ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑ Άρθρο 14: Μονάδα διασφάλισης της ποιότητας του ιδρύµατος


1. Κάθε ίδρυµα είναι υπεύθυνο για τη διασφάλιση και συνεχή βελτίωση της
ποιότητας του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του, καθώς και για την
αποτελεσµατική λειτουργία και απόδοση των υπηρεσιών του, σύµφωνα µε τις
διεθνείς πρακτικές, ιδίως εκείνες του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης
Εκπαίδευσης και τις αρχές και κατευθύνσεις της Α∆ΙΠ.
2. Για τον ως άνω σκοπό υπεύθυνη σε κάθε Α.Ε.Ι. είναι η Μονάδα
∆ιασφάλισης της Ποιότητας (ΜΟ.∆Ι.Π.) που συγκροτήθηκε σύµφωνα µε την
παράγραφο 4 του άρθρου 2 του ν. 3374/2005.
Η ΜΟ.∆Ι.Π. του ιδρύµατος είναι αρµόδια, ιδίως, για:

α) την ανάπτυξη συγκεκριµένης πολιτικής, στρατηγικής και των απαραίτητων
διαδικασιών για την συνεχή βελτίωση της ποιότητας του έργου και των
υπηρεσιών του ιδρύµατος, που αποτελεί το εσωτερικό σύστηµα διασφάλισης
της ποιότητας του ιδρύµατος,

β) την ανάπτυξη, οργάνωση, λειτουργία και συνεχή βελτίωση του εσωτερικού
συστήµατος διασφάλισης της ποιότητας του ιδρύµατος,

γ) τον συντονισµό και την υποστήριξη των διαδικασιών αξιολόγησης των
ακαδηµαϊκών µονάδων και των λοιπών υπηρεσιών του ιδρύµατος και

δ) την υποστήριξη των διαδικασιών εξωτερικής αξιολόγησης και πιστοποίησης
των προγραµµάτων σπουδών και του εσωτερικού συστήµατος διασφάλισης
της ποιότητας του ιδρύµατος, στο πλαίσιο των αρχών, κατευθύνσεων και
οδηγιών της Α∆ΙΠ.

3. Η πολιτική και η στρατηγική, το εσωτερικό σύστηµα διασφάλισης της
ποιότητας του ιδρύµατος και οι διαδικασίες υλοποίησης του εγκρίνονται από
το Συµβούλιο του ιδρύµατος, ύστερα από πρόταση του πρύτανη και
δηµοσιοποιούνται στον ιστότοπο του ιδρύµατος. Τα ανωτέρω αναθεωρούνται
το αργότερο κάθε έξι έτη.
4. Για τους ως άνω σκοπούς η ΜΟ.∆Ι.Π, συνεργάζεται µε την Α∆ΙΠ,
αναπτύσσει πληροφοριακό σύστηµα διαχείρισης των δεδοµένων της
αξιολόγησης και έχει την ευθύνη για τη συστηµατική και εκ των προτέρων
δηµοσιοποίηση στην ιστοσελίδα του ιδρύµατος των σχετικών µε την
αξιολόγησή του κανονισµών, διαδικασιών και των αποτελεσµάτων τους.
5. Η ΜΟ.∆Ι.Π. διοικείται από συµβούλιο, πρόεδρος του οποίου είναι ο
πρύτανης ή ένας από τους αναπληρωτές του.
Το συµβούλιο αποτελείται από 5 ως 7 καθηγητές του ιδρύµατος, έναν
εκπρόσωπο του διοικητικού και λοιπού προσωπικού και έναν εκπρόσωπο
των φοιτητών.
6. Ο Εσωτερικός Κανονισµός του ιδρύµατος ορίζει τις ειδικότερες
λεπτοµέρειες σχετικά µε την οργάνωση, συγκρότηση και λειτουργία της
ΜΟ.∆Ι.Π καθώς και τις ειδικότερες αρµοδιότητές της.


Σας άρεσε το άρθρο; Μοιραστείτε το!!

0

What's Your Reaction?

Angry Angry
0
Angry
Cute Cute
0
Cute
Fail Fail
0
Fail
Geeky Geeky
0
Geeky
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
OMG OMG
0
OMG
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF
nick

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑ Άρθρο 14: Μονάδα διασφάλισης της ποιότητας του ιδρύµατος

συνδέσου

Γίνε μέλος του #MSP
Don't have an account?
Εγγράψου

reset password

Εγγράψου

Γίνε μέλος του #MSP

Captcha!
Choose A Format
Gif
GIF format