ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ Α.Ε.Ι. Άρθρο 56 Πόροι των Α.Ε.Ι.


1. Τα Α.Ε.Ι. επιχορηγούνται από το κράτος για την εκπλήρωση της αποστολής
τους.
Η επιχορήγηση καλύπτει τις προβλεπόµενες από τις κείµενες διατάξεις
αποδοχές του διδακτικού, διοικητικού και λοιπού προσωπικού του ιδρύµατος,
τα αναγκαία λειτουργικά έξοδα και τους πόρους από το πρόγραµµα δηµοσίων
επενδύσεων που αφορούν την ανάπτυξη της υλικοτεχνικής υποδοµής των
ιδρυµάτων.

2. Μεταξύ των πόρων των Α.Ε.Ι. περιλαµβάνονται και οι δωρεές από φυσικά
ή νοµικά πρόσωπα. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των
Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων
µπορεί να θεσπίζονται αποκλίσεις από το α.ν. 2039/1939 (Α΄455) για την
απλοποίηση και επιτάχυνση των διοικητικών διαδικασιών που αφορούν την
εκµετάλλευση κληροδοτηµάτων και δωρεών, προκειµένου να ικανοποιηθούν
πληρέστερα οι σκοποί των Α.Ε.Ι., σύµφωνα µε τους όρους των άρθρων 109
και 16 του Συντάγµατος.
3. Τα Α.Ε.Ι. µπορούν επίσης να χρηµατοδοτούνται από ιδιωτικούς φορείς της
Ελλάδας και του εξωτερικού µε βάση συµφωνίες που συνάπτονται µεταξύ του
πρύτανη, µετά από έγκριση του Συµβουλίου του ιδρύµατος και του φορέα,
σύµφωνα µε τους ειδικότερους όρους, που συνάδουν µε την αποστολή και τη
λειτουργία του Α.Ε.Ι., και οι οποίοι µπορεί να προβλεφθούν µε προεδρικό
διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Οικονοµικών και
Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων.


Σας άρεσε το άρθρο; Μοιραστείτε το!!

0

What's Your Reaction?

Angry Angry
0
Angry
Cute Cute
0
Cute
Fail Fail
0
Fail
Geeky Geeky
0
Geeky
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
OMG OMG
0
OMG
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF
nick

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ Α.Ε.Ι. Άρθρο 56 Πόροι των Α.Ε.Ι.

συνδέσου

Γίνε μέλος του #MSP
Don't have an account?
Εγγράψου

reset password

Εγγράψου

Γίνε μέλος του #MSP

Captcha!
Choose A Format
Gif
GIF format