Άρθρο 73: Αρµοδιότητες του Προέδρου και του Συµβουλίου της Αρχής


1. Ο Πρόεδρος της Αρχής έχει την γενική ευθύνη για την επίτευξη των στόχων
και της αποστολής της Αρχής και ασκεί, ιδίως, τις ακόλουθες αρµοδιότητες:

α) εκπροσωπεί την Αρχή δικαστικώς και εξωδίκως,

β) συγκαλεί το Συµβούλιο και προεδρεύει στις συνεδριάσεις του,

γ) καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη, ύστερα από εισήγηση του γενικού
διευθυντή,

δ) παρακολουθεί την πορεία εκτέλεσης των αποφάσεων του Συµβουλίου και
του συνολικού έργου της Αρχής,

ε) έχει την ευθύνη των διαδικασιών για την ανάδειξη των µελών του
Συµβουλίου και

στ) διορίζει το γενικό διευθυντή και το λοιπό προσωπικό της αρχής.
Αν ο πρόεδρος απουσιάζει, ελλείπει ή κωλύεται, αναπληρώνεται στα
καθήκοντά του από τον αντιπρόεδρο που ορίζεται µε απόφασή του. Σε
περίπτωση έλλειψης, η αναπλήρωση διαρκεί έως τον ορισµό νέου προέδρου.
2. Το Συµβούλιο είναι υπεύθυνο για τον συντονισµό όλων των δράσεων της
Αρχής που είναι αναγκαίες για την επίτευξη των στόχων και της αποστολής
της. Ορίζει το πλαίσιο, τους στόχους, τα κριτήρια, τις διαδικασίες και τις
µεθόδους διεκπεραίωσης των αρµοδιοτήτων υπηρεσιών διοικητικής και
επιστηµονικής υποστήριξης της Αρχής.
Τα µέλη των περιπτώσεων β΄, γ΄ και στ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 72
δύνανται να αναλαµβάνουν και συγκεκριµένες αρµοδιότητες που τους
ανατίθενται µε απόφαση του Συµβουλίου, ύστερα από εισήγηση του
προέδρου της Αρχής, και ιδιαίτερα για την υποστήριξη των διαδικασιών
συγκρότησης του Μητρώου Ανεξάρτητων Εµπειρογνωµόνων και τη
συγκρότηση των επιτροπών πιστοποίησης µε επιστήµονες διεθνώς
αναγνωρισµένους για το επιστηµονικό τους έργο.
3. Η Αρχή συνεργάζεται ή συµµετέχει ως µέλος σε διεθνή δίκτυα, φορείς ή
οργανισµούς που αναπτύσσουν δραστηριότητες συναφείς µε την αποστολή
της.


Σας άρεσε το άρθρο; Μοιραστείτε το!!

0

What's Your Reaction?

Angry Angry
0
Angry
Cute Cute
0
Cute
Fail Fail
0
Fail
Geeky Geeky
0
Geeky
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
OMG OMG
0
OMG
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF
nick

Άρθρο 73: Αρµοδιότητες του Προέδρου και του Συµβουλίου της Αρχής

συνδέσου

Γίνε μέλος του #MSP
Don't have an account?
Εγγράψου

reset password

Εγγράψου

Γίνε μέλος του #MSP

Captcha!
Choose A Format
Gif
GIF format