ΤΡΙΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ Άρθρο 39: ∆ιδακτορική διατριβή-προγράµµατα διδακτορικών σπουδών


1. Η ευθύνη του σχεδιασµού και της οργάνωσης του τρίτου κύκλου σπουδών
ανήκει στην αρµοδιότητα των ιδρυµάτων του πανεπιστηµιακού τοµέα.

2. Με απόφαση της κοσµητείας της οικείας σχολής µεταπτυχιακών σπουδών,
ύστερα από πρόταση της ή των κοσµητειών των οικείων σχολών
προπτυχιακών σπουδών, οργανώνεται πρόγραµµα µαθηµάτων διδακτορικών
σπουδών, το οποίο περιέχει τους τίτλους των υποχρεωτικών, των κατ’
επιλογή υποχρεωτικών και των προαιρετικών µαθηµάτων, το περιεχόµενό
τους, τις εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας τους, στις οποίες περιλαµβάνεται το
κάθε µορφής επιτελούµενο διδακτικό έργο, τη χρονική αλληλουχία ή
αλληλεξάρτηση των µαθηµάτων.

3. Το πρόγραµµα διδακτορικών σπουδών καταρτίζεται από ειδική επιτροπή,
που συγκροτείται από την κοσµητεία ή τις κοσµητείες των σχολών
προπτυχιακών σπουδών, από µόνιµους καθηγητές των σχολών αυτών, και
εγκρίνεται από την κοσµητεία της σχολής µεταπτυχιακών σπουδών και τον
πρύτανη. Το πρόγραµµα διδακτορικών σπουδών µπορεί να αναθεωρείται κατ’
έτος µε διαδικασία που ορίζεται στον εσωτερικό κανονισµό του ιδρύµατος.

4. Αφού εγκριθεί από τον πρύτανη και πριν εφαρµοστεί, το πρόγραµµα
διδακτορικών σπουδών υπόκειται στη διαδικασία πιστοποίησης σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στα άρθρα 68 επ.

5. Τα κριτήρια, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων
που ενδιαφέρονται για την παρακολούθηση προγράµµατος διδακτορικών
σπουδών ορίζονται µε τον Οργανισµό.

6. Για κάθε υποψήφιο διδάκτορα ορίζεται από την κοσµητεία της σχολής
τριµελής συµβουλευτική επιτροπή για την επίβλεψη και καθοδήγησή του. Τα
µέλη της επιτροπής πρέπει να βρίσκονται στο ίδιο ή συναφές ερευνητικό και
επιστηµονικό πεδίο µε αυτό, για το οποίο ενδιαφέρεται ο υποψήφιος
διδάκτορας. Η τριµελής επιτροπή εγκρίνεται από την κοσµητεία της σχολής
µεταπτυχιακών σπουδών.

7.Η τελική αξιολόγηση και κρίση της διατριβής γίνεται από δύο εξεταστές, οι
οποίοι ορίζονται µε απόφαση της κοσµητείας ή των κοσµητειών των
προπτυχιακών σχολών, ύστερα από εισήγηση της τριµελούς επιτροπής και
έγκριση της κοσµητείας της σχολής µεταπτυχιακών σπουδών. Ο ένας
εξεταστής είναι καθηγητής του ιδρύµατος του ιδίου ή απολύτως συναφούς
γνωστικού αντικειµένου µε το αντικείµενο της διατριβής. Ο δεύτερος
εξεταστής, επίσης του ίδιου ή απολύτως συναφούς γνωστικού αντικειµένου,
είναι µέλος Α.Ε.Ι. του εξωτερικού ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και µετά από
ειδική αιτιολόγηση, του εσωτερικού, από τα µητρώα του άρθρου 26. Οι
εξεταστές δεν µπορεί να είναι µέλη της τριµελούς επιτροπής. Για την απονοµή
του διδακτορικού διπλώµατος απαιτείται η θετική αξιολόγηση και κρίση της
διατριβής και από τους δύο εξεταστές. Άλλα θέµατα σχετιζόµενα µε τη κρίση
διατριβής, όπως η δηµόσια παρουσία ή τυχόν προαπαιτούµενες
δηµοσιεύσεις, ρυθµίζονται από τον Οργανισµό του Ιδρύµατος.


Σας άρεσε το άρθρο; Μοιραστείτε το!!

0

What's Your Reaction?

Angry Angry
0
Angry
Cute Cute
0
Cute
Fail Fail
0
Fail
Geeky Geeky
0
Geeky
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
OMG OMG
0
OMG
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF
nick

ΤΡΙΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ Άρθρο 39: ∆ιδακτορική διατριβή-προγράµµατα διδακτορικών σπουδών

συνδέσου

Γίνε μέλος του #MSP
Don't have an account?
Εγγράψου

reset password

Εγγράψου

Γίνε μέλος του #MSP

Captcha!
Choose A Format
Gif
GIF format