Άρθρο 72: Συµβούλιο της Αρχής


1. Το ανώτατο διοικητικό όργανο της Αρχής είναι το Συµβούλιο.
Το Συµβούλιο της Αρχής συγκροτείται από δεκαπέντε µέλη, τα οποία
ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και
Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Τα
µέλη του Συµβουλίου απολαµβάνουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους
προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας.
2. Το Συµβούλιο της Αρχής αποτελείται από τα ακόλουθα µέλη:
α) Τον πρόεδρο, ο οποίος είναι επιστήµονας µε υψηλού επιπέδου, διεθνώς
αναγνωρισµένο επιστηµονικό έργο και αποδεδειγµένα διεθνή ακαδηµαϊκή
εµπειρία, κατά προτίµηση µε εµπειρία σε θέµατα διοίκησης και διασφάλισης
της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, και ο οποίος ορίζεται ύστερα από
γνώµη της αρµόδιας κατά τον κανονισµό της Βουλής επιτροπής,
β) Έξι εν ενεργεία καθηγητές πανεπιστηµίων µε αντίστοιχη εξειδίκευση στους
επιστηµονικούς κλάδους:
αα) των ανθρωπιστικών επιστηµών ή καλών τεχνών,

ββ) των νοµικών, πολιτικών ή κοινωνικών επιστηµών,
γγ) των επιστηµών υγείας ή βιολογίας,

δδ) των οικονοµικών επιστηµών και διοίκησης επιχειρήσεων,

εε) των επιστηµών µηχανικών και γεωτεχνικών και

στστ) των θετικών επιστηµών και της πληροφορικής.

γ) Τέσσερις εν ενεργεία καθηγητές Τ.Ε.Ι. µε αντίστοιχη εξειδίκευση στους
κλάδους:

αα) της διοίκησης ή οικονοµίας,
ββ) των επαγγελµάτων υγείας και πρόνοιας,
γγ) των τεχνολογικών επιστηµών µηχανικών και
δδ) των τεχνολογικών γεωτεχνικών επιστηµών ή τροφίµων.
δ) Έναν εκπρόσωπο των φοιτητών µε αποδεδειγµένη πείρα σε θέµατα
διασφάλισης ποιότητας από τη συµµετοχή του σε συλλογικό όργανο102
διασφάλισης της ποιότητας του ιδρύµατός του, ο οποίος προτείνεται από την
Εθνική Φοιτητική Ένωση Ελλάδας (Ε.Φ.Ε.Ε.).

ε) Έναν εκπρόσωπο των σπουδαστών µε αποδεδειγµένη πείρα σε θέµατα
διασφάλισης ποιότητας από τη συµµετοχή του σε συλλογικό όργανο
διασφάλισης της ποιότητας του ιδρύµατός του, ο οποίος προτείνεται από την
Εθνική Σπουδαστική Ένωση Ελλάδας (Ε.Σ.Ε.Ε.).
στ) Έναν εν ενεργεία ερευνητή πρώτης βαθµίδας µη ακαδηµαϊκών
ερευνητικών ιδρυµάτων,
ζ) Έναν κοινό εκπρόσωπο των επαγγελµατικών επιµελητηρίων.
Τα µέλη του Συµβουλίου των περιπτώσεων β’, γ’ και στ’ είναι επιστήµονες µε
υψηλού επιπέδου, διεθνώς αναγνωρισµένο επιστηµονικό έργο. Ένα από τα
µέλη των περιπτώσεων β’ και γ’ δύναται να είναι καθηγητής Α.Ε.Ι. της
αλλοδαπής.
3. α) Οι θέσεις των µελών του Συµβουλίου της Αρχής, πλην των
περιπτώσεων δ΄, ε΄ και ζ΄ της προηγούµενης παραγράφου, προκηρύσσονται
δηµόσια, µε απόφαση του Προέδρου της.
β) Η αξιολόγηση των υποψηφίων ανατίθεται από τον Πρόεδρο σε τριµελείς
επιτροπές που συγκροτούνται για κάθε υποπερίπτωση των περιπτώσεων β΄
και γ΄ και για την περίπτωση στ΄ της παραγράφου 2. Οι επιτροπές
αποτελούνται από καθηγητές Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής και
κατατάσσουν αξιολογικά τους υποψηφίους µε βάση το επιστηµονικό,
ερευνητικό και εκπαιδευτικό τους έργο. Για την κατάταξη συνεκτιµώνται η
εµπειρία σε θέµατα διασφάλισης και πιστοποίησης της ποιότητας στην
ανώτατη εκπαίδευση και η διοικητική εµπειρία, ιδίως σε Α.Ε.Ι. Ο πρόεδρος της
Αρχής προτείνει στον Υπουργό Παιδείας, ∆ιά Βίου Μάθησης και
Θρησκευµάτων τον ορισµό των µελών του Συµβουλίου µε βάση τα
αποτελέσµατα της αξιολόγησης των επιτροπών.
γ) Ο Πρόεδρος της Αρχής, πριν την υποβολή της πρότασης που προβλέπεται
στην προηγούµενη περίπτωση, ενηµερώνει για τα αποτελέσµατα της
αξιολόγησης όλους τους πρυτάνεις, καθώς και τη σύνοδο των διευθυντών των
ερευνητικών κέντρων που εποπτεύονται από τη Γενική Γραµµατεία Έρευνας
και Τεχνολογίας. Αν για συγκεκριµένη υποψηφιότητα εκφράσουν αντιρρήσεις
τα τρία τέταρτα (3/4) των πρυτάνεων ή των προέδρων των Τ.Ε.Ι. ή των µελών
της συνόδου των διευθυντών των ερευνητικών κέντρων, η υποψηφιότητα
αυτή απορρίπτεται.
δ) Το Συµβούλιο της Αρχής συγκροτείται από τον Υπουργό Παιδείας, ∆ια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων, ύστερα από την πρόταση του Προέδρου της
Αρχής.
4. Το Συµβούλιο της Αρχής, ύστερα από τη συγκρότησή του σε σώµα, εκλέγει
µεταξύ των µελών του δύο Αντιπροέδρους, τον πρώτο µε αρµοδιότητα σε
θέµατα πιστοποίησης ποιότητας και τον δεύτερο µε αρµοδιότητα σε θέµατα
χρηµατοδότησης. Ο Αντιπρόεδρος για την πιστοποίηση ποιότητας
συνεπικουρεί τον Πρόεδρο της Αρχής στα θέµατα που αφορούν τη
διασφάλιση και πιστοποίηση της ποιότητας της ανώτατης εκπαίδευσης. Ο
Αντιπρόεδρος για τη χρηµατοδότηση συνεπικουρεί τον Πρόεδρο στα θέµατα
που αφορούν τη χρηµατοδότηση των Α.Ε.Ι.
5. Η θητεία του Προέδρου είναι τετραετής, ενώ η θητεία των µελών του
Συµβουλίου είναι εξαετής. ∆εν επιτρέπεται ο διορισµός των µελών για
περισσότερες από δύο θητείες, διαδοχικές ή µη. Οι εκπρόσωποι των
φοιτητών και σπουδαστών πρέπει να διανύουν τα δύο τελευταία έτη των
σπουδών τους και διορίζονται για µία µόνο ετήσια θητεία.
6. Σε περίπτωση έλλειψης, παραίτησης ή έκπτωσης µέλους του Συµβουλίου
της Αρχής διορίζεται νέο µέλος για το υπόλοιπο της θητείας. Η θητεία του
Προέδρου και των µελών του Συµβουλίου παρατείνεται αυτοδικαίως µέχρι τον
διορισµό νέων µε τη διαδικασία της παραγράφου 3 και πάντως όχι για χρονικό
διάστηµα µεγαλύτερο των τριών µηνών από τη λήξη της θητείας τους.
7. Τα µέλη του Συµβουλίου που είναι καθηγητές Α.Ε.Ι. δεν δύνανται να
κατέχουν θέσεις διοίκησης στα ιδρύµατά τους. Ο οργανισµός της Αρχής
καθορίζει τις λεπτοµερείς προϋποθέσεις και περιορισµούς για την
αµερόληπτη άσκηση των καθηκόντων των µελών του Συµβουλίου της Αρχής.
8. Τα µέλη του Συµβουλίου της Αρχής λαµβάνουν αποζηµίωση για τη
συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις του Συµβουλίου. Το ύψος της
αποζηµίωσης ανά συνεδρίαση καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονοµικών και Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, η οποία
εκδίδεται ύστερα από γνώµη της Αρχής και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
9. Οι δαπάνες και η αποζηµίωση µετακίνησης των µελών του Συµβουλίου της
Αρχής για την άσκηση των καθηκόντων τους στην Αρχή καλύπτονται από
αυτή.
10. ∆εν δύναται να οριστεί µέλος του Συµβουλίου όποιος έχει κώλυµα
διορισµού δηµοσίου υπαλλήλου, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1
του άρθρου 8 του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοσίων Πολιτικών ∆ιοικητικών
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.∆.∆., που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του
ν. ν. 3528/2007 (26 Α΄). Από την ιδιότητα του µέλους του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου εκπίπτει εκείνος στο πρόσωπο του οποίου συντρέχουν οι
προϋποθέσεις έκπτωσης δηµοσίου υπαλλήλου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 149 του ίδιου Κώδικα Η πειθαρχική ευθύνη των µελών του
Συµβουλίου ρυθµίζεται από τον οργανισµό της αρχής.
11. Οι αποφάσεις της Αρχής κοινοποιούνται στον Υπουργό Παιδείας, ∆ια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων. Έως τα τέλη Μαΐου κάθε έτους συντάσσεται για
το προηγούµενο έτος από την Αρχή έκθεση ποιότητας της ανώτατης
εκπαίδευσης, η οποία υποβάλλεται στον Πρόεδρο της Βουλής και στον
Υπουργό Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων.


Σας άρεσε το άρθρο; Μοιραστείτε το!!

0

What's Your Reaction?

Angry Angry
0
Angry
Cute Cute
0
Cute
Fail Fail
0
Fail
Geeky Geeky
0
Geeky
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
OMG OMG
0
OMG
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF
nick

Άρθρο 72: Συµβούλιο της Αρχής

συνδέσου

Γίνε μέλος του #MSP
Don't have an account?
Εγγράψου

reset password

Εγγράψου

Γίνε μέλος του #MSP

Captcha!
Choose A Format
Gif
GIF format