ΑΡΧΗ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ Άρθρο 65: Αρχή ∆ιασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση


1. Η ανεξάρτητη διοικητική αρχή µε την επωνυµία «Αρχή ∆ιασφάλισης της
Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση», που συστήθηκε µε την παράγραφο 1
του άρθρου 10 του ν. 3374/2005 (Α΄ 189) µετονοµάζεται σε «Αρχή
∆ιασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση»
(Α∆ΙΠ) µε διεθνή ονοµασία «Hellenic Quality Assurance and Accreditation
Agency» (HQA) και διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόµου.
2. Η Αρχή εδρεύει στην Αθήνα, έχει διοικητική αυτοτέλεια και εποπτεύεται
από τον Υπουργό Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων για τον
έλεγχο νοµιµότητας των πράξεών της.
3. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών
∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Οικονοµικών
και Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, κυρώνεται ο οργανισµός
της Αρχής, ο οποίος καταρτίζεται από την ίδια µέσα σε έξι µήνες από τη
δηµοσίευση του παρόντος νόµου και ρυθµίζει τα θέµατα της εσωτερικής
οργάνωσης και λειτουργίας της.


Σας άρεσε το άρθρο; Μοιραστείτε το!!

0

What's Your Reaction?

Angry Angry
0
Angry
Cute Cute
0
Cute
Fail Fail
0
Fail
Geeky Geeky
0
Geeky
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
OMG OMG
0
OMG
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF
nick

ΑΡΧΗ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ Άρθρο 65: Αρχή ∆ιασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

συνδέσου

Γίνε μέλος του #MSP
Don't have an account?
Εγγράψου

reset password

Εγγράψου

Γίνε μέλος του #MSP

Captcha!
Choose A Format
Gif
GIF format