Άρθρο 71 Ρόλος της Α.∆Ι.Π. στη διαµόρφωση της εθνικής στρατηγικής για την ανώτατη εκπαίδευση και της χρηµατοδότησης των Α.Ε.Ι.


1. Η Αρχή στο πλαίσιο της αποστολής της για τη διασφάλιση υψηλής
ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση:
α) γνωµοδοτεί για το πρόγραµµα εθνικής στρατηγικής για την ανώτατη
εκπαίδευση που προβλέπεται στο άρθρο 61.
β) υποστηρίζει την υλοποίηση του προγράµµατος εθνικής στρατηγικής για την
ανώτατη εκπαίδευση και τη χρηµατοδότηση των Α.Ε.Ι.,
γ) εγγυάται τη διαφάνεια των κριτηρίων χρηµατοδότησης των Α.Ε.Ι. και100
δ) εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων,
καθώς και τις διοικήσεις των Α.Ε.Ι., τρόπους και µέσα για τη συνεχή
διασφάλιση υψηλής ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση.
2. Ειδικότερα, η Αρχή στο πλαίσιο υλοποίησης των στόχων και των
κατευθύνσεων του προγράµµατος εθνικής στρατηγικής για την ανώτατη
εκπαίδευση:
α) διαπραγµατεύεται τις συµφωνίες προγραµµατικού σχεδιασµού µε τα
επιµέρους ιδρύµατα,
β) εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων
τις συµφωνίες προγραµµατικού σχεδιασµού των Α.Ε.Ι. και την κατανοµή της
δηµόσιας χρηµατοδότησης σε αυτά και
γ) παρακολουθεί σε ετήσια βάση και αξιολογεί την πορεία εκτέλεσης των
συµφωνιών προγραµµατικού σχεδιασµού κάθε ιδρύµατος και εισηγείται για
την τροποποίησή τους στον Υπουργό Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και
Θρησκευµάτων.
3. Για την εκπλήρωση των ανωτέρω η Αρχή:
α) επεξεργάζεται και δηµοσιοποιεί κριτήρια, δείκτες και πρότυπα
κοστολόγησης των υπηρεσιών που παρέχονται από τα Α.Ε.Ι., µε βάση και τις
διεθνείς πρακτικές, ιδιαίτερα εκείνες του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης
Εκπαίδευσης,
β) συλλέγει από τα επιµέρους ιδρύµατα και αναλύει τα αναγκαία για την
άσκηση των αρµοδιοτήτων της στοιχεία και
γ) εκπονεί σχετικές µελέτες και έρευνες.
4. Η Αρχή δύναται να εισηγηθεί στον Υπουργό Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης
και Θρησκευµάτων την ολική ή µερική αναστολή της χρηµατοδότησης ενός
ιδρύµατος αν το ίδρυµα, µε δική του υπαιτιότητα, δεν παρέχει το απαιτούµενο
υλικό πληροφόρησης και την απαραίτητη τεκµηρίωση.


Σας άρεσε το άρθρο; Μοιραστείτε το!!

0

What's Your Reaction?

Angry Angry
0
Angry
Cute Cute
0
Cute
Fail Fail
0
Fail
Geeky Geeky
0
Geeky
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
OMG OMG
0
OMG
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF
nick

Άρθρο 71 Ρόλος της Α.∆Ι.Π. στη διαµόρφωση της εθνικής στρατηγικής για την ανώτατη εκπαίδευση και της χρηµατοδότησης των Α.Ε.Ι.

συνδέσου

Γίνε μέλος του #MSP
Don't have an account?
Εγγράψου

reset password

Εγγράψου

Γίνε μέλος του #MSP

Captcha!
Choose A Format
Gif
GIF format