ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: Απαιτείται Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φόρου Εισοδήματος του τρέχοντος οικονομικού έτους 2015


Για τη χορήγηση του στεγαστικού φοιτητικού επιδόματος απαιτείται το Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φόρου Εισοδήματος του τρέχοντος οικονομικού έτους 2015 για τα εισοδήματα του έτους 2014 (δηλαδή, πρέπει πρώτα να υποβληθεί η φετινή Δήλωση Φόρου Εισοδήματος).

Αυτό αναφέρει έγγραφο έγγραφο του υπουργείου Παιδείας ( Φ5/8993/Ζ1/20-01-2015) με την ένδειξη ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ .

Επειδή με την αριθ. 2/19525/0026/21-2-2013 κοινή υπουργική απόφαση (Β.393), επανακαθορίστηκε η διαδικασία για την πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών ,χωρίς όμως να τίθεται προθεσμία για την υποβολή της σχετικής αίτησης, ο δικαιούχος φοιτητής μπορεί να υποβάλει αυτήν οποτεδήποτε μέχρι την παραγραφή της κατά του Δημοσίου απαίτησής του, οπότε σε κάθε περίπτωση διαθέτει κατά την υποβολή της το απαιτούμενο εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος.

Στα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά περιλαμβάνεται και αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος του οικονομικού έτους για το οποίο ζητείται η εισοδηματική ενίσχυση (εισοδήματα προηγούμενου έτους) ή εναλλακτικά της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του ιδίου έτους (Έντυπο Ε1) αν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης δεν έχει παραληφθεί το εκκαθαριστικό σημείωμα.

Τι αλλάζει στα δικαιολογητικά

Με νέα κοινή απόφαση των υπουργείων Παιδείας και Οικονομικών τροποποείται η Υπ αριθ. 2/19525/0026/21.2.2013 κοινή απόφαση μας (Β΄ 393) και αντικαθιστούμε το υπό στοιχείο (10) δικαιολογητικό της ενότητας Β του αρθ. 2 αυτής, ως εξής:

Απόδειξη Υποβολής Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας (κατοικίας) που βρίσκεται στον τόπο φοίτησης και σε πόλη άλλη της κύριας κατοικίας του φοιτητή, στην οποία πόλη οι γονείς του ή ο ίδιος δεν έχουν την πλήρη κυριότητα ή επικαρπία άλλης κατοικίας.

Για το πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης και το Ν. Αττικής ισχύουν τα οριζόμενα στην παρ. 2α του άρθρου 10 του Ν. 3220/2004.

Ως μίσθωση θεωρείται και η διαμονή σε ξενοδοχείο ή πανσιόν υπό την προϋπόθεση ότι θα προσκομίζει ο φοιτητής βεβαίωση τουλάχιστον δίμηνης διαμονής και απόδειξη παροχής υπηρεσιών για το ίδιο διάστημα.

Δε θεωρείται μίσθωση η διαμονή σε φοιτητική εστία ή οικοτροφείο».

Η ανωτέρω τροποποίηση εφαρμόζεται και ισχύει για συμβάσεις μισθώσεως ακινήτων που συνάφθηκαν ή τροποποιήθηκαν από την 1.1.2014 και εξής ή έχουν μεν συναφθεί προγενέστερα πλην όμως δεν έχουν κατατεθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

ΤΙ ΙΣΧΥΕ

Μέχρι τώρα ίσχυαν τα εξής “Μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας που βρίσκεται στον τόπο φοίτησης και σε πόλη άλλη της κύριας κατοικίας του φοιτητή, στην οποία πόλη οι γονείς του ή ο ίδιος δεν έχουν την πλήρη κυριότητα ή επικαρπία άλλης κατοικίας.

Για το πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης και το Ν. Αττικής ισχύουν τα οριζόμενα στην παρ. 2α του άρθρου 10 του ν. 3220/2004.

Ως μίσθωση θεωρείται και η διαμονή σε ξενοδοχείο ή πανσιόν υπό την προϋπόθεση ότι θα προσκομίζει ο φοιτητής βεβαίωση τουλάχιστον δίμηνης διαμονής και απόδειξη παροχής υπηρεσιών για το ίδιο διάστημα.

Δε θεωρείται μίσθωση η διαμονή σε φοιτητική εστία ή οικοτροφείο”.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Δικαιούχος του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος, είναι το πρόσωπο που θεωρείται ότι βαρύνει ο φοιτητής εφόσον σπουδάζει σε άλλη πόλη από αυτή της κύριας κατοικίας του.

• Το επίδομα χορηγείται για τόσα έτη όσα είναι τα έτη σπουδών της Σχολής ή του Τμήματος, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών της.

• Δεν δικαιούνται το επίδομα όσοι φοιτούν για την απόκτηση δεύτερου πτυχίου ανεξάρτητα από τον τρόπο εισαγωγής τους στη Σχολή ή το Τμήμα.

• Δεν δικαιούνται το επίδομα όσοι διαμένουν στη Φοιτητική Εστία ή σε συμβεβλημένα με το Πανεπιστήμιο ξενοδοχεία.

• Δεν δικαιούνται το επίδομα όσοι δεν έχουν «περάσει» τα μισά τουλάχιστον μαθήματα του προηγούμενου έτους.

• Για τη χορήγηση του εν λόγω επιδόματος, θα πρέπει το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου οικονομικού έτους να μην υπερβαίνει το ποσόν των 30.000,00 €.

Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 3.000,00 € για κάθε προστατευόμενο παιδί πέραν του ενός.

• Οι γονείς του φοιτητή ή ο ίδιος, δεν πρέπει να είναι κύριοι ή επικαρπωτές κατοικιών (ιδιοχρησιμοποιουμένων ή εκμισθωμένων) που υπερβαίνουν αθροιστικά τα 200 τ.μ. (δηλαδή, μπορεί κάποιος να έχει τρείς κατοικίες, η μια 60τ.μ., η άλλη 70 τ.μ. και η Τρίτη 50 τ.μ. – σύνολο 180 τ.μ., άρα είναι λιγότερα από τα 200 τ.μ., άρα είναι δικαιούχος).

Εξαιρούνται από τον υπολογισμό κατοικίες ή διαμερίσματα που βρίσκονται σε δήμο ή κοινότητα με πληθυσμό λιγότερο των 3.000 κατοίκων (στην περίπτωση αυτή, ο δικαιούχος προσκομίζει βεβαίωση από τον οικείο Δήμο, στην οποία βεβαιώνεται ότι ο πληθυσμός της περιοχής είναι μικρότερος των 3.000 κατοίκων)

• Ο φοιτητής πρέπει να διαμένει σε ξενοδοχείο ή μισθωμένη κατοικία στην πόλη που σπουδάζει και είναι άλλη από αυτή της κύριας κατοικίας του ίδιου και των γονέων του. Επίσης, οι γονείς του ή ίδιος δεν πρέπει να έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία άλλης κατοικίας στην πόλη των σπουδών.

• Το μισθωτήριο θα πρέπει να είναι θεωρημένο στο όνομα του γονέα ή του ίδιου του φοιτητή.

• Εάν υπάρχει συγκατοίκηση φοιτητών θα πρέπει να εμφανίζονται ως μισθωτές όλοι οι φοιτητές ή οι γονείς ή οι κηδεμόνες τους.

• Ο φοιτητής πρέπει να είναι Έλληνας πολίτης ή υπήκοος άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι δικαιούχοι στεγαστικού επιδόματος υποβάλουν σχετική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση (παράρτημα Α) στη Δ/νση Φοιτητικής Μέριμνας του εκπαιδευτικού ιδρύματος, στο οποίο είναι εγγεγραμμένος ο φοιτητής, με τα εξής δικαιολογητικά:

1. Πιστοποιητικό (για τη χορήγηση στεγαστικού επιδόματος σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 3220/2004). Είναι το Πιστοποιητικό καλής επίδοσης που χορηγεί-ται από την Σχολή ή το Τμήμα στο οποίο φοιτά ο φοιτητής και εκδίδεται εντός των τριών πρώτων μηνών κάθε ημερολογιακού έτους.

Στο Πιστοποιητικό αυτό, βεβαιώνεται ότι ο φοιτητής σημείωσε επιτυχία στις εξετάσεις του ημίσεως του συνολικού αριθμού των μαθημάτων του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών του προηγούμενου έτους ή των αντίστοιχων δύο εξαμήνων. (Δηλαδή, βεβαιώνεται οτι «πέρασε» τα μισά μαθήματα του προηγούμενου έτους».

Επίσης βεβαιώνεται η διάρκεια των σπουδών της αντίστοιχης Σχολής ή Τμήματος.

Το ίδιο Πιστοποιητικό χορηγείται και στους ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ φοιτητές, χωρίς φυσικά τον περιορισμό της επιτυχίας σε μαθήματα.

2. Εκτυπωμένο από το TAXISNET το Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φόρου Εισοδήματος οικονομικού έτους 2015 (εισοδήματα χρήσης 2014) ή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του ίδιου έτους (Έντυπο Ε1) εάν, για σπουδαίο λόγο (π.χ. ελέγχου από την Εφορία), δεν έχει εκτυπωθεί ή παραληφθεί το Εκκαθαριστικό Σημείωμα.

Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υποχρεούται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/86 με ανάλογο περιεχόμενο, θεωρημένη από την οικεία Δ.Ο.Υ.

3. Εκτυπωμένη από το TAXISNET η τελευταία δήλωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) των γονέων και των τέκνων, η οποία απεικονίζει τη συνολική περιουσιακή κατάσταση της οικογένειας, όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι την ημέρα υποβολής της αίτησης.

Σε περίπτωση υποβολής εντύπων Ε9 για προηγούμενα έτη από το τελευταίο έτος (2015), συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση για την μη μεταβολή της περιουσιακής κατάστασης.

4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του δικαιούχου.

5. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του φοιτητή, ΚΑΙ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ, (από το Δήμο στον οποίο διαμένει μόνιμα ο φοιτητής με την οικογένειά του).

6. Υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/86 του δικαιούχου περί της μη είσπραξης του στεγαστικού επιδόματος για το ίδιο έτος άλλη φορά. 7. Μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας που βρίσκεται στον τόπο φοίτησης, δηλαδή σε πόλη άλλη από την κύρια κατοικία του φοιτητή και των γονέων του.

7 α. Ως ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟ, λαμβάνεται υπόψη η εκτυπωμένη δήλωση που έχει υποβληθεί στο TAXISNET.

7 β. Γίνονται δεκτά τα μισθωτήρια παλαιού τύπου, δηλαδή τα μισθωτήρια που έχουν θεωρηθεί με σφραγίδα και υπογραφή από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., εφόσον περιλαμβάνουν καθαρά τη διάρκεια της μίσθωσης.

Σε αυτήν την περίπτωση, η διάρκεια της μίσθωσης πρέπει να λήγει οπωσδήποτε μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος.

7 γ. Στην περίπτωση που ο φοιτητής διαμένει σε ξενοδοχείο, προσκομίζει τις Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών καθώς και Βεβαίωση του ξενοδοχείου, για το διάστημα διαμονής.

8. Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του Βιβλιαρίου της Τράπεζας, στην οποία να περιλαμβάνεται, ευδιάκριτα, οπωσδήποτε ο IBAN του Τραπεζικού Λογαριασμού.

Σημειώνεται ότι είτε ο λογαριασμός είναι ατομικός είτε κοινός, το όνομα του δικαιούχου θα πρέπει απαραίτητα να ταυτίζεται με το όνομα που αναγράφεται στην πρώτη σελίδα του Βιβλιαρίου της Τράπεζας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δικαιολογητικά που προέρχονται από την αλλοδαπή πρέπει να είναι επίσημα με-ταφρασμένα στα ελληνικά.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

1. Δικαιούχος του επιδόματος θεωρείται το πρόσωπο που βαρύνει ο φοιτητής.

2. Κατ΄ εξαίρεση, Δικαιούχος είναι ο ίδιος ο φοιτητής όταν:

α) Είναι ορφανός από τους δύο γονείς.

β) Οι γονείς του είναι κάτοικοι εξωτερικού.

γ) Είναι πάνω από 25 ετών.

δ) Είναι υπόχρεος σε υποβολή φορολογικής δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 61 του νόμου 2238/94 και δεν θεωρείται προστατευόμενο μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 7 του ίδιου νόμου.

Στην περίπτωση αυτή θα προσκομίζεται και το Ε1 του γονέα από το οποίο να προκύπτει ότι ο φοιτητής δεν δηλώνεται ως προστατευόμενο μέλος.

3. Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης από άτομο εκτός του δικαιούχου, απαιτείται η υποβολή απλής εξουσιοδότησης.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

1. ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

2. ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΤΟ ΓΝΗΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΟΥΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΟΥΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Πηγή:www.esos.gr


Σας άρεσε το άρθρο; Μοιραστείτε το!!

0

What's Your Reaction?

Angry Angry
0
Angry
Cute Cute
0
Cute
Fail Fail
0
Fail
Geeky Geeky
0
Geeky
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
OMG OMG
0
OMG
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: Απαιτείται Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φόρου Εισοδήματος του τρέχοντος οικονομικού έτους 2015

συνδέσου

Γίνε μέλος του #MSP
Don't have an account?
Εγγράψου

reset password

Εγγράψου

Γίνε μέλος του #MSP

Captcha!
Choose A Format
Gif
GIF format