Άρθρο 30


Άρθρο 30

1. Στο τέλος της περίπτωσης α΄ της παρ. 6 του άρθρου 5 του v. 4275/2014 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Κατά την πρώτη εφαρμογή του συστήματος επιλογής για την πλήρωση των θέσεων προϊσταμένων των οριζό- ντιων Γενικών Διευθύνσεων που αναφέρονται στο πρώ- το εδάφιο της παρούσας περίπτωσης, δικαίωμα συμμε- τοχής στη διαδικασία έχουν οι υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ όλων των κλάδων που κατέχουν οργανική θέση σε Υ- πουργεία.»

2. Οι υπάλληλοι του Δημοσίου και των νομικών προσώ- πων δημοσίου δικαίου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δι- καίου αορίστου χρόνου δύνανται να επιλέγονται σε θέ- σεις προϊσταμένων Γενικής Διεύθυνσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 84, 85 και 86 του Κώδικα Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υ- παλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α΄ 26), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.


Σας άρεσε το άρθρο; Μοιραστείτε το!!

0

What's Your Reaction?

Angry Angry
0
Angry
Cute Cute
0
Cute
Fail Fail
0
Fail
Geeky Geeky
0
Geeky
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
OMG OMG
0
OMG
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF
nick

συνδέσου

Γίνε μέλος του #MSP
Don't have an account?
Εγγράψου

reset password

Εγγράψου

Γίνε μέλος του #MSP

Captcha!
Choose A Format
Gif
GIF format