Άρθρο 74: Επιστηµονική και διοικητική υπηρεσία


1. Για τη λειτουργία της η Αρχή υποστηρίζεται από διοικητική και επιστηµονική
υπηρεσία, στις οποίες προΐσταται ο γενικός διευθυντής της Αρχής.
2. Ο γενικός διευθυντής της Αρχής διορίζεται µε απόφαση του Προέδρου της
Αρχής, ύστερα από δηµόσια προκήρυξη της θέσης και αξιολόγηση των
υποψηφίων από επιτροπή που ορίζει το Συµβούλιο, ύστερα από εισήγηση
του Προέδρου.
3. Υποψήφιος για τη θέση του γενικού διευθυντή µπορεί να είναι κάτοχος
µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών µε αποδεδειγµένη γνώση και εµπειρία σε
θέµατα ανώτατης εκπαίδευσης. Πρόσθετα και ειδικότερα προσόντα είναι
δυνατόν να ορίζονται στον οργανισµό της Αρχής.
Αν στη θέση του γενικού διευθυντή διοριστεί καθηγητής Α.Ε.Ι. υπάγεται στην
κατηγορία της µερικής απασχόλησης σε αυτό.
4. Ο γενικός διευθυντής έχει την ευθύνη της διοίκησης και λειτουργίας της
Αρχής και ασκεί, ιδίως τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α) συντονίζει και κατευθύνει την επιστηµονική και τη διοικητική υπηρεσία και
τις µονάδες τους,
β) εισηγείται στον πρόεδρο τη σύγκληση του Συµβουλίου και την ηµερήσια
διάταξη και συµµετέχει στις συνεδριάσεις χωρίς δικαίωµα ψήφου,
γ) είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση των αποφάσεων, κατευθύνσεων και
οποιωνδήποτε άλλων πράξεων της Αρχής,
δ) είναι διοικητικός και πειθαρχικός προϊστάµενος του ειδικού επιστηµονικού
και του διοικητικού προσωπικού,
ε) δύναται να µεταβιβάζει το δικαίωµα υπογραφής και να εξουσιοδοτεί µέλη
του προσωπικού της Αρχής να υπογράφουν έγγραφα ή άλλες πράξεις «µε
εντολή γενικού διευθυντή»,
στ) είναι διατάκτης των δαπανών της Αρχής και
ζ) εκπροσωπεί την αρχή δικαστικώς και εξωδίκως σε περίπτωση κωλύµατος
ή απουσίας του προέδρου.
Πρόσθετες και ειδικότερες αρµοδιότητες είναι δυνατόν να ορίζονται στον
οργανισµό της
αρχής.
5. Η διοικητική υπηρεσία της Αρχής διαρθρώνεται στις ακόλουθες
υπηρεσιακές µονάδες:
α) ∆ιεύθυνση ∆ιασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας,
β) ∆ιεύθυνση Συµφωνιών Προγραµµατικού Σχεδιασµού και Χρηµατοδότησης,
γ) ∆ιεύθυνση Πληροφορικής, ∆ιοίκησης, και Οικονοµικών και
δ) Αυτοτελές Γραφείο ∆ηµοσίων Σχέσεων και ∆ηµοσιότητας.
Οι αρµοδιότητες των διευθύνσεων και του αυτοτελούς γραφείου, η περαιτέρω
διάρθρωση των διευθύνσεων σε τµήµατα και οι κατηγορίες και οι κλάδοι /
ειδικότητες των προϊσταµένων τους καθορίζονται στον οργανισµό της Αρχής.
6. Την επιστηµονική υπηρεσία της Αρχής αποτελεί το Κέντρο Τεκµηρίωσης
και Μελετών, το οποίο λειτουργεί σε επίπεδο διεύθυνσης.
Το Κέντρο Τεκµηρίωσης και Μελετών συγκεντρώνει στοιχεία, τηρεί βάσεις
δεδοµένων, διεξάγει έρευνες, εκπονεί µελέτες, δηµοσιεύει εκθέσεις και
οργανώνει επιστηµονικές ηµερίδες και διεθνή συνέδρια για θέµατα σχετικά µε
την αποστολή της Αρχής.
Οι δραστηριότητες του Κέντρου ορίζονται µε απόφαση του Συµβουλίου της
Αρχής, ύστερα από εισήγηση των µελών του διευθυντή του Κέντρου, η οποία
διατυπώνεται σε συνεργασία µε το γενικό διευθυντή της Αρχής.
Το Κέντρο Τεκµηρίωσης και Μελετών συντάσσει και υποβάλλει προς έγκριση
στο Συµβούλιο της Αρχής την ετήσια έκθεση για την ανώτατη εκπαίδευση
που υποβάλλεται στον Πρόεδρο της Βουλής και τον Υπουργό Παιδείας, ∆ια
Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σύµφωνα µε την παράγραφο 11 του
άρθρου 72.
7. Το Κέντρο διευθύνεται από ∆ιευθυντή Τεκµηρίωσης και Ερευνών ο οποίος
είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώµατος και ειδίκευση σε θέµατα ανώτατης
εκπαίδευσης. Για την επιστηµονική υποστήριξη των δραστηριοτήτων του
Κέντρου Τεκµηρίωσης και Μελετών, το Συµβούλιο της Αρχής, µε απόφασή
του που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται να
συστήσει Επιστηµονικό Συµβούλιο το οποίο συγκροτείται από καθηγητές των
Α.Ε.Ι. µε ειδίκευση ή εµπειρία σε θέµατα ανώτατης εκπαίδευσης. Με την ίδια
απόφαση καθορίζονται τα θέµατα συγκρότησης και λειτουργίας του, η θητεία
των µελών του και κάθε σχετικό θέµα. Οι δαπάνες µετακίνησης των µελών
του Επιστηµονικού Συµβουλίου καλύπτονται από την Α.∆ΙΠ.
Οι αρµοδιότητες του Κέντρου εξειδικεύονται και τα θέµατα λειτουργίας του
εξειδικεύονται στον οργανισµό της Αρχής.
8. Για τη διοικητική και επιστηµονική υποστήριξη της Αρχής συνιστώνται 25
θέσεις ειδικού επιστηµονικού προσωπικού και 20 θέσεις µόνιµου διοικητικού
προσωπικού. Οι κατηγορίες και οι κλάδοι / ειδικότητες του προσωπικού, τα
ειδικά προσόντα διορισµού ή πρόσληψής του, η συγκρότηση υπηρεσιακού και
πειθαρχικού συµβουλίου που επιλαµβάνεται των θεµάτων υπηρεσιακής
κατάστασης και πειθαρχικού ελέγχου του προσωπικού και κάθε σχετική
λεπτοµέρεια ρυθµίζονται στον οργανισµό της Αρχής.
9. Οι θέσεις του προσωπικού µπορούν να πληρωθούν και µε µετατάξεις ή
αποσπάσεις µόνιµου προσωπικού από Υπουργεία ή άλλες δηµόσιες
υπηρεσίες ή Ν.Π.∆.∆. ή µε µετατάξεις εκπαιδευτικών της πρωτοβάθµιας και
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή µε αποσπάσεις ή µετατάξεις προσωπικού
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των Α.Ε.Ι.
10. Το ειδικό επιστηµονικό προσωπικό προσλαµβάνεται µε σύµβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και τα µέλη του είναι κάτοχοι
µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. Για τα προσόντα του προσωπικού αυτού
εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 2 του π.δ. 50/2001 (Α΄ 39). Η κατοχή
διδακτορικού διπλώµατος ή η εξειδίκευση σε θέµατα οργάνωσης της
ανώτατης εκπαίδευσης ή εκπαιδευτικής πολιτικής συνεκτιµώνται υποχρεωτικά
κατά την επιλογή τους. Οι διαδικασίες πλήρωσης των θέσεων αυτών
καθορίζονται από τον οργανισµό της αρχής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 19 του ν. 2190/1994.
11. Οι αποδοχές του προσωπικού της Αρχής καθορίζονται σύµφωνα µε τις
διατάξεις του ν. 3205/2003, όπως εκάστοτε ισχύει. Στο ειδικό επιστηµονικό
προσωπικό καταβάλλεται επίσης ειδική πρόσθετη αµοιβή, το ύψος της οποίας
και οι προϋποθέσεις καταβολής της καθορίζονται µε κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων,
που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
12. Με απόφαση του Συµβουλίου, το ειδικό επιστηµονικό προσωπικό της
Αρχής δύναται να λαµβάνει εκπαιδευτική ή επιµορφωτική άδεια µε τους όρους
και τις προϋποθέσεις που καθορίζει ο οργανισµός της Αρχής. Αν οι ως άνω
άδειες αφορούν την παρακολούθηση εκπαιδευτικών ή επιµορφωτικών
προγραµµάτων στο εξωτερικό, καταβάλλεται πρόσθετο επιµίσθιο, το ύψος
του οποίου καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
13. Για την επιστηµονική υποστήριξη των δραστηριοτήτων της η Αρχή, µε
απόφαση του Συµβουλίου της, δύναται να προσκαλεί και να συνεργάζεται για
σύντοµα χρονικά διαστήµατα µε καθηγητές των Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή της
αλλοδαπής ή να απασχολεί για µεγαλύτερα διαστήµατα καθηγητές των Α.Ε.Ι.
της ηµεδαπής, οι οποίοι διαθέτουν εξειδικεύσεις και εµπειρία σχετικές µε τη
δραστηριότητα και την αποστολή της Αρχής. Για την απασχόληση καθηγητή 109
Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής γίνεται ανάθεση καθηκόντων από το Συµβούλιο της
Αρχής, ύστερα από σύµφωνη γνώµη του ιδρύµατος. Το Α.Ε.Ι. µπορεί στην
περίπτωση αυτή να απαλλάσσει πλήρως ή µερικά τον καθηγητή από τα
καθήκοντά του στο ίδρυµα.
Για τον ίδιο σκοπό, η Αρχή δύναται να προσκαλεί επιστήµονες από
αντίστοιχες αρχές και υπηρεσίες αξιολόγησης, πιστοποίησης της ποιότητας
και χρηµατοδότησης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλων ευρωπαϊκών χωρών.
∆ύναται επίσης να χορηγεί στα µέλη του ειδικού επιστηµονικού προσωπικού
εκπαιδευτική άδεια για την απασχόλησή τους σε αντίστοιχες Αρχές και
υπηρεσίες άλλων χωρών, για χρονικό διάστηµα όχι µεγαλύτερο από τρεις
µήνες, µε σκοπό την συνεχή ενηµέρωση και κατάρτιση στο αντικείµενό τους.
Η Αρχή δύναται να καταβάλει στους ανωτέρω ειδική πρόσθετη αµοιβή,
ηµερήσια αποζηµίωση και τα έξοδα µετακίνησης και διαµονής. Το ύψος και οι
προϋποθέσεις τους καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονοµικών και Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, που
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
14. Στην Αρχή λειτουργεί το ∆ικαστικό Γραφείο του Νοµικού Συµβουλίου του
Κράτους που συστάθηκε µε το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του
άρθρου 12 του ν. 3374/2005.


Σας άρεσε το άρθρο; Μοιραστείτε το!!

0

What's Your Reaction?

Angry Angry
0
Angry
Cute Cute
0
Cute
Fail Fail
0
Fail
Geeky Geeky
0
Geeky
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
OMG OMG
0
OMG
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF
nick

Άρθρο 74: Επιστηµονική και διοικητική υπηρεσία

συνδέσου

Γίνε μέλος του #MSP
Don't have an account?
Εγγράψου

reset password

Εγγράψου

Γίνε μέλος του #MSP

Captcha!
Choose A Format
Gif
GIF format