ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ Α.Ε.Ι. Άρθρο 8: Όργανα του ιδρύµατος


1. Τα όργανα του ιδρύµατος είναι:
α) το Συµβούλιο του Ιδρύµατος,

β) η Σύγκλητος/Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. και

γ) ο πρύτανης/πρόεδρος του Τ.Ε.Ι.
Α) Το Συµβούλιο του Ιδρύµατος:

2. Το Συµβούλιο αποτελείται από δέκα πέντε µέλη. Σε ιδρύµατα στα οποία ο
αριθµός των καθηγητών πρώτης βαθµίδας είναι µικρότερος των εξήντα, τα
µέλη του Συµβουλίου είναι εννέα.
Τα οκτώ ή πέντε, αντίστοιχα, µέλη του Συµβουλίου είναι εσωτερικά µέλη του
ιδρύµατος και, ειδικότερα, επτά ή τέσσερα µέλη είναι καθηγητές και ένα µέλος
είναι εκπρόσωπος των φοιτητών του ιδρύµατος. Τα υπόλοιπα επτά ή τέσσερα
µέλη είναι εξωτερικά.
3. Στις συνεδριάσεις του Συµβουλίου του Ιδρύµατος µετέχουν, χωρίς δικαίωµα
ψήφου, ένας εκπρόσωπος του λοιπού προσωπικού του ιδρύµατος. Το µέλος
αυτό αναδεικνύεται από ενιαίο ψηφοδέλτιο κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στον
Εσωτερικό Κανονισµό του ιδρύµατος.
4. Τα εσωτερικά µέλη του Συµβουλίου ανήκουν στη βαθµίδα του καθηγητή και
είναι πλήρους και αποκλειστικής ή πλήρους απασχόλησης.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή υποψηφιότητας για τη θέση
εσωτερικού µέλους του Συµβουλίου είναι να έχει αξιολογηθεί θετικά σύµφωνα
µε τη διαδικασία του άρθρου 18. ∆εν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος
καθηγητής ο οποίος αποχωρεί από την υπηρεσία πριν από τη λήξη της
θητείας.
5. α) Τα εσωτερικά µέλη εκλέγονται από το σύνολο των καθηγητών του
οικείου ιδρύµατος. Στην εκλογή συµµετέχουν και οι λέκτορες των
Πανεπιστηµίων / καθηγητές εφαρµογών των Τ.Ε.Ι., για όσο χρόνο
παραµένουν στο ίδρυµα. Τα εσωτερικά µέλη εκλέγονται από ενιαίο
ψηφοδέλτιο µε το εκλογικό σύστηµα της ταξινοµικής ψήφου. Με εφάπαξ
εκδιδόµενη απόφαση του Υπουργού Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και
Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως,
καθορίζονται τα θέµατα που αφορούν την εφαρµογή του συστήµατος της
ταξινοµικής ψήφου.

β) Την ευθύνη της οργάνωσης της διαδικασίας ανάδειξης των εσωτερικών και
των εξωτερικών µελών του Συµβουλίου σε κάθε ίδρυµα έχει τριµελής
επιτροπή, αποτελούµενη από καθηγητές του ιδρύµατος, οι οποίοι ορίζονται
από το Συµβούλιο.
∆ύο µήνες πριν τη λήξη της θητείας των αποχωρούντων µελών του
Συµβουλίου ο Πρόεδρός του είτε προκηρύσσει εκλογές εφόσον πρόκειται για
εσωτερικά µέλη είτε δηµοσιεύει ανοικτή πρόσκληση εφόσον πρόκειται για
εξωτερικά.
Αν µέχρι τη λήξη της θητείας των αποχωρούντων µελών τα τελευταία δεν
έχουν αντικατασταθεί, συνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντά τους έως την
αντικατάστασή τους.

6. Ο εκπρόσωπος των φοιτητών του ιδρύµατος εκλέγεται από ενιαίο
ψηφοδέλτιο και µε καθολική ψηφοφορία των ενεργών προπτυχιακών και
µεταπτυχιακών φοιτητών.
Υποψήφιοι φοιτητές µπορούν να είναι εκείνοι οι οποίοι βρίσκονται εντός της
ελάχιστης διάρκειας φοίτησής τους και µετά το πρώτο έτος φοίτησης.

7. Ο πρόεδρος, ο αναπληρωτής πρόεδρος και τα λοιπά εξωτερικά µέλη του
Συµβουλίου εκλέγονται από τα εσωτερικά µέλη, µε φανερή ψηφοφορία και
αυξηµένη πλειοψηφία των τεσσάρων πέµπτων. Με την ίδια πλειοψηφία16
µπορούν να παυθούν για λόγους πληµµελούς άσκησης των υποχρεώσεων
και καθηκόντων τους. Αν δεν επιτευχθεί η απαιτούµενη πλειοψηφία, η
ψηφοφορία επαναλαµβάνεται εντός µίας εβδοµάδας. Η απαιτούµενη
πλειοψηφία κατά τη δεύτερη ψηφοφορία είναι τα τρία πέµπτα. Αν δεν
επιτευχθεί η πλειοψηφία των τριών πέµπτων, η ψηφοφορία επαναλαµβάνεται
εντός µίας εβδοµάδας, οπότε εκλέγονται ως εξωτερικά µέλη αυτά που θα
συγκεντρώσουν την απλή πλειοψηφία των εσωτερικών µελών του
Συµβουλίου.
Βασικές προϋποθέσεις για να εκλεγεί ένα πρόσωπο ως εξωτερικό µέλος είναι
η ευρεία του αναγνώριση στην επιστήµη, τα γράµµατα, την τέχνη, τον κριτικό
στοχασµό, την κοινωνική του δραστηριότητα ή τη σηµαντική του προσφορά
στο κοινωνικό σύνολο από θέση ευθύνης και η γνώση και εµπειρία στον
τοµέα διοίκησης. Υποψήφια εξωτερικά µέλη κωλύονται να εκλεγούν αν είχαν
οποιαδήποτε οικονοµική σχέση µε το ίδρυµα την τελευταία πενταετία, καθώς
και αν είναι εν ενεργεία ή συνταξιούχοι καθηγητές του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. της
ηµεδαπής.

8. α) Με την επιφύλαξη της επόµενης περίπτωσης, η θητεία των µελών του
Συµβουλίου είναι τετραετής και µπορεί να ανανεωθεί µία φορά.

β) Η θητεία του εκπροσώπου των φοιτητών είναι ετήσια και µη ανανεώσιµη.
9. Το Συµβούλιο του ιδρύµατος έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες και όσες
άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις του νόµου αυτού:

α) τη στρατηγική της ανάπτυξης του ιδρύµατος σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό
και διεθνές επίπεδο και τη διαµόρφωση της ιδιαίτερης φυσιογνωµίας στο
πλαίσιο της αποστολής και πορείας του ιδρύµατος,

β) τη γενική εποπτεία και τον έλεγχο της λειτουργίας του ιδρύµατος σύµφωνα
µε τον Οργανισµό και τον Εσωτερικό Κανονισµό,

γ) την κατάρτιση και αναθεώρηση του Οργανισµού σύµφωνα µε το άρθρο 5,

δ) την έκδοση και αναθεώρηση του Εσωτερικού Κανονισµού σύµφωνα µε το
άρθρο 6,

ε) την ανάληψη πρωτοβουλιών για τη σύνδεση του ιδρύµατος µε το κοινωνικό
του περιβάλλον, τη συµβολή του στην ανάπτυξη της χώρας, καθώς και τη
συνεργασία µε εκπαιδευτικά ή µορφωτικά ιδρύµατα και επιστηµονικούς και
κοινωνικούς φορείς της Ελλάδας ή του εξωτερικού,

στ) τον καθορισµό των κατευθύνσεων που απορρέουν από τη στρατηγική του
ανάπτυξης του ιδρύµατος, επί τη βάσει των οποίων ο πρύτανης καταρτίζει τον
προγραµµατικό σχεδιασµό, την έγκριση του τελικού σχεδίου του και την
παρακολούθηση και τον έλεγχο της υλοποίησής του σε ετήσια βάση,

ζ) την έγκριση του ετήσιου τακτικού οικονοµικού προϋπολογισµού, των
ενδιάµεσων τροποποιήσεών του, του τελικού οικονοµικού απολογισµού του
ιδρύµατος, καθώς και του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων που αφορά
το ίδρυµα,

η) την έγκριση του ετήσιου προγραµµατισµού και απολογισµού για την
αξιοποίηση της περιουσίας του ιδρύµατος,

θ) την έγκριση του ετήσιου απολογισµού των δραστηριοτήτων και της εν γένει
λειτουργίας του ιδρύµατος,

ι) την εκλογή του πρύτανη και των κοσµητόρων των σχολών και την παύση
από τα καθήκοντά τους,

ια) την εποπτεία του ν.π.ι.δ. του άρθρου 58, την επιλογή των µελών του ∆.Σ.
και του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου του και την παύση τους από τα καθήκοντά
τους,

ιβ) τη συγκρότηση επιτροπών για τη µελέτη ή διεκπεραίωση θεµάτων που
εµπίπτουν στις αρµοδιότητές του,

ιγ) την οργάνωση του τρόπου ασφάλειας/προστασίας των µελών της
ακαδηµαϊκής κοινότητας και της περιουσίας του ιδρύµατος και

ιδ) τον απόφαση για την τυχόν καταβολή διδάκτρων, καθώς και για το ύψος
τους, από τους µεταπτυχιακούς φοιτητές συγκεκριµένου προγράµµατος,
ύστερα από εισήγηση της κοσµητείας της σχολής µεταπτυχιακών σπουδών.
10. Τα µέλη του Συµβουλίου και ο πρόεδρος λαµβάνουν κατ’ αποκοπή
αποζηµίωση, για τη συµµετοχή τους σε αυτό, καθοριζόµενη µε κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και
Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

11. Ο πρόεδρος συγκαλεί το Συµβούλιο, καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη στην
οποία περιλαµβάνονται υποχρεωτικά και θέµατα που τίθενται από δύο µέλη
του Συµβουλίου, προεδρεύει των εργασιών του, µεριµνά για την εφαρµογή
των αποφάσεων του και εκδίδει διεθνή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
για την εκλογή του πρύτανη.

12. Ο Υπουργός Παδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων εκδίδει
διαπιστωτική πράξη για τον διορισµό του προέδρου, αναπληρωτή προέδρου
και των µελών του Συµβουλίου.
Β) Ο πρύτανης:
13. Ως πρύτανης εκλέγεται καθηγητής πρώτης βαθµίδας αναγνωρισµένου
κύρους της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής µε ικανή διοικητική εµπειρία.

14. α) Ο πρύτανης εκλέγεται από το Συµβούλιο του ιδρύµατος, ύστερα από
διεθνή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία εκδίδεται από τον
πρόεδρο του Συµβουλίου.

β) Μετά τη δηµοσιοποίηση της διεθνούς πρόσκλησης, το Συµβούλιο ορίζει
τριµελή Επιτροπή, η οποία αποτελείται από καθηγητές πρώτης βαθµίδας του
ιδρύµατος. Η επιτροπή αυτή ενθαρρύνει την υποβολή υποψηφιοτήτων,
συλλέγει υποψηφιότητες, προσκαλεί τους υποψηφίους σε ακρόαση ανοικτή
στην κοινότητα του ιδρύµατος και εισηγείται στο Συµβούλιο µε βάση τα
ακαδηµαϊκά και διοικητικά προσόντα των υποψηφίων.

γ) Ο πρύτανης εκλέγεται µε φανερή ψηφοφορία, µε πλειοψηφία των
τεσσάρων πέµπτων των µελών του Συµβουλίου, για θητεία τριών ετών. Αν
δεν επιτευχθεί η απαιτούµενη πλειοψηφία, η εκλογή επαναλαµβάνεται µέσα
σε µία εβδοµάδα. Αν στη δεύτερη εκλογή δεν επιτευχθεί η πλειοψηφία των
τριών πέµπτων, επαναλαµβάνεται η ψηφοφορία µεταξύ των δύο
πλειοψηφούντων υποψηφίων. Αν και πάλι δεν επιτευχθεί η πλειοψηφία των
τριών πέµπτων, τότε η διαδικασία κηρύσσεται άγονη και η όλη διαδικασία
εκλογής πρύτανη επαναλαµβάνεται µε την έκδοση νέας διεθνούς
πρόσκλησης.

δ) Η θητεία του πρύτανη µπορεί να ανανεωθεί µία φορά µε απόφαση του
Συµβουλίου, µε τη διαδικασία της προηγούµενης περίπτωσης. ∆εν
επιτρέπεται η άσκηση καθηκόντων πρύτανη από το ίδιο πρόσωπο για τρεις
συνεχείς θητείες. Ο πρύτανης δεν µπορεί να εκλεγεί για τρίτη συνεχόµενη
θητεία.

15. Η Σύγκλητος έχει το δικαίωµα, αποφασίζοντας µε πλειοψηφία των τριών
τετάρτων του συνόλου των µελών της, να αποκλείσει αιτιολογηµένα έως δύο
υποψηφιότητες από το σύνολο των υποψηφιοτήτων πριν την εισήγηση της
τριµελούς επιτροπής προς το Συµβούλιο. Στη σχετική ψηφοφορία, δεν
µετέχουν µέλη της Συγκλήτου που είναι υποψήφιοι.

16. Ο πρύτανης µπορεί να παυθεί µε πράξη του Συµβουλίου του ιδρύµατος, η
οποία λαµβάνεται µε πλειοψηφία των τεσσάρων πέµπτων του συνόλου των
µελών του, για σωµατική ή πνευµατική ανικανότητα εκτέλεσης των
καθηκόντων του, καθώς και για ανεπάρκεια εκτέλεσης των καθηκόντων του.

17. Ο πρύτανης έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες και όσες άλλες
προβλέπονται από τις διατάξεις του νόµου αυτού:

α) Προϊσταται του ιδρύµατος και το διευθύνει, εποπτεύει την εύρυθµη
λειτουργία των υπηρεσιών του, το εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως,
επιβλέπει την τήρηση των νόµων, του Οργανισµού και του Εσωτερικού
Κανονισµού και µεριµνά για τη συνεργασία των οργάνων του ιδρύµατος, των
διδασκόντων και των φοιτητών.

β) Συγκαλεί τη Σύγκλητο, καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη, προεδρεύει των
εργασιών της και µεριµνά για την εφαρµογή των αποφάσεών της.

γ) Μετέχει χωρίς ψήφο στις συνεδριάσεις του Συµβουλίου του ιδρύµατος.
Μπορεί, επίσης, να µετέχει χωρίς ψήφο στις συνεδριάσεις όλων των λοιπών
συλλογικών οργάνων του ιδρύµατος,

δ) Καταρτίζει τον Οργανισµό και τον Εσωτερικό Κανονισµό, τους οποίους
υποβάλλει προς έγκριση στο Συµβούλιο του ιδρύµατος, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στον παρόντα νόµο.

ε) Καταρτίζει και αναµορφώνει τον ετήσιο τακτικό οικονοµικό προϋπολογισµό
και τελικό οικονοµικό απολογισµό του ιδρύµατος, καθώς και τον αντίστοιχο
του προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων, τους οποίους υποβάλλει προς
έγκριση στο Συµβούλιο.

στ) Καταρτίζει και αναµορφώνει τον ετήσιο απολογισµό των δραστηριοτήτων
και της εν γένει λειτουργίας του ιδρύµατος, τον οποίο υποβάλλει προς έγκριση
στο Συµβούλιο.

ζ) Ορίζει, για την υποβοήθηση του έργου του, καθηγητές ή αναπληρωτές
καθηγητές του ιδρύµατος ως αναπληρωτές πρύτανη, στους οποίους
µεταβιβάζει συγκεκριµένες αρµοδιότητές του, ύστερα από έγκριση του
Συµβουλίου. Με την αποφαση ορισµού των αναπληρωτών καθορίζεται η21
σειρά µε την οποία αναπληρώνουν τον πρύτανη αν απουσιάζει ή κωλύεται. Ο
αριθµός των αναπληρωτών καθορίζεται στον Οργανισµό του ιδρύµατος.

η) Προκηρύσσει τις θέσεις καθηγητών.

θ) Εκδίδει τις πράξεις διορισµού του προσωπικού του ιδρύµατος, χορηγεί τις
άδειες απουσίας του προσωπικού και µπορεί να µεταβιβάζει το δικαίωµα
υπογραφής εγγράφων στους προϊστάµενους των υπηρεσιών.

ι) Μπορεί να ζητήσει από οποιοδήποτε όργανο, πλην του Συµβουλίου του
ιδρύµατος, πληροφορίες για κάθε υπόθεση του ιδρύµατος και να εξετάσει τα
σχετικά έγγραφα.

ια) Συγκαλεί οποιοδήποτε συλλογικό όργανο, πλην του Συµβουλίου του
ιδρύµατος, όταν αυτό παραλείπει παρανόµως να λάβει αποφάσεις και
προεδρεύει χωρίς δικαίωµα ψήφου.

ιβ) Μπορεί να λάβει συγκεκριµένα µέτρα για την αντιµετώπιση επειγόντων
ζητηµάτων, όταν τα αρµόδια όργανα διοίκησης του ιδρύµατος, πλην του
Συµβουλίου, αδυνατούν να λειτουργήσουν και να λάβουν αποφάσεις,

ιγ) τοποθετεί τους γενικούς διευθυντές του ιδρύµατος, ύστερα από έγκριση
του Συµβουλίου, και

ιδ) κατανέµει τις πιστώσεις στις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και λοιπές
δραστηριότητες του ιδρύµατος κατά τον αντίστοιχο προγραµµατικό
σχεδιασµό.
18. Ο πρύτανης έχει, ακόµη, όσες αρµοδιότητες δεν αναθέτει ο νόµος ειδικώς
σε άλλα όργανα του ιδρύµατος.
Γ) Η Σύγκλητος:
19. Ο συνολικός αριθµός των µελών της Συγκλήτου που έχουν δικαίωµα
ψήφου δεν µπορεί να υπερβαίνει τα τριάντα και αποτελείται από:
α) τον πρύτανη,

β) τους κοσµήτορες,

γ) εκπροσώπους των καθηγητών µε διετή θητεία µη ανανεούµενη, οι οποίοι
ανάλογα µε τον αριθµό των σχολών του ιδρύµατος, εκλέγονται από τη Γενική
Συνέλευση της σχολής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον οικείο Οργανισµό,

δ) έναν εκπρόσωπο των προπτυχιακών φοιτητών, έναν των µεταπτυχιακών
φοιτητών και έναν εκπρόσωπο των υποψήφιων διδακτόρων, όπου υπάρχουν,
οι οποίοι εκλέγονται για ετήσια θητεία µη ανανεούµενη,

ε) έναν εκπρόσωπο κάθε κατηγορίας του λοιπού προσωπικού (διοικητικού,
τεχνικού, ειδικού επιστηµονικού, κ.λπ.), µε διετή θητεία, µη ανανεούµενη, που
εκλέγεται από ενιαίο ψηφοδέλτιο µε καθολική ψηφοφορία των µελών του
οικείου προσωπικού και συµµετέχει όταν συζητούνται θέµατα που αφορούν
ζητήµατα του προσωπικού αυτού.

Η ακριβής σύνθεση και ο αριθµός των µελών της Συγκλήτου µε δικαίωµα
ψήφου, καθώς και οι προϋποθέσεις και οι ειδικότερες λεπτοµέρειες για την
εφαρµογή των ανωτέρω προβλέπονται στον Οργανισµό και τον Εσωτερικό
Κανονισµό του ιδρύµατος, αντίστοιχα.

Στις συνεδριάσεις της Συγκλήτου παρίστανται, χωρίς δικαίωµα ψήφου, οι
αναπληρωτές του πρύτανη/προέδρου του Τ.Ε.Ι. και ο Γραµµατέας του
ιδρύµατος.

19. Η Σύγκλητος έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες και όσες άλλες
προβλέπονται από τις διατάξεις του νόµου αυτού:
α) διατύπωση γνώµης για τον Οργανισµό, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του
άρθρου 5,
β) διατύπωση γνώµης για τον Εσωτερικό Κανονισµό, σύµφωνα µε το άρθρο
6,
γ) διατύπωση σύµφωνης γνώµης προς το Συµβούλιο του ιδρύµατος για
ίδρυση ή κατάργηση, συγχώνευση, κατάτµηση, µετονοµασία ή αλλαγή έδρας
σχολών,
δ) διατύπωση σύµφωνης γνώµης προς το Συµβούλιο του ιδρύµατος για
ίδρυση, κατάργηση ή µετονοµασία προγραµµάτων σπουδών,
ε) διατύπωση γνώµης, προς τον πρύτανη/πρόεδρο του Τ.Ε.Ι., για την
κατανοµή του συνόλου των πιστώσεων στις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και
λοιπές δραστηριότητες του ιδρύµατος κατά την αντίστοιχη συµφωνία
προγραµµατικού σχεδιασµού,
ε) διατύπωση γνώµης προς τον πρύτανη/πρόεδρο του Τ.Ε.Ι. για τον
προγραµµατικό σχεδιασµό και
στ) χάραξη της ερευνητικής πολιτικής του ιδρύµατος και ανάθεση ερευνητικών
έργων στο ν.π.ι.δ. που προβλέπεται στο άρθρο … Κατά την άσκηση της
αρµοδιότητας αυτής, στις συνεδριάσεις της συγκλήτου δε µετέχουν οι
εκπρόσωποι των φοιτητών.


Σας άρεσε το άρθρο; Μοιραστείτε το!!

0

What's Your Reaction?

Angry Angry
0
Angry
Cute Cute
0
Cute
Fail Fail
0
Fail
Geeky Geeky
0
Geeky
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
OMG OMG
0
OMG
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF
nick

ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ Α.Ε.Ι. Άρθρο 8: Όργανα του ιδρύµατος

συνδέσου

Γίνε μέλος του #MSP
Don't have an account?
Εγγράψου

reset password

Εγγράψου

Γίνε μέλος του #MSP

Captcha!
Choose A Format
Gif
GIF format