Άρθρο 69: Αποφάσεις πιστοποίησης


1. Με απόφαση του Συµβουλίου της Αρχής πιστοποιούνται τα προγράµµατα
σπουδών και τα εσωτερικά συστήµατα διασφάλισης της ποιότητας, µε βάση
τις εκθέσεις των επιτροπών πιστοποίησης. Η απόφαση του Συµβουλίου της
Αρχής µπορεί να είναι θετική, θετική υπό όρους ή αρνητική.
2. Η διάρκεια ισχύος της απόφασης πιστοποίησης ορίζεται ανά πρόγραµµα ή
εσωτερικό σύστηµα διασφάλισης από την Αρχή και δεν µπορεί να υπερβαίνει
τα οκτώ έτη. Κατά τη διάρκεια της ισχύος της θετικής απόφασης
πιστοποίησης, το Συµβούλιο της Αρχής, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από97
σχετικό ερώτηµα του Υπουργού Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και
Θρησκευµάτων, µπορεί να εξετάζει αν τα κριτήρια πιστοποίησης
εξακολουθούν να ικανοποιούνται. Αν τα κριτήρια πιστοποίησης δεν
ικανοποιούνται, το Συµβούλιο της Αρχής ανακαλεί την απόφαση
πιστοποίησης και ενηµερώνει αµελλητί τον Υπουργό Παιδείας, ∆ια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων.
3. Ο πρύτανης οφείλει να ενηµερώνει την Αρχή αν τα κριτήρια πιστοποίησης
έχουν παύσει να ικανοποιούνται ή αν έχει τέτοια αµφιβολία.

4. Στη θετική υπό όρους απόφαση αναφέρονται τα κριτήρια που δεν
ικανοποιούνται και τίθεται συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα για τη συµµόρφωση
στα κριτήρια αυτά και την επανεξέταση της απόφασης. Νέα απόφαση
εκδίδεται από το Συµβούλιο ύστερα από την υποβολή συµπληρωµατικής
έκθεσης πιστοποίησης.
5. Αν εκδοθεί αρνητική απόφαση πιστοποίησης, ο Υπουργός Παιδείας, ∆ια
Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων δύναται, µε απόφασή του, να περιορίσει τη
χρηµατοδότηση του ιδρύµατος και την εισαγωγή νέων φοιτητών στο
πρόγραµµα σπουδών ή το ίδρυµα, ανάλογα µε το αντικείµενο της
πιστοποίησης (πρόγραµµα σπουδών ή εσωτερικό σύστηµα διασφάλισης της
ποιότητας του ιδρύµατος). Στους φοιτητές των προγραµµάτων σπουδών ή
των ιδρυµάτων αυτών δίνεται η δυνατότητα συνέχισης των σπουδών τους σε
άλλο πιστοποιηµένο πρόγραµµα σπουδών ή ίδρυµα.

6. Οι εκθέσεις πιστοποίησης των επιτροπών πιστοποίησης και οι αποφάσεις
πιστοποίησης του Συµβουλίου της Αρχής κοινοποιούνται στο ίδρυµα και τον
Υπουργό Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων και
δηµοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα της Αρχής. Το Υπουργείο Παιδείας, ∆ια
Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων τηρεί µητρώο των πιστοποιηµένων
προγραµµάτων σπουδών και των ιδρυµάτων µε πιστοποιηµένο εσωτερικό
σύστηµα διασφάλισης της ποιότητας.
7. Η κατά τις διατάξεις του παρόντος νόµου πιστοποίηση της ποιότητας για
συγκεκριµένο πρόγραµµα σπουδών ή εσωτερικό σύστηµα διασφάλισης της
ποιότητας Α.Ε.Ι. µπορεί να υποκαθίσταται από πιστοποίηση από
διαπιστευµένο φορέα πιστοποίησης ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής,
που ορίζεται µε απόφαση του Συµβουλίου της Αρχής. Το Συµβούλιο της
Αρχής διαπιστεύει αλλοδαπούς φορείς πιστοποίησης που είναι διεθνώς
αναγνωρισµένοι και εφαρµόζουν κριτήρια τα οποία ανταποκρίνονται στα
κριτήρια της Αρχής.


Σας άρεσε το άρθρο; Μοιραστείτε το!!

0

What's Your Reaction?

Angry Angry
0
Angry
Cute Cute
0
Cute
Fail Fail
0
Fail
Geeky Geeky
0
Geeky
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
OMG OMG
0
OMG
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF
nick

Άρθρο 69: Αποφάσεις πιστοποίησης

συνδέσου

Γίνε μέλος του #MSP
Don't have an account?
Εγγράψου

reset password

Εγγράψου

Γίνε μέλος του #MSP

Captcha!
Choose A Format
Gif
GIF format