Άρθρο 37


1. α) Στο εδάφιο β΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4242/2014 (Α΄ 50), το οποίο προστέθηκε στο τέλος της περίπτωσης δ΄ της παρ. 7 του άρθρου 8 του ν. 3908/2011 (Α΄ 8), η φράση «εφόσον εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από την έκδοσή της» αντικαθίσταται από τη φράση «εφόσον έως τις 31.3.2015».

β) Στο εδάφιο δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4242/2014 (Α΄ 50), το οποίο προστέθηκε στο τέλος της περίπτωσης δ΄ της παρ. 7 του άρθρου 8 του ν. 3908/2011 (Α΄ 8), η φράση «εντός της ανωτέρω προθεσμίας των έξι (6) μηνών» αντικαθίσταται από τη φράση «εντός της ανωτέρω προθεσμίας».

2. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 4146/2013 (Α΄90), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 174 του ν. 4261/2014 (Α΄ 107) και ισχύει, προστίθενται εδάφια ως εξής: «Διαγωνιστική διαδικασία κάθε είδους, η οποία βρίσκε- ται σε εξέλιξη με αντικείμενο τη μίσθωση, παραχώρηση, διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση ακινήτων και κτιρίων, καθώς και των παραρτημάτων και συστατικών τους που παραχωρούνται στην Εταιρεία κατά τα ανωτέρω, συνεχίζεται και ολοκληρώνεται από το φορέα ανάθεσης που έχει εκκινήσει τη διαδικασία αυτή σε χρόνο προγενέστερο της παραχώρησής τους, έως και την ανάδειξη οριστικού αναδόχου. Η διαγωνιστική διαδικασία εξακο- λουθεί σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της σχετικής προκήρυξης και ο φορέας ανάθεσης φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την τήρησή τους. Το αποτέλεσμα της διαγωνιστικής διαδικασίας δεσμεύει την Εταιρεία, η οποία είναι μόνη αρμόδια για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.»


Σας άρεσε το άρθρο; Μοιραστείτε το!!

0

What's Your Reaction?

Angry Angry
0
Angry
Cute Cute
0
Cute
Fail Fail
0
Fail
Geeky Geeky
0
Geeky
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
OMG OMG
0
OMG
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF
nick

συνδέσου

Γίνε μέλος του #MSP
Don't have an account?
Εγγράψου

reset password

Εγγράψου

Γίνε μέλος του #MSP

Captcha!
Choose A Format
Gif
GIF format