ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Άρθρο 28: ∆ιοικητικό προσωπικό


Α. Γραµµατέας:
1. Του διοικητικού προσωπικού προΐσταται ο γραµµατέας του ιδρύµατος, ο
οποίος είναι πρόσωπο εγνωσµένου κύρους, πτυχιούχος Α.Ε.Ι., οικονοµικών ή
νοµικών ή διοικητικών επιστηµών, µε πολύ καλή γνώση τουλάχιστον µίας
ξένης γλώσσας και αυξηµένη διοικητική εµπειρία. Επιπλέον ακαδηµαϊκά
προσόντα και άριστη γνώση ξένων γλωσσών λαµβάνονται υπόψη κατά την
επιλογή του υποψηφίου στη θέση του γραµµατέα του ιδρύµατος.
2. Ο γραµµατέας επιλέγεται για τετραετή θητεία, δυνάµενη να ανανεωθεί για
µία ακόµα τετραετία, από το Συµβούλιο του ιδρύµατος, ύστερα από σχετική
εισήγηση του πρύτανη. Η προκήρυξη της θέσεως του γραµµατέα γίνεται από
τον πρύτανη και ο διορισµός του µε πράξη του πρύτανη που δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
3. Θέµατα σχετικά µε τα ειδικότερα προσόντα, τον τρόπο και τη διαδικασία
επιλογής του γραµµατέα του ιδρύµατος, καθώς και τις αρµοδιότητές του,
καθορίζονται µε τον Οργανισµό του ιδρύµατος.
4. Οι αποδοχές του γραµµατέα του ιδρύµατος καθορίζονται µε κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και
Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Β. ∆ιοικητικό προσωπικό του ιδρύµατος:
1. Τα µέλη του προσωπικού αυτού ασκούν τη διοικητική και γραµµατειακή
υποστήριξη όλων των υπηρεσιών του ιδρύµατος, όπως αυτές καθορίζονται
στον Οργανισµό.
2. Το διοικητικό προσωπικό επιλέγεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.
2190/1994.
3. Ο διορισµός του διοικητικού προσωπικού γίνεται µε πράξη του πρύτανη, η
οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
4. Συµπληρωµατικά εφαρµόζονται οι διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.


Σας άρεσε το άρθρο; Μοιραστείτε το!!

0

What's Your Reaction?

Angry Angry
0
Angry
Cute Cute
0
Cute
Fail Fail
0
Fail
Geeky Geeky
0
Geeky
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
OMG OMG
0
OMG
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF
nick

ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Άρθρο 28: ∆ιοικητικό προσωπικό

συνδέσου

Γίνε μέλος του #MSP
Don't have an account?
Εγγράψου

reset password

Εγγράψου

Γίνε μέλος του #MSP

Captcha!
Choose A Format
Gif
GIF format