∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ Α.Ε.Ι. Άρθρο 7: Σχολές


1. Κάθε ίδρυµα αποτελείται από σχολές, οι οποίες αποτελούν τις βασικές
διοικητικές και ακαδηµαϊκές µονάδες, όπως ορίζεται στον Οργανισµό του. Η
σχολή καλύπτει µια ενότητα συγγενών επιστηµονικών κλάδων και εξασφαλίζει
τη διεπιστηµονική και διακλαδική προσέγγιση και επικοινωνία τους και τον
αναγκαίο για τη διδασκαλία και έρευνα συντονισµό τους. Η σχολή οργανώνει
προγράµµατα σπουδών, αναθέτει την υλοποίησή τους σε οµάδες
διδασκόντων και απονέµει τα αντίστοιχα πτυχία, κατά τα οριζόµενα στον
Οργανισµό του ιδρύµατος.
2. Η οµάδα διδασκόντων αποτελεί τη βασική εκπαιδευτική µονάδα, οργανώνει
τη διδασκαλία στο πλαίσιο ενός προγράµµατος σπουδών και εξασφαλίζει τη
συνεχή βελτίωση της µάθησης σε αυτό.
3. Τα εργαστήρια, οι κλινικές και τα µουσεία υπάγονται στις σχολές, όπως
ορίζεται στον Οργανισµό του ιδρύµατος.
4. Η σχολή µεταπτυχιακών σπουδών αποτελεί τη βασική διοικητική και
ακαδηµαϊκή µονάδα που εξασφαλίζει τη διεπιστηµονική και διακλαδική
συνεργασία και επικοινωνία, συντονίζει και οργανώνει τα προγράµµατα
µεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών του ιδρύµατος και αναθέτει την
υλοποίησή τους σε οµάδες διδασκόντων.
5. Η σχολή δια βίου µάθησης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης αποτελεί τη
βασική διοικητική και ακαδηµαϊκή µονάδα που εξασφαλίζει το συντονισµό και
τη διεπιστηµονική και διακλαδική συνεργασία στην ανάπτυξη προγραµµάτων
δια βίου µάθησης και εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης.
6. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών
∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Οικονοµικών
και Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, ύστερα από γνώµη του
Συµβουλίου του οικείου ιδρύµατος και της Α∆ΙΠ, µπορούν να συγχωνεύονται,
κατατέµνονται, µετονοµάζονται, αλλάζουν έδρα και καταργούνται Α.Ε.Ι.,
καθώς επίσης και να ιδρύονται, συγχωνεύονται, κατατέµνονται,
µετονοµάζονται, αλλάζουν έδρα και καταργούνται σχολές µε τις ακόλουθες,
κατά περίπτωση, προϋποθέσεις:

αα) Όταν είναι αναγκαίο για την εξυπηρέτηση συγκεκριµένων κοινωνικών
αναγκών για την ανάπτυξη της ανώτατης παιδείας ή την καλλιέργεια νέων
επιστηµονικών και τεχνικών πεδίων ή πεδίων διεπιστηµονικού χαρακτήρα
που κρίνονται απαραίτητα για την οικονοµικοκοινωνική ανάπτυξη της χώρας
και δεν καλύπτονται µε επάρκεια από τα Α.Ε.Ι. ή τις σχολές που λειτουργούν.
ββ) Όταν το επιβάλλει ο δυσανάλογα µεγάλος ή µικρός αριθµός φοιτητών ή
αποφοίτων κατ’ έτος ανά καθηγητή ενός Α.Ε.Ι. ή µιας σχολής.

γγ) Όταν η λειτουργία µεµονωµένων Α.Ε.Ι. ή σχολών δεν δικαιολογείται
επιστηµονικά και δυσχεραίνει την έρευνα και τη διδασκαλία στα αντίστοιχα
γνωστικά πεδία.

Για την έκδοση των ανωτέρω προεδρικών διαταγµάτων, η πρόταση του
Υπουργού Παιοδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων πρέπει να
συνοδεύεται από ειδική µελέτη σκοπιµότητας και βιωσιµότητας, καθώς και
οικονοµοτεχνική µελέτη.
7. Η ίδρυση, κατάργηση, κατάτµηση ή συγχώνευση σχολών και ιδρυµάτων
σύµφωνα µε τα ανωτέρω πρέπει να είναι σύµφωνες µε τις ανάγκες και
δυνατότητες της εθνικής οικονοµίας και τον περιφερειακό χωροταξικό
σχεδιασµό.
8. Απαγορεύεται η µεταστέγαση ιδρύµατος ή σχολής εκτός της έδρας τους,
καθώς και η µεταφορά της έδρας τους στην Αθήνα.
9. Τα Α.Ε.Ι. που προκύπτουν από συγχώνευση σύµφωνα µε το άρθρο αυτό
υπεισέρχονται αυτοδικαίως από την έναρξη λειτουργίας τους και χωρίς άλλη
διατύπωση σε όλα τα ενοχικά και εµπράγµατα δικαιώµατα και τις
υποχρεώσεις των Α.Ε.Ι. Οι εκκρεµείς δίκες συνεχίζονται αυτοδικαίως από το
νεό Α.Ε.Ι., χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για κάθε
µία από αυτές. Σε περίπτωση κατάτµησης ή κατάργησης ιδρύµατος, τα
θέµατα της παρούσας παραγράφου ρυθµίζονται µε το σχετικό προεδρικό
διάταγµα.
10. Με τα προεδρικά διατάγµατα που προβλέπονται στην παράγραφο 6
ρυθµίζονται τα θέµατα που προκύπτουν από τη συγχώνευση, κατάτµηση,
µετονοµασία, αλλαγή έδρας ή κατάργηση Α.Ε.Ι. ή σχολής, όπως ιδίως η
κατανοµή και ένταξη φοιτητών και προσωπικού, ο χρόνος έναρξης της
λειτουργίας των νέων ιδρυµάτων ή σχολών, η υπεισέλευση σε ενοχικά και
εµπράγµατα δικαιώµατα και υποχρεώσεις και η συνέχιση των εκκρεµών
δικών.
11. Είναι δυνατό να ιδρύονται παραρτήµατα των Α.Ε.Ι σε άλλες χώρες
σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που ιδρύεται µια σχολή σε
ελληνικό ίδρυµα και τη διαδικασία που ισχύει για την ίδρυση στην άλλη χώρα.


Σας άρεσε το άρθρο; Μοιραστείτε το!!

0

What's Your Reaction?

Angry Angry
0
Angry
Cute Cute
0
Cute
Fail Fail
0
Fail
Geeky Geeky
0
Geeky
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
OMG OMG
0
OMG
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF
nick

∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ Α.Ε.Ι. Άρθρο 7: Σχολές

συνδέσου

Γίνε μέλος του #MSP
Don't have an account?
Εγγράψου

reset password

Εγγράψου

Γίνε μέλος του #MSP

Captcha!
Choose A Format
Gif
GIF format