ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ Α.Ε.Ι. Άρθρο 5: Οργανισµός


1. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών
∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Οικονοµικών
και Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων εγκρίνεται ο Οργανισµός
κάθε ιδρύµατος, ο οποίος καταρτίζεται µε απόφαση του οικείου Συµβουλίου,
ύστερα από εισήγηση του πρύτανη και γνώµη της Συγκλήτου. Με τον
Οργανισµό καθορίζονται τα θέµατα της οργανωτικής δοµής και λειτουργίας
κάθε ιδρύµατος, της διαδικασίας ελέγχου της τήρησης των θεσπισµένων
κανόνων δικαίου, καθώς και των κυρώσεων σε περίπτωση πληµµελούς
εφαρµογής ή παραβίασής τους.
2. Με τον Οργανισµό κάθε ιδρύµατος καθορίζονται, ιδίως, τα ακόλουθα:
α) η οργάνωση της ακαδηµαϊκής, διοικητικής και οικονοµικής λειτουργίας του
ιδρύµατος,
β) οι κανόνες λειτουργίας του Συµβουλίου του ιδρύµατος, της Συγκλήτου, της
κοσµητείας, της γενικής συνέλευσης της σχολής και του τµήµατος, καθώς και
των λοιπών συλλογικών οργάνων και επιτροπών του ιδρύµατος,

γ) τα ειδικά προσόντα επιλογής και εξέλιξης των µελών του εκπαιδευτικού
προσωπικού του ιδρύµατος,
δ) η διαδικασία προκήρυξης θέσεων, επιλογής και διορισµού του
εκπαιδευτικού προσωπικού του ιδρύµατος,

ε) τα καθήκοντα, δικαιώµατα και υποχρεώσεις, των καθηγητών του ιδρύµατος,
στ) τα καθήκοντα, δικαιώµατα και υποχρεώσεις του λοιπού προσωπικού του
ιδρύµατος,

ζ) τα καθήκοντα, δικαιώµατα και υποχρεώσεις, των φοιτητών του ιδρύµατος,
προπτυχιακών και µεταπτυχιακών,

η) τα όργανα ελέγχου για την τήρηση των κανόνων δικαίου στην κοινότητα του
ιδρύµατος, οι αρµοδιότητές τους και η διαδικασία ελέγχου και επιβολής
ποινών στα µέλη της, πλην των καθηγητών,

θ) οι βασικές αρχές λειτουργίας των προγραµµάτων προπτυχιακών, γενικών
και ενιαίων για το πρώτο έτος και ειδικών και επιµέρους για τα υπόλοιπα έτη,
και µεταπτυχιακών σπουδών, µεθόδων αξιολόγησης της προόδου των
φοιτητών και λήψης πτυχίων,

ι) η ίδρυση σχολής ή σχολών µεταπτυχιακών σπουδών και σχολής δια βίου
µάθησης και εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης,

ια) τα θέµατα επιµόρφωσης και µετεκπαίδευσης του κάθε είδους προσωπικού
των ιδρυµάτων

ιβ) οι χορηγούµενες κοινωνικές παροχές προς τους φοιτητές,
ιγ) οι τιµητικοί τίτλοι που απονέµονται από το ίδρυµα,

ιδ) οι κανόνες δεοντολογίας όλων των µελών της κοινότητας και τα όργανα
ελέγχου της τήρησής τους,

ιε) τα κωλύµατα συµµετοχής καθηγητών σε συλλογικά όργανα και σε
ερευνητικά ή άλλα προγράµµατα,

ιστ) η ίδρυση υπηρεσίας υποστήριξης φοιτητών όπου καθηγητές ασκούν
καθήκοντα Συµβούλου σπουδών,

ιζ) η έκταση και οι προϋποθέσεις χορήγησης ανταποδοτικών υποτροφιών σε
φοιτητές,

ιη) η διαδικασία ορισµού και ανάδειξης εκπροσώπων καθηγητών, φοιτητών
και κάθε είδους προσωπικού στα συλλογικά όργανα του ιδρύµατος,

ιθ) η σύσταση και κατάργηση θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού,

κ) η οργάνωση των διοικητικών υπηρεσιών του ιδρύµατος και η σύσταση και
κατάργηση κλάδων και θέσεων διοικητικού προσωπικού κάθε κατηγορίας,
κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 20 του ν. 2503/1997 (Α΄ 107),
κα) τα ειδικότερα προσόντα και η διαδικασία επιλογής του Γραµµατέα του
ιδρύµατος,

κβ) οι όροι, οι προϋποθέσεις και ο τρόπος επιβράβευσης των καθηγητών για
την ενίσχυση του ερευνητικού, εκπαιδευτικού και εν γένει επιστηµονικού
έργου τους,

κγ) η διαδικασία κατάρτισης, καθώς και οι προϋποθέσεις και η διαδικασία
πρότασης αναθεώρησης των συµφωνιών προγραµµατικού σχεδιασµού,

κδ) η διαδικασία και οι προϋποθέσεις κατάρτισης του ετήσιου απολογισµού,
κε) η διαδικασία για την προστασία και ασφάλεια του προσωπικού και της
περιουσίας του ιδρύµατος,

κστ) οι διαδικασίες εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης και πιστοποίησης,

κζ) οι φορείς φύλαξης του ιδρύµατος και της περιουσίας του,

κη) τα κριτήρια απονοµής των τίτλων Επίτιµου ∆ιδάκτορα, Οµότιµου και
Επίτιµου Καθηγητή,

κθ) η σύσταση τεχνικού συµβουλίου και τεχνικής υπηρεσίας και τα σχετικά µε
τη διοίκηση, τη διάρθρωση και τη λειτουργία τους,

λ) η σύσταση οικονοµικού συµβουλίου και νοµικής υπηρεσίας για την
υποβοήθηση του έργου του πρύτανη και των αναπληρωτών του και

λα) τα θέµατα που ειδικότερα ορίζονται µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου.
3. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού
Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, µπορεί να καταρτιστεί
πρότυπος Οργανισµός των Α.Ε.Ι., ο οποίος περιέχει βασικές αρχές της
οργάνωσης και λειτουργίας των Α.Ε.Ι. και ρυθµίζει θέµατα που προβλέπονται
στο παρόν άρθρο. Ο πρότυπος Οργανισµός εφαρµόζεται σε κάθε Α.Ε.Ι. έως
την έγκριση του Οργανισµού του κατά τις διατάξεις του παρόντος νόµου.


Σας άρεσε το άρθρο; Μοιραστείτε το!!

0

What's Your Reaction?

Angry Angry
0
Angry
Cute Cute
0
Cute
Fail Fail
0
Fail
Geeky Geeky
0
Geeky
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
OMG OMG
0
OMG
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF
nick

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ Α.Ε.Ι. Άρθρο 5: Οργανισµός

συνδέσου

Γίνε μέλος του #MSP
Don't have an account?
Εγγράψου

reset password

Εγγράψου

Γίνε μέλος του #MSP

Captcha!
Choose A Format
Gif
GIF format