομίας. Τα πνευματικά δικαιώματα (copyright) των προτάσεων λογότυπου που θα υποβληθούν στον διαγωνισμό, ανήκουν στους δημιουργούς τους. Τα πνευματικά δικαιώματα (copyright) του νικητήριου λογότυπου που θα επιλεγεί, μεταφέρονται αυτόματα, ως πνευματική ιδιοκτησία της Ειδικής Υπηρεσίας για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία. Το ηθικό δικαίωμα όλων των υποβληθέντων και του νικητήριου λογότυπου, ανήκει στο Δημιουργό.

Ε. Όροι υποβολής

Η διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης των λογότυπων θα είναι πλήρως ηλεκτρονική, για λόγους μείωσης δαπανών και ελαχιστοποίησης των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να αποστείλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση keko@mou.gr το προτεινόμενο λογότυπο, μαζί με τη συμπληρωμένη φόρμα στοιχείων του αποστολέα.

Ο τίτλος του ηλεκτρονικού μηνύματος θα πρέπει να αναφέρει τα εξής: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ – (ονοματεπώνυμο, αριθμός ΑΜΚΑ για φυσικά πρόσωπα και ΑΦΜ για νομικά πρόσωπα) Το ηλεκτρονικό αρχείο για κάθε προτεινόμενο σχέδιο θα πρέπει να επισυνάπτεται στο ηλεκτρονικό μήνυμα και να είναι της μορφής αρχείου εικόνας jpeg σε έγχρωμη και ασπρόμαυρη έκδοση, με ανάλυση τουλάχιστον 300 pixels/ίντσα, και συνολικού μεγέθους έως 6 ΜΒ. Στη φόρμα στοιχείων του αποστολέα/δημιουργού που συνοδεύει υποχρεωτικά το υποβαλλόμενο σχέδιο, περιλαμβάνονται τα παρακάτω:

→ Τα στοιχεία του δημιουργού και κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων επί του σχεδίου,

→ Η ανάλυση του τρόπου της γραφιστικής ενσωμάτωσης του κυρίως και ενδεχόμενων δευτερογενών μηνυμάτων του λογότυπου – στοιχεία του σήματος (λογότυπου) με επεξήγηση ανά στοιχείο – χρωμότυπος,

→ Οι τεχνικές προδιαγραφές και περιορισμοί (αν υπάρχουν) στη χρήση του σχεδίου,

→ Η πλήρης αποδοχή των όρων του παρόντος Καλλιτεχνικού Διαγωνισμού από τον συμμετέχοντα και δήλωση ότι το αποσταλμένο σχέδιο είναι πρωτότυπο και δεν καταπατούνται πνευματικά δικαιώματα (copyright) τρίτων.

Η Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία, αφού λάβει το ηλεκτρονικό μήνυμα, το αρχειοθετεί ηλεκτρονικά και αποστέλλει στον αποστολέα τον αριθμό πρωτοκόλλου παραλαβής. Ο αριθμός αυτός θα είναι το μοναδικό στοιχείο, που θα συνοδεύει το προτεινόμενο λογότυπο κατά τη διαδικασία αξιολόγησης. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να αποστείλει μέχρι 5 προτάσεις (5 υποβολές), αρκεί να αποσταλούν στο ίδιο ηλεκτρονικό μήνυμα.

ΣΤ. Διαδικασία επιλογής, κριτήρια

Η διαδικασία επιλογής θα πραγματοποιηθεί από επιτροπή αξιολόγησης που θα συσταθεί για το σκοπό αυτό από τη Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων και θα εξετάσει, σε πρώτη φάση τις υποβληθείσες προτάσεις ως προς την ικανοποίηση των ελάχιστων απαιτήσεων (κριτήρια Ομάδας Α) και σε δεύτερη φάση, θα βαθμολογήσει τις προτάσεις ως προς τα κριτήρια επιλογής (Ομάδα Β).

Τα κριτήρια με βάση τα οποία θα αξιολογηθούν οι προτάσεις είναι τα κάτωθι: Ομάδα Α. Κριτήρια πληρότητας ως προς τις ελάχιστες απαιτήσεις του διαγωνισμού, σύμφωνα με τα σημεία Γ και Ε της παρούσης. Ομάδα Β. Κριτήρια επιλογής: 

→ Η συνάφεια του μηνύματος του δημιουργικού με το κεντρικό μήνυμα (40%),

→ Η απλότητα και αναγνωρισιμότητα του μηνύματος (20%),

→ Η πρωτοτυπία (20%),

→ Η ηλεκτρονική ψηφοφορία του κοινού για τις 10 καλύτερες προτάσεις όπως αυτές θα προκύψουν από την αξιολόγηση της επιτροπής (20%).

Οι 10 καλύτερες προτάσεις θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΕΥΚΕΚΟ για περίοδο 15 ημερών, ώστε το κοινό να ψηφίσει βάσει των προτιμήσεών του.

Ζ. Ημερομηνίες διαγωνισμού

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προτάσεων ορίζεται η 20η Απριλίου 2013 και ώρα 17.00 (ώρα λήψης από την Υπηρεσία του ηλεκτρονικού μηνύματος).

Η. Βραβείο

Το βραβείο για το νικητήριο λογότυπο που θα επιλεγεί, ορίζεται στο χρηματικό ποσό των 2.000,00 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Το ποσό θα αποδοθεί στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ορίζεται ως ο δημιουργός και κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων επί του σχεδίου, σύμφωνα με απόφαση ανάθεσης της Γενικής Γραμματέως Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων και βάσει των προδιαγραφών που θα αναφέρονται λεπτομερώς σε αυτήν.

Τιμητικές διακρίσεις θα αποδοθούν στις 4 επιλαχούσες προτάσεις. Το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα της ΕΥΚΕΚΟ και τις ομάδες ενδιαφερομένων, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε όλους τους συμμετέχοντες με ηλεκτρονικό μήνυμα.

Η Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία διατηρεί το δικαίωμα να μην καταλήξει σε επιλογή, εφόσον θεωρήσει ότι τα σχέδια που υποβλήθηκαν δεν καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες του παρόντος Καλλιτεχνικού Διαγωνισμού ή μπορεί να παρακάμψει το τελευταίο στάδιο στη διαδικασία επιλογής.

Το βραβείο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013. Θ. Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία.

Ειδικότερα: Γιάννης Κανακάκης jkanakakis@mou.gr Σοφία Μητροπούλου mitropoulou@mou.gr Αναστασία Κονταράτου nkontaratou@mou.gr


Σας άρεσε το άρθρο; Μοιραστείτε το!!

0

What's Your Reaction?

Angry Angry
0
Angry
Cute Cute
0
Cute
Fail Fail
0
Fail
Geeky Geeky
0
Geeky
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
OMG OMG
0
OMG
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF
admin

Καλλιτεχνικός διαγωνισμός για τον σχεδιασμό του λογότυπου της Κοινωνικής Οικονομίας

συνδέσου

Γίνε μέλος του #MSP
Don't have an account?
Εγγράψου

reset password

Εγγράψου

Γίνε μέλος του #MSP

Captcha!
Choose A Format
Gif
GIF format