ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΜΕΡΟΣ Α΄ Άρθρο 16: ∆ιδακτικό προσωπικό


1. Το διδακτικό και ερευνητικό έργο στα Α.Ε.Ι. ασκείται από τους καθηγητές οι
οποίοι διακρίνονται σε καθηγητές (καθηγητές πρώτης βαθµίδας),
αναπληρωτές καθηγητές και επίκουρους καθηγητές.
2. Οι καθηγητές και οι αναπληρωτές καθηγητές εκλέγονται ως µόνιµοι. Οι
αναπληρωτές καθηγητές εξελίσσονται στη βαθµίδα του καθηγητή µε κλειστή
διαδικασία. Οι επίκουροι καθηγητές εκλέγονται για τετραετή θητεία, µε
δυνατότητα ανανέωσης για άλλη µία θητεία ύστερα από κρίση. Εξελίσσονται
στη βαθµίδα του αναπληρωτή καθηγητή µε ανοικτή διαδικασία, σύµφωνα µε
το άρθρο 25.
3. Οι θέσεις των καθηγητών είναι ενιαίες, ανήκουν στο ίδρυµα και
κατανέµονται και ανακατανέµονται σε σχολές µε απόφαση του πρύτανη.
4. Με τον Οργανισµό κάθε ιδρύµατος καθορίζονται τα σχετικά µε τη
δυνατότητα µεταφοράς, από τον πρύτανη, µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση,
των κενών οργανικών θέσεων καθηγητών, καθώς και µε τον
προγραµµατισµό των νέων θέσεων καθηγητών του ιδρύµατος, σύµφωνα µε
τον τετραετή προγραµµατικό σχεδιασµό και τις ακαδηµαϊκές ανάγκες του
ιδρύµατος.
5. α) Η διδασκαλία µαθηµάτων στα Α.Ε.Ι. καθώς και η άσκηση των λοιπών
διδακτικών δραστηριοτήτων µπορεί να ανατίθενται, µε ατοµικές συµβάσεις
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας ενός έως τριών
ακαδηµαϊκών ετών, πλήρους απασχόλησης, σε εντεταλµένους διδασκαλίας, οι
οποίοι είναι επιστήµονες, κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος, πλην εξαιρέσεων
ανάλογα µε το γνωστικό αντικείµενο διδασκαλίας τους κατά τα οριζόµενα στην
παράγραφο 2 του επόµενου άρθρου, καθώς και προσωπικότητες µε
αναγνωρισµένο επαγγελµατικό έργο.
β) Οι ανωτέρω συµβάσεις µπορεί να ανανεώνονται έτσι ώστε η συνολική
θητεία των εντεταλµένων διδασκαλίας σε ένα ίδρυµα να διαρκεί το πολύ πέντε
ακαδηµαϊκά έτη. Θέµατα σχετικά µε τα ειδικότερα προσόντα των υποψηφίων,
τα όργανα, τη διαδικασία προκήρυξης, επιλογής και πρόσληψης και τον
τρόπο απασχόλησής τους και κάθε σχετικό θέµα, καθορίζονται µε τον
Οργανισµό του ιδρύµατος. Στους εντεταλµένους διδασκαλίας καταβάλλεται
µηνιαία αποζηµίωση, το ύψος της οποίς καθορίζεται µε κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων,
που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
6. Με απόφαση της κοσµητείας σχολής, η οποία λαµβάνεται ύστερα από
εισήγηση µέλους της, καλούνται ως επισκέπτες καθηγητές, καταξιωµένοι
Έλληνες ή ξένοι επιστήµονες, που έχουν θέση ή προσόντα καθηγητή, για την
κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών. Με τον Οργανισµό του ιδρύµατος
καθορίζεται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις πρόσληψης και απασχόλησης,
καθώς και κάθε σχετικό θέµα. Το ύψος και οι προϋποθέσεις αµοιβής των
επισκεπτών καθηγητών καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών39
Οικονοµικών και Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, που
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
7. Με τον Οργανισµό του ιδρύµατος µπορεί να προβλέπεται η δυνατότητα
συµµετοχής, χωρίς αµοιβή, των Οµότιµων Καθηγητών σε προγράµµατα
αποκλειστικά µεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών.


Σας άρεσε το άρθρο; Μοιραστείτε το!!

0

What's Your Reaction?

Angry Angry
0
Angry
Cute Cute
0
Cute
Fail Fail
0
Fail
Geeky Geeky
0
Geeky
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
OMG OMG
0
OMG
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF
nick

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΜΕΡΟΣ Α΄ Άρθρο 16: ∆ιδακτικό προσωπικό

συνδέσου

Γίνε μέλος του #MSP
Don't have an account?
Εγγράψου

reset password

Εγγράψου

Γίνε μέλος του #MSP

Captcha!
Choose A Format
Gif
GIF format