∆ΕΥΤΕΡΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ Άρθρο 38: Προγράµµατα µεταπτυχιακών σπουδών


1. Τα Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) εντάσσονται στον
στρατηγικό σχεδιασµό του ιδρύµατος, αποσκοπούν στην προαγωγή της
γνώσης, την ανάπτυξη της έρευνας και την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών,
ερευνητικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας, διέπονται από
επιστηµονική συνοχή, αναφέρονται σε συγγενείς ειδικότητες και πληρούν
προϋποθέσεις, που εγγυώνται υψηλό επίπεδο σπουδών.

2. Το πρόγραµµα µεταπτυχιακών σπουδών περιέχει τους τίτλους των
υποχρεωτικών, των κατ’ επιλογή υποχρεωτικών και των προαιρετικών
µαθηµάτων, το περιεχόµενό τους, τις εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας τους,
στις οποίες περιλαµβάνεται το κάθε µορφής επιτελούµενο διδακτικό έργο, τη
χρονική αλληλουχία ή αλληλεξάρτηση των µαθηµάτων, και αντιστοιχεί στον
ελάχιστο δυνατό αριθµό εξαµήνων που απαιτούνται για τη λήψη του
µεταπτυχιακού τίτλου.

3. Το πρόγραµµα µεταπτυχιακών σπουδών καταρτίζεται από ειδική επιτροπή,
που συγκροτείται από την κοσµητεία και εγκρίνεται από την κοσµητείατης
σχολής µεταπτυχιακών σπουδών, και τον πρύτανη. Το πρόγραµµα
µεταπτυχιακών σπουδών µπορεί να αναθεωρείται κατ’ έτος µε διαδικασία που
ορίζεται στον εσωτερικό κανονισµό του ιδρύµατος.

4. Αφού εγκριθεί από τον πρύτανη, και πριν εφαρµοστεί, το πρόγραµµα
σπουδών υπόκειται στη διαδικασία πιστοποίησης σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στα άρθρα68 και εφεξής.

5. Στα προγράµµατα µεταπτυχιακών σπουδών ενός ιδρύµατος µπορούν να
περιλαµβάνονται, µε την αναγνώριση των αντίστοιχων ακαδηµαϊκών
µονάδων, και µαθήµατα που παρέχονται από σχολές µεταπτυχιακών
σπουδών άλλων ιδρυµάτων, όπως ορίζεται στους οργανισµούς των
ιδρυµάτων αυτών. Μεταξύ των δύο ιδρυµάτων καταρτίζεται πρόγραµµα
συνεργασίας.

6. Με απόφαση του πρύτανη ύστερα από πρόταση της κοσµητείας, µέρος ή
το σύνολο του µεταπτυχιακού προγράµµατος σπουδών µπορεί να παρέχεται
σε ξένη γλώσσα.

7. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις που αφορούν τα
προπτυχιακά προγράµµατα σπουδών. Για την εφαρµογή αυτή, όπου στις
οικείες διατάξεις γίνεται αναφορά σε σχολή, νοείται η οικεία σχολή
µεταπτυχιακών σπουδών.


Σας άρεσε το άρθρο; Μοιραστείτε το!!

0

What's Your Reaction?

Angry Angry
0
Angry
Cute Cute
0
Cute
Fail Fail
0
Fail
Geeky Geeky
0
Geeky
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
OMG OMG
0
OMG
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF
nick

∆ΕΥΤΕΡΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ Άρθρο 38: Προγράµµατα µεταπτυχιακών σπουδών

συνδέσου

Γίνε μέλος του #MSP
Don't have an account?
Εγγράψου

reset password

Εγγράψου

Γίνε μέλος του #MSP

Captcha!
Choose A Format
Gif
GIF format