Είσαι φοιτητής; Μάθε τα δικαιώματά σου


Είσαι φοιτητής; Μάθε τα δικαιώματά σου! 1

Η φοιτητική ζωή είναι μια ανάμειξη ξεγνοιασιάς, ανεξαρτησίας και υποχρεώσεων.Για ένα νέο φοιτητή, μια απο αυτές τις υποχρεώσεις είναι και να γνωρίζει αυτά τα δικαιώματα.Πολλοί είναι, δε , αυτοί  που δεν τα γνωρίζουν και βρίσκονται στο «σκοτάδι».Το mystudentpass αναλαμβάνει να τους ενημερώσει και να απαντήσει σε πιθανές απορίες τους, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

Δυσλεκτικοί φοιτητές 2

Πολλοί είναι οι φοιτητές που επιτυγχάνουν σε μια σχολή όντας δυσλεκτικοί.Γι’ αυτές τις περιπτώσεις, υπάρχει ειδική μέριμνα σύμφωνα με την οποία, αν αποδειχτεί ότι ο φοιτητής έχει δυσλεξία πριν από την εισαγωγή του στο ίδρυμα επιλογής του, έχει τη δυνατότητα να εξεταστεί προφορικά, σύμφωνα με διαδικασία που ορίζεται στον εσωτερικό κανονισμό του ιδρύματος.

Συνεχής αποτυχία σε ένα μάθημα 3

Σε πείπτωση που ένας φοιτητής αποτύχει περισσότερες από τρεις φορές σε ένα μάθημα, έχει τη δυνατότητα, με απόφαση του κοσμήτορα και ύστερα από αίτησή του, να εξετάζεται από τριμελή επιτροπή καθηγητών της σχολής, οι οποίοι έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο και ορίζονται από τον κοσμήτορα.Σημειώνεται ότι, από την επιτροπή εξαιρείται ο υπεύθυνος της εξέτασης διδάσκων.

Σε περίπτωση αποτυχίας, ο φοιτητής συνεχίζει ή όχι τη φοίτησή του σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στον κανονισμό του ιδρύματος, στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μέγιστος αριθμός επαναλήψεων της εξέτασης σε ένα μάθημα.

Σημειώσεις και πλήρης ενημέρωση 4

Σύμφωνα με το άρθρο 37 (παράγραφοι 4 και 5), οι παραδόσεις-σημειώσεις των μαθημάτων που διδάσκουν οι καθηγητές όλων των βαθμίδων αναρτώνται υποχρεωτικά στο διαδίκτυο. Κάθε διδάσκων οφείλει να διανέμει σε όλους φοιτητές που έχουν εγγραφεί στο μάθημα, κατά την πρώτη εβδομάδα των μαθημάτων και με δαπάνες του ιδρύματος στο οποίο ανήκει, αναλυτικό διάγραμμα το οποίο περιλαμβάνει τη διάρθρωση της ύλης μαθήματος, σχετική βιβλιογραφία, άλλη τεκμηρίωση και συναφή πληροφόρηση.

Αυτό, πρακτικά, αποτελεί υποχρέωση των καθηγητών.Παρ’ όλ’ αυτά, οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να γνωρίζουν πως, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν σημειώσεις, σε περίπτωση που ο εκάστοτε καθηγητής παραμελήσει αυτή του την υποχρέωση.

Πιστωτικές μονάδες 5

Ο πρώτος κύκλος σπουδών συνίσταται στην παρακολούθηση ενός προγράμματος σπουδών, περιλαμβάνει μαθήματα που αντιστοιχούν κατ’ ελάχιστο σε 180 πιστωτικές μονάδες και ολοκληρώνεται με την απονομή τίτλου σπουδών. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισηγήσεις των πρυτάνεων των ιδρυμάτων, οι οποίες διατυπώνονται μετά από γνώμη των κοσμητειών των οικείων σχολών, καθώς και ύστερα από γνώμη της ΑΔΙΠ, ορίζεται το σύνολο των πιστωτικών μονάδων που απαιτούνται για την απονομή τίτλου σπουδών από όλα τα ομοειδή προγράμματα σπουδών, λαμβάνοντας υπόψη και τις αντίστοιχες εξελίξεις σε κάθε επιστημονικό πεδίο, στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης. Κάθε ακαδημαϊκό έτος περιλαμβάνει εκπαιδευτικές δραστηριότητες που αντιστοιχούν σε 60 πιστωτικές μονάδες.

Διακοπές των φοιτητών 6

Οι διακοπές που δικαιούνται οι φοιτητές δε διαφέρουν πολύ από αυτές των μαθητών.Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα το πανεπιστήμιο Αθηνών οι μέρες διακοπών και οι αργίες- εορτές είναι οι ακόλουθες :

-Κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο δεν διεξάγονται μαθήματα ή εξετάσεις και θεωρούνται μήνες θερινών διακοπών.

-Οι διακοπές Χριστουγέννων: Από 24 Δεκεμβρίου ως 7 Ιανουαρίου

-Οι διακοπές του Πάσχα: Από τη Μεγάλη Δευτέρα ως την Κυριακή του Θωμά

– H 28η Οκτωβρίου: Επέτειος του «Όχι» στον ιταλικό φασισμό (εθνική εορτή).
– H 17η Νοεμβρίου: Επέτειος εξέγερσης του Πολυτεχνείου το 1973.
– H 30η Ιανουαρίου: Εορτή των Τριών Ιεραρχών (θρησκευτική εορτή).
– H 25η Mαρτίου: Επέτειος της επανάστασης του 1821 εναντίον του τουρκικού ζυγού (εθνική εορτή).
– Η Καθαρή Δευτέρα
– H 1η Μαΐου: Πρωτομαγιά, ημέρα ταξικής αλληλεγγύης των εργατών (εργατική εορτή – απεργία).
– Του Αγ. Πνεύματος: (κινητή θρησκευτική εορτή).

Φοιτητές και καθηγητές 7

Οι φοιτητές είναι μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Τ.Ε.Ι.. Η ανάπτυξη της σωστής σχέσης μεταξύ διδάσκοντα και διδασκομένου επιβάλλει στους φοιτητές να επιδεικνύουν τον απαιτούμενο σεβασμό για την αποτελεσματική επιτυχία της εκπαίδευσης, της έρευνας και της αξιολόγησης των γνώσεών τους. Ανάλογος σεβασμός προς τους διδασκόμενους πρέπει να επιδεικνύεται από τους διδάσκοντες.

Συνδικαλιστικά δικαιώματα 8

Οι φοιτητές ασκούν ελεύθερα τα συνδικαλιστικά τους δικαιώματα, με ταυτόχρονο σεβασμό της ελευθερίας των μελών και της ελεύθερης χρήσης των χώρων εκπαίδευσης και έρευνας των Πανεπιστημίων. Για την προβολή των απόψεων των φοιτητικών συλλόγων διατίθενται συγκεκριμένοι χώροι του Ιδρύματος. Βασικά δικαιώματά των φοιτητών είναι το δικαίωμα στη μάθηση και η ελεύθερη διακίνηση των ιδεών.

Φοιτητική ιδιότητα 9

Η φοιτητική ιδιότητα αποκτάται με την εγγραφή στο Τμήμα και διατηρείται μέχρι την απόκτηση του Πτυχίου. Για την αναστολή της φοιτητικής ιδιότητας και τις συνέπειές της εφαρμόζεται η κείμενη νομοθεσία. Η εγγραφή γίνεται μέσα σε προθεσμίες που ανακοινώνει η Γραμματεία του Τμήματος. Με την ανακοίνωση γίνονται γνωστά και τα έγγραφα που πρέπει να προσκομίσει ο φοιτητής κατά την εγγραφή. Στους φοιτητές κατά την εγγραφή μπορεί να χορηγείται βιβλιάριο σπουδών, φοιτητική ταυτότητα και δελτίο φοιτητικού εισιτηρίου («πάσο»). Οι φοιτητές, προκειμένου να έχουν πρόσβαση σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, στις εξετάσεις ή όποτε συναλλάσσονται με τη Γραμματεία και τις άλλες λειτουργικές μονάδες του Τ.Ε.Ι., επιδεικνύουν τις αστυνομικές τους ταυτότητες.

 Γραμματείες 10

Όλοι οι φοιτητές πρέπει να γνωρίζουν πως, οι Γραμματείες δέχονται τους φοιτητές καθημερινά, τουλάχιστον επί τρίωρο, προκειμένου να παρέχουν τις αναγκαίες πληροφορίες, να δέχονται αιτήσεις κ.ά.

Πτυχίο 11

Οι φοιτητές μπορούν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις, να λάβουν πτυχίο με τη συμπλήρωση τουλάχιστον επτά εξαμήνων σπουδών, εφόσον οι σπουδές έχουν πρόγραμμα οκτώ εξαμήνων. Στην περίπτωση αυτή η Πτυχιακή Εργασία και η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιούνται στο έβδομο εξάμηνο σπουδών. Για να γίνει εφικτή η ολοκλήρωση των σπουδών στον προβλεπόμενο χρόνο ή μόνο σε επτά εξάμηνα, δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές να δηλώνουν κατά την εγγραφή τους σε κάθε εξάμηνο φοίτησης περίπου 15% περισσότερα μαθήματα από τον μέσο όρο των διδακτικών αντικειμένων των επτά εξαμήνων φοίτησης.

What's Your Reaction?

Angry Angry
0
Angry
Cute Cute
0
Cute
Fail Fail
0
Fail
Geeky Geeky
0
Geeky
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
OMG OMG
0
OMG
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF
nick

Είσαι φοιτητής; Μάθε τα δικαιώματά σου

συνδέσου

Γίνε μέλος του #MSP
Don't have an account?
Εγγράψου

reset password

Εγγράψου

Γίνε μέλος του #MSP

Captcha!
Choose A Format
Gif
GIF format