Άρθρο 70: Κριτήρια πιστοποίησης


1. Στα γενικά κριτήρια πιστοποίησης των προγραµµάτων σπουδών
περιλαµβάνονται, ιδίως, τα εξής:
α) η ακαδηµαϊκή φυσιογνωµία και ο προσανατολισµός του προγράµµατος
σπουδών,

β) τα µαθησιακά αποτελέσµατα και τα επιδιωκόµενα προσόντα σύµφωνα µε
το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης,

γ) η δοµή και οργάνωσή του,

δ) η ποιότητα και αποτελεσµατικότητα του διδακτικού έργου,

ε) η καταλληλότητα των προσόντων του διδακτικού προσωπικού,

στ) η ποιότητα του ερευνητικού έργου της ακαδηµαϊκής µονάδας,

ζ) ο βαθµός σύνδεσης της διδασκαλίας µε την έρευνα,

η) η ζήτηση στην αγορά εργασίας των αποκτώµενων προσόντων και

θ) η ποιότητα των υποστηρικτικών υπηρεσιών (διοικητικές υπηρεσίες,
βιβλιοθήκες, υπηρεσίες φοιτητικής µέριµνας κ.α.)

2. Στα γενικά κριτήρια για την πιστοποίηση των εσωτερικών συστηµάτων
διασφάλισης της ποιότητας των Α.Ε.Ι. περιλαµβάνονται, ιδίως, τα εξής:
α) η θέσπιση σαφών και καθορισµένων στόχων για τη διασφάλιση και τη
συνεχή βελτίωση της ποιότητας των προγραµµάτων σπουδών και των
υποστηρικτικών υπηρεσιών του ιδρύµατος,

β) η διαδικασία σχεδιασµού πολιτικής, η αποτελεσµατική οργάνωση και η
διαδικασία λήψης αποφάσεων για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας,

γ) η διαδικασία εφαρµογής της πολιτικής για τη συνεχή βελτίωση της
ποιότητας και

δ) η τεκµηριωµένη βελτίωση της ποιότητας.

3. Με απόφαση του Συµβουλίου της Αρχής, που δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, διαµορφώνονται πρόσθετα κριτήρια για τα
προγράµµατα σπουδών που οδηγούν στην άσκηση νοµοθετικώς
ρυθµιζόµενων επαγγελµάτων, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα συγκεκριµένα
προγράµµατα σπουδών ανταποκρίνονται αποτελεσµατικά στις εκπαιδευτικές
και θεσµικές απαιτήσεις των οικείων επαγγελµατικών κλάδων. Για το σκοπό
αυτό, η Αρχή συνεργάζεται µε τις αντίστοιχες επαγγελµατικές ενώσεις και
επιµελητήρια.
4. Τα κριτήρια των προηγούµενων παραγράφων συµπληρώνονται,
εξειδικεύονται και αναθεωρούνται µε απόφαση του Συµβουλίου της Αρχής,
που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µε βάση τη γνώση και
εµπειρία από την εφαρµογή των διαδικασιών πιστοποίησης και τις αντίστοιχες
διεθνείς εξελίξεις. Κατά την εξειδίκευση των κριτηρίων λαµβάνεται επίσης
υπόψη η διακριτή φυσιογνωµία και αποστολή των πανεπιστηµίων και των
Τ.Ε.Ι., καθώς και κάθε σχολής.


Σας άρεσε το άρθρο; Μοιραστείτε το!!

0

What's Your Reaction?

Angry Angry
0
Angry
Cute Cute
0
Cute
Fail Fail
0
Fail
Geeky Geeky
0
Geeky
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
OMG OMG
0
OMG
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF
nick

Άρθρο 70: Κριτήρια πιστοποίησης

συνδέσου

Γίνε μέλος του #MSP
Don't have an account?
Εγγράψου

reset password

Εγγράψου

Γίνε μέλος του #MSP

Captcha!
Choose A Format
Gif
GIF format