Άρθρο 9: Όργανα της σχολής


1. Όργανα της σχολής είναι:

α) ο κοσµήτορας,

β) η κοσµητεία και

γ) η γενική συνέλευση.
Α) Ο κοσµήτορας της σχολής:
2. α) Υποψήφιοι για τη θέση του κοσµήτορα είναι αναγνωρισµένου κύρους
καθηγητές πρώτης βαθµίδας της σχολής µε διοικητική εµπειρία, οι οποίοι
εκλέγονται ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εκδίδεται
από τον πρύτανη. Ο κοσµήτορας εκλέγεται από το Συµβούλιο του ιδρύµατος
και διορίζεται από τον πρύτανη.
β) Μετά τη δηµοσιοποίηση της πρόσκλησης, ο πρύτανης ορίζει τριµελή
επιτροπή, η οποία αποτελείται από καθηγητές του ιδρύµατος. Η επιτροπή
αυτή ενθαρρύνει την υποβολή υποψηφιοτήτων, συλλέγει υποψηφιότητες,
προσκαλεί τους υποψηφίους σε ακρόαση ανοικτή στην κοινότητα της σχολής
και εισηγείται στο Συµβούλιο µε βάση τα ακαδηµαϊκά και διοικητικά προσόντα
των υποψηφίων.
γ) Ο κοσµήτορας εκλέγεται µε φανερή ψηφοφορία, µε πλειοψηφία των
τεσσάρων πέµπτων των µελών του Συµβουλίου για θητεία τριών ετών. Αν δεν
επιτευχθεί η απαιτούµενη πλειοψηφία, η εκλογή επαναλαµβάνεται εντός µίας
εβδοµάδας. Αν στη δεύτερη ψηφοφορία δεν επιτευχθεί η πλειοψηφία των
τριών πέµπτων, η ψηφοφορία επαναλαµβάνεται εντός µίας εβδοµάδας µεταξύ
των δύο πλειοψηφούντων υποψηφίων. Αν και πάλι δεν επιτευχθεί η
πλειοψηφιά των τριών πέµπτων, η διαδικασία κηρύσσεται άγονη και η όλη
διαδικασία εκλογής κοσµήτορα επαναλαµβάνεται µε έκδοση νέας
πρόσκλησης.
δ) Η θητεία του κοσµήτορα µπορεί να ανανεωθεί µία φορά µε τη διαδικασία
της περίπτωσης γ΄. Ο κοσµήτορας δεν µπορεί να εκλεγεί για τρίτη
συνεχόµενη θητεία.
3. Η γενική συνέλευση της σχολής µπορεί να απορρίψει αιτιολογηµένα
υποψηφιότητα για την εκλογή συγκεκριµένου κοσµήτορα, µε πλειοψηφία των
τριών τετάρτων του συνόλου των µελών της, πριν την εισήγηση της τριµελούς
επιτροπής προς το Συµβούλιο. Στη σχετική ψηφοφορία δεν µετέχει ο
υποψήφιος κοσµήτορας.
4. α) Ο κοσµήτορας µπορεί να παυθεί µε πράξη του συνόλου των µελών του
Συµβουλίου του ιδρύµατος, η οποία λαµβάνεται µε πλειοψηφία των τεσσάρων
πέµπτων των µελών του, για σωµατική ή πνευµατική ανικανότητα εκτέλεσης
των καθηκόντων του, καθώς και για ανεπάρκεια εκτέλεσης των καθηκόντων
του.
5. Ο κοσµήτορας της σχολής έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες και όσες άλλες
προβλέπονται από τις διατάξεις του νόµου αυτού:
α) συγκαλεί την κοσµητεία, καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη, προεδρεύει των
εργασιών της και εισηγείται τα θέµατα,

β) επιβλέπει την εφαρµογή των προγραµµάτων σπουδών και την τήρηση των
νόµων, του Οργανισµού, και του Εσωτερικού Κανονισµού,

γ) προΐσταται των υπηρεσιών της κοσµητείας,

δ) µεριµνά για την εφαρµογή των αποφάσεων της κοσµητείας και

ε) συγκροτεί επιτροπές για τη µελέτη ή διεκπεραίωση συγκεκριµένων
θεµάτων.

6. Ο κοσµήτορας αναπληρώνεται από το διευθυντή προγράµµατος σπουδών,
του οποίου προηγείται χρονικά η διαπιστωτική πράξη ορισµού.

Β) Η κοσµητεία:
7. Η κοσµητεία απαρτίζεται από:

α) τον κοσµήτορα της σχολής,

β) τους διευθυντές των προγραµµάτων σπουδών και

γ) έναν εκπρόσωπο των φοιτητών της σχολής.

8. Η κοσµητεία έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες και όσες άλλες προβλέπονται
από τις διατάξεις του νόµου αυτού:

α) Τη γενική εποπτεία της λειτουργίας της σχολής και των προγραµµάτων
σπουδών.

β) Τον καθορισµό της γενικής εκπαιδευτικής και ερευνητικής πολιτικής της
σχολής, τον προγραµµατισµό και τη στρατηγική της πορείας και της
ανάπτυξής της και τακτικό απολογισµό των σχετικών δραστηριοτήτων της,
στο πλαίσιο της πολιτικής του ιδρύµατος και των αποφάσεων του Συµβουλίου
του.

γ) Τον προγραµµατισµό και την εισήγηση προς τον πρύτανη για την
προκήρυξη θέσεων καθηγητών, ύστερα από εισήγηση των συνελεύσεων των
προγραµµάτων σπουδών.

δ) Την κατάρτιση και τη δηµοσίευση των πινάκων εσωτερικών και εξωτερικών
εκλεκτόρων ανά γνωστικό αντικείµενο.

ε) Τη συγκρότηση των επιτροπών επιλογής ή εξέλιξης, καθώς και
αξιολόγησης των καθηγητών.

στ) Τη συγκρότηση οµάδων για την εσωτερική αξιολόγηση των
προγραµµάτων σπουδών.

ζ) Την αξιολόγηση του διδακτικού έργου της σχολής.

η) Την πρόσκληση επισκεπτών καθηγητών, την προκήρυξη θέσεων
εντεταλµένων διδασκαλίας και τη συγκρότηση των οικείων επιτροπών
επιλογής.

θ) Την έγκριση των προγραµµάτων σπουδών, γενικών και ειδικών, ύστερα
από πρόταση που διατυπώνεται από ειδική επιτροπή. Η ειδική επιτροπή
συγκροτείται από τον κοσµήτορα και αποτελείται τουλάχιστον από πέντε
καθηγητές της σχολής και, εφόσον δεν πρόκειται για νέο πρόγραµµα
σπουδεών, το διευθυντή του προγράµµατος σπουδών. Η ίδια επιτροπή
καταρτίζει το πρόγραµµα σπουδών, ύστερα από σύµφωνη γνώµη της
συνέλευσης του οικείου προγράµµατος εφόσον δεν πρόκειται για νέο
πρόγραµµα σπουδών.

ι) Την κατάταξη των φοιτητών στα προγράµµατα σπουδών, µετά την επιτυχή
ολοκλήρωση του γενικού προγράµµατος σπουδών του πρώτου ακαδηµαϊκού
έτους, εφ’ όσον προβλέπεται. Για την κατάταξη λαµβάνονται υπόψη η
βαθµολογία των εισαγωγικών εξετάσεων, οι επιδόσεις των φοιτητών στο
πρώτο ακαδηµαϊκό έτος και οι προτιµήσεις τους, σύµφωνα µε τις ειδικότερες
προβλέψεις του Οργανισµού.

ια) Την έγκριση αλλαγής προγράµµατος σπουδών από φοιτητές της σχολής,
ύστερα από αίτησή τους και µε µεταφορά ακαδηµαϊκών µονάδων.

ιβ) Την απονοµή πτυχίων.

ιγ) Την απονοµή τίτλων Επίτιµου ∆ιδάκτορα, Οµότιµου και Επίτιµου
Καθηγητή.

ιδ) Τη λήψη απόφασης για την έναρξη και τη λήξη εξαµήνων σπουδών και για
την οργάνωση προγραµµάτων σε συνεργασία µε άλλα ιδρύµατα.

ιε) Τη διατύπωση γνώµης για τον προγραµµατικό σχεδιασµό του ιδρύµατος,
κατά το σκέλος που αφορά τη σχολή.

ιστ) Τη λήψη απόφασης για τον τρόπο λειτουργίας των υπηρεσιών της
κοσµητείας.

ιζ) Την τήρηση µητρώων επιστηµονικών δηµοσιεύεσεων των καθηγητών της
σχολής.

Γ) Η γενική συνέλευση:
9. Η γενική συνέλευση της σχολής απαρτίζεται από καθηγητές της σχολής. Ο
αριθµός των καθηγητών και η δυνατότητα εκ περιτροπής συµµετοχής τους
καθορίζονται στον Οργανισµό. Με τον Οργανισµό κάθε ιδρύµατος ορίζεται ο
αριθµός των καθηγητών, η δυνατότητα εκ περιτροπής συµµετοχής τους,
καθώς και ο τρόπος συγκρότησης και λειτουργίας της γενικής συνέλευσης της
σχολής. Η γενική συνέλευση έχει τις αρµοδιότητες που ορίζονται στον
παρόντα νόµο, καθώς και όσες γνωµοδοτικές αρµοδιότητες ορίζονται για κάθε
σχολή µε τον Οργανισµό.
10. Οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την εφαρµογή των διατάξεων του
παρόντος άρθρου ορίζονται στον Οργανισµό του ιδρύµατος και οι σχετικές
λεπτοµέρειες ορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισµό του ιδρύµατος.


Σας άρεσε το άρθρο; Μοιραστείτε το!!

0

What's Your Reaction?

Angry Angry
0
Angry
Cute Cute
0
Cute
Fail Fail
0
Fail
Geeky Geeky
0
Geeky
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
OMG OMG
0
OMG
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF
nick

Άρθρο 9: Όργανα της σχολής

συνδέσου

Γίνε μέλος του #MSP
Don't have an account?
Εγγράψου

reset password

Εγγράψου

Γίνε μέλος του #MSP

Captcha!
Choose A Format
Gif
GIF format