Κύπριοι μαθητές επιδοτούν υποτροφίες Ελλήνων πρωτοετών φοιτητών! – Όροι Συμμετοχής/Δικαιολογητικά


Καθορίστηκαν από το υπουργείο Παιδείας οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία επιλογής και το ύψος των οικονομικών παροχών για την χορήγηση υποτροφιών σε φοιτητές προπτυχιακών σπουδών που σπουδάζουν σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδος, αποκλειστικά και μόνο από πόρους που διέθεσε το υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου ύψους 440.933,68 €, κατ’ ανώτατο όριο, που συγκεντρώθηκαν από τον έρανο των μαθητών/ τριών της Κύπρου το 2012, ως έμπρακτη χειρονομία υποστήριξης προς τους Έλληνες συμμαθητές τους, οι οποίοι τώρα είναι φοιτητές.

Η υποτροφία θα διατεθεί για τη στήριξη άριστων και οικονομικά αδύναμων φοιτητών για τους οποίους η εξασφάλιση οικονομικής ενίσχυσης αποτελεί προϋπόθεση για τις σπουδές σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας.

Το πρόγραμμα των υποτροφιών θα έχει έναρξη το ακαδημαϊκό έτος 2014−2015 και θα το διέπουν οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ/ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

1. Οι υποτροφίες χορηγούνται σε πρωτοετείς φοιτητές προπτυχιακών σπουδών σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδος.

2. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι πρωτεύσαντες στις εισαγωγικές εξετάσεις ανεξαρτήτως Τμήματος, με φθίνουσα βαθμολογική σειρά από τα 20.000 μόρια ή τα 22.000 μόρια ή τα 24.000 μόρια, σύμφωνα με την βαθμολογική κλίμακα της εκάστοτε Σχολής.

Επισημαίνεται ότι, ο πρώτος των πρώτων δεν θα πρέπει συγκεντρώσει βαθμολογία κατώτερη των 18.500 μορίων με άριστα τα 20.000 μόρια, των 19.000 μορίων με άριστα τα 22.000 μόρια και των 21.000 με άριστα τα 24.000 μόρια, προκειμένου να διατηρήσει το δικαίωμα συμμετοχής.

Επίσης, τονίζεται ότι μόνο ένας υποψήφιος από κάθε Τμήμα έχει δικαίωμα να λάβει υποτροφία.

3. Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να υπερβαίνουν την ηλικία των 25 ετών κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014.

4. Οι υποψήφιοι θα φοιτούν σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα εκτός του τόπου της κύριας κατοικίας των ιδίων και της οικογένειάς τους.

5. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες, μόνιμα διαμένοντες στην Ελλάδα.

6. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν εγγραφεί για σπουδές σε αναγνωρισμένα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδος.

7. Για συνέχιση της υποτροφίας και τα τέσσερα χρόνια οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν προαχθεί στο επόμενο έτος σπουδών με μέσο όρο βαθμολογίας τουλάχιστον 8,51 σε κλίμακα βαθμολόγησης 0−10 σε μαθήματα του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών εντός της πρώτης ή τουλάχιστον της πρώτης και της δεύτερης εξεταστικής περιόδου.

8. Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν λάβει κατά το παρελθόν ούτε να λαμβάνουν υποτροφία από το Ι.Κ.Υ. (ή άλλο δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα) για σπουδές πρώτου κύκλου.

9. Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να εργάζονται κατά την τετραετή περίοδο της φοίτησής τους.

10. Οι αιτούντες πρωτοετείς φοιτητές θα πρέπει να έχουν μηδενικό ατομικό εισόδημα και οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα, το οποίο να μην υπερβαίνει το ποσό των 25.000 ευρώ.

11. Το Ι.Κ.Υ. ακυρώνει τη χορήγηση υποτροφίας, αν διαπιστωθεί – έστω και εκ των υστέρων – ότι δεν συντρέχουν οι τυπικές προϋποθέσεις υποψηφιότητας της παρούσης παραγράφου, με την απαίτηση επιστροφής των καταβληθέντων ποσών, αφού ενημερώσει το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

ΠΟΙΟΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΟΥΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ:

Δεν μπορούν να διεκδικήσουν υποτροφία οι κάτωθι:

• όσοι κατέχουν ήδη πανεπιστημιακό πτυχίο Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων,

• όσοι παρακολουθούν σπουδές εξ αποστάσεως ή σπουδές ανοικτού Πανεπιστημίου ή προγράμματα μερικής φοίτησης,

• όσοι τυγχάνουν άλλης υποτροφίας,

• όσοι ευρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο σπουδών προπτυχιακών ή/και μεταπτυχιακών σπουδών επιπέδου Master.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ − ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

1. Για να νομιμοποιηθεί η υποψηφιότητα, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν χωρίς καμία παράλειψη και να αποστείλουν το αργότερο έως την 20η Οκτωβρίου 2014 στο ΙΚΥ (Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234, Νέα Ιωνία), αίτηση−υπεύθυνη δήλωση, που διατίθεται αποκλειστικά στο διαδικτυακό τόπο του Ι.Κ.Υ. (www.iky.gr) συνοδευόμενη από όλα τα κατωτέρω οριζόμενα δικαιολογητικά.

Η αίτηση θα πρέπει να αποσταλεί ταχυδρομικά και αποκλειστικά με συστημένη επιστολή.

Το εμπρόθεσμο της αίτησης προκύπτει από την ευκρινή σφραγίδα του ταχυδρομείου και το αποδεικτικό κατάθεσης του φακέλου στο ταχυδρομείο.

Σε περίπτωση που δεν αποδεικνύεται το εμπρόθεσμο υποβολής αίτησης και ο υποψήφιος δεν προσκομίσει την απόδειξη ταχυδρομικής αποστολής της, η αίτηση απορρίπτεται.

2. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 20η Οκτωβρίου.

Υπάρχει δυνατότητα να δοθεί παράταση υποβολής, εφόσον δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής στα Τμήματα των Σχολών των Πανεπιστημίων.

Η πιθανότητα παράτασης θα εξετασθεί από το Δ.Σ. του Ι.Κ.Υ.

3. Για την αποδοχή της αίτησης θα πρέπει οπωσδήποτε να αποσταλούν τα ακόλουθα υποχρεωτικά δικαιολογητικά:

• Αντίγραφο πιστοποιητικού εγγραφής σπουδών από το Πανεπιστήμιο.

• Βεβαίωση επικυρωμένη από την Γραμματεία του αντίστοιχου Τμήματος, στην οποία θα δηλώνεται η σειρά κατάταξης κατά φθίνουσα συνολική βαθμολογία.

• Φωτοαντίγραφο Δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου.

• Βιογραφικό σημείωμα.

• Εκκαθαριστικό σημείωμα του τελευταίου οικονομικού έτους του υποψηφίου και της οικογένειάς του.

• Έντυπο Ε9 από τη φορολογική δήλωση το οποίο να περιγράφει την ακίνητη περιουσία του ιδίου και της οικογένειας του και πιστοποιεί τον κύριο τόπο κατοικίας.

• Υπεύθυνη δήλωση, του Ν. 1599/86, ότι:

α) όλα τα αναφερόμενα στην αίτηση στοιχεία είναι αληθή,

β) δεν έχει λάβει κατά το παρελθόν, ούτε λαμβάνει υποτροφία από το Ι.Κ.Υ. ή από άλλο δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα για πραγματοποίηση προπτυχιακών, μεταπτυχιακών ή διδακτορικών σπουδών,

γ) δεν έχει λάβει κατά το παρελθόν, ούτε λαμβάνει υποτροφία από το Ι.Κ.Υ. ή από άλλο δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα για τη φοίτηση στο πρόγραμμα σπουδών στο πλαίσιο του οποίου αιτείται την υποτροφία.

4. Σημειώνεται ότι μόνο οι πλήρεις αιτήσεις θα αξιολογούνται. Όσες από αυτές δεν πληρούν τους απαιτούμενους όρους και προϋποθέσεις ή/και δε συνοδεύονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά/πιστοποιητικά, δε θα λαμβάνονται υπόψη και θα απορρίπτονται χωρίς προειδοποίηση.

5. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

6. Καμία αλλαγή στα στοιχεία της αίτησης δεν είναι εφικτή μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Κανένα δικαιολογητικό που θα σταλεί μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων, με οποιονδήποτε τρόπο, δεν γίνεται αποδεκτό.

7. Το Ι.Κ.Υ. διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει συμπληρωματικά πιστοποιητικά ή άλλα στοιχεία που κρίνει απαραίτητα για την εξέταση της αίτησης, σχετικά με το κριτήριο της ακαδημαϊκής επίδοσης και της κοινωνικο-οικονομικής κατάστασης του υποψηφίου και της οικογενείας του, όσο και για την εξακρίβωση της σημερινής αξίας της κινητής και ακίνητης περιουσίας.

8. Για περισσότερες πληροφορίες/διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Ι.Κ.Υ. (Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234, Νέα Ιωνία).

9. Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη διεκδίκηση των εν λόγω υποτροφιών καθώς και η Αίτηση, είναι καταχωρημένα στην ιστοσελίδα (www.iky.gr).

10. Οι υποψήφιοι θα ειδοποιηθούν για τα αποτελέσματα της αίτησής τους μέχρι τις 20 Νοεμβρίου 2014.

11. Η υποτροφία θα έχει ισχύ από το ακαδημαϊκό έτος 2014−2015.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ − ΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

1. Η Διεύθυνση Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, λειτουργεί ως Εθνικός Συντονιστής του παρόντος προγράμματος υποτροφιών. Στο πλαίσιο αυτό, είναι αρμόδια για το συντονισμό της υλοποίησης του προγράμματος σε εθνικό επίπεδο και εποπτεύει και ελέγχει την υπηρεσία διαχείρισης του προγράμματος υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) σε εθνικό επίπεδο.

2. Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ) ορίζεται ως Φορέας Διαχείρισης και καθίσταται υπεύθυνος για την χορήγηση των υποτροφιών και παρακολούθησης της πορείας των υποτρόφων στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος, κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2014−2015, 2015− 2016, 2016−2017 και 2017−2018 ή έως την ολοκλήρωση των σπουδών των υποτρόφων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα και ανάλογα με τα έτη σπουδών της Σχολής.

Στο πλαίσιο αυτό, το Ι.Κ.Υ. χορηγεί υποτροφίες σε φοιτητές κατ’ εφαρμογή των όρων και προϋποθέσεων που καθορίζονται με την παρούσα απόφαση. Τυχόν επιμέρους ζητήματα, τα οποία ενδέχεται να ανακύψουν κατά την υλοποίηση του προγράμματος υποτροφιών και δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα απόφαση, ρυθμίζονται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ:

Η διάρκεια της υποτροφίας ορίζεται από τέσσερα έως έξι έτη, ήτοι οκτώ έως δώδεκα εξάμηνα σπουδών κατ’ ανώτατο όριο, ανάλογα με τη διάρκεια σπουδών στη σχολή που θα ακολουθήσει ο υπότροφος. Για σπουδές στην Ιατρική Σχολή θα χορηγείται μια εξαετής υποτροφία, ενώ ανά μία υποτροφία θα χορηγείται για σπουδές σε Πολυτεχνικές Σχολές, σε Τμήματα Φαρμακευτικής, στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, στις Οδοντιατρικές Σχολές και στις Ανώτατες Σχολές Καλών Τεχνών. Οι υπόλοιπες υποτροφίες θα δοθούν για Σχολές τετραετούς φοίτησης.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ:

Οι οικονομικές παροχές του προγράμματος υποτροφιών αφορούν στα καθαρά ποσά τα οποία θα καταβάλλονται στους υποτρόφους, δηλαδή τα ποσά τα οποία θα λαμβάνει ο υπότροφος ανά κατηγορία επιλέξιμης δαπάνης μετά την παρακράτηση των νόμιμων κρατήσεων υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και τυχόν τραπεζικά έξοδα. Στους υποτρόφους χορηγούνται μηνιαία τροφεία ύψους τετρακοσίων 400,00 ευρώ μεικτά.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ:

Οι υποτροφίες στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος θα απονέμονται με βάση την ακόλουθη διαδικασία:

i. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν εμπρόθεσμα αίτηση υποβολής υποψηφιότητας στο Ι.Κ.Υ., πλήρως συμπληρωμένη και συνοδευόμενη από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως ορίζονται στο κεφ. Γ΄.

ii. Το Ι.Κ.Υ. ελέγχει τις εμπρόθεσμες αιτήσεις. Στη συνέχεια καταρτίζει πίνακα επιλεγέντων σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις, όπως ορίζονται στην παρούσα και σε συνάρτηση με τους βαθμολογικούς πίνακες εισακτέων των αντίστοιχων Τμημάτων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

. iii. Ο πίνακας με τα ονόματα και την κατάταξη των υποτρόφων, εφόσον έχουν επιλεγεί, επικυρώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Κ.Υ. και διαβιβάζεται στη Διεύθυνση Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.), η οποία με την σειρά της, ως Εθνικός Συντονιστής του προγράμματος υποτροφιών, ανακοινώνει τα ονόματα των επιλεγέντων και ενημερώνει σε τακτική βάση το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη καταβολής της υποτροφίας είναι η σύναψη σχετικής σύμβασης με το Ι.Κ.Υ., όπου ορίζονται οι υποχρεώσεις και οι όροι της υποτροφίας. Ι.

ΟΡΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ:

1. Αναστολή της έναρξης ή ενδιάμεση διακοπή της υποτροφίας δεν επιτρέπεται. Σε περίπτωση αναστολής ή διακοπής τα καταβληθέντα στον υπότροφο ποσά επιστρέφονται.

2. Ο υπότροφος οφείλει να υποβάλει έκθεση προόδου κάθε έξι (6) μήνες και σχετική βεβαίωση της Γραμματείας του εκάστοτε Τμήματος, ώστε το Ίδρυμα να ελέγχει την πρόοδο των υποτρόφων. Το Δ.Σ. του Ι.Κ.Υ., σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, έχει το δικαίωμα να αποφασίσει για την ανάκληση ή την οριστική διακοπή της υποτροφίας, όταν κρίνει ότι συντρέχουν λόγοι (αναφερόμενοι στην επίδοση, το ήθος κ.λπ.) που το επιβάλλουν.

3. Ο υπότροφος οφείλει να αφιερωθεί ουσιαστικά –καθ’ όλη τη διάρκεια της υποτροφίας του–στις προπτυχιακές του σπουδές.

4. Ο υπότροφος οφείλει να ενημερώνει το Ι.Κ.Υ, με στοιχεία επικοινωνίας για την ενδεχόμενη προσωρινή διαμονή του στο εξωτερικό, στο πλαίσιο προγράμματος Erasmus + καθώς και για τυχόν μετακινήσεις από την χώρα στο πλαίσιο διαπανεπιστημιακής κινητικότητας.

5. Ο υπότροφος οφείλει να μνημονεύει στις επιστημονικές του εργασίες: «Η ολοκλήρωση της εργασίας/άρθρου/ διατριβής/ανακοίνωσης χρηματοδοτήθηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία, μέσω του Προγράμματος Υποτροφιών Ι.Κ.Υ από πόρους που διέθεσε το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου με το ποσό που συγκεντρώθηκε από τον έρανο των μαθητών/τριών της Κύπρου το 2012».

6. Ο υπότροφος, εντός εξαμήνου από τη λήξη της υποτροφίας του, υποχρεούται να καταθέσει στο Ι.Κ.Υ. α) βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης. β) πιστοποιητικό μεταφοράς διδακτικών μονάδων, περίπτωση μετακίνησής του στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+.

7. Παράβαση των ανωτέρω όρων, εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας.
Πηγή: esos.gr


Σας άρεσε το άρθρο; Μοιραστείτε το!!

0

What's Your Reaction?

Angry Angry
0
Angry
Cute Cute
0
Cute
Fail Fail
0
Fail
Geeky Geeky
0
Geeky
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
OMG OMG
0
OMG
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF
Efi

Κύπριοι μαθητές επιδοτούν υποτροφίες Ελλήνων πρωτοετών φοιτητών! – Όροι Συμμετοχής/Δικαιολογητικά

συνδέσου

Γίνε μέλος του #MSP
Don't have an account?
Εγγράψου

reset password

Εγγράψου

Γίνε μέλος του #MSP

Captcha!
Choose A Format
Gif
GIF format