Άρθρο 68: Πιστοποίηση της ποιότητας


1. Η Αρχή συγκροτεί επιτροπή πιστοποίησης για την αξιολόγηση ενός
προγράµµατος σπουδών ή του εσωτερικού συστήµατος διασφάλισης της
ποιότητας ενός ιδρύµατος.
2. Η επιτροπή πιστοποίησης αποτελείται από ανεξάρτητους εµπειρογνώµονες
που προέρχονται από το Μητρώο Ανεξάρτητων Εµπειρογνωµόνων . που έχει
καταρτιστεί σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 8 του ν. 3374/2005.
Το µητρώο τηρείται και ενηµερώνεται από την Αρχή, η οποία λαµβάνει
υπόψη εισηγήσεις των Α.Ε.Ι. και άλλων σχετικών µε το αντικείµενο της Αρχής
φορέων. Η διαδικασία ανανέωσης του µητρώου καθορίζεται στον µε απόφαση
της Αρχής, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Στο µητρώο
εντάσσονται υποχρεωτικά και αλλοδαποί ή έλληνες, αναγνωρισµένου κύρους,
εµπειρογνώµονες ή ειδικοί που διδάσκουν σε οµοταγή Α.Ε.Ι. του εξωτερικού ή
ερευνητές σε αντίστοιχα ανώτατα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύµατα του
εξωτερικού, κατά προτίµηση µε πείρα σε θέµατα αξιολόγησης ιδρυµάτων
ανώτατης εκπαίδευσης. Μέλη του Συµβουλίου της Αρχής, καθώς επίσης και
το ειδικό επιστηµονικό προσωπικό που απασχολείται σε αυτή µε
οποιαδήποτε σχέση, δεν µπορεί να περιλαµβάνονται στο µητρώο.
3. Η επιτροπή πιστοποίησης αξιολογεί την ποιότητα του προγράµµατος
σπουδών ή του εσωτερικού συστήµατος διασφάλισης της ποιότητας του
ιδρύµατος, µε βάση τα προκαθορισµένα κριτήρια, µελετά το υλικό και τα
στοιχεία που θέτει υπόψη της η Αρχή και επισκέπτεται, όταν απαιτείται, την
αντίστοιχη µονάδα ή ίδρυµα. Η ίδια επιτροπή πιστοποίησης µπορεί να
αξιολογεί περισσότερα από ένα προγράµµατα σπουδών, ιδιαίτερα αν η
ολοκλήρωση του ενός είναι προϋπόθεση για την εισαγωγή στο άλλο. Η ίδια
επιτροπή πιστοποίησης δύναται, επίσης, να αξιολογεί συναφή προγράµµατα
σπουδών ή τα εσωτερικά συστήµατα διασφάλισης της ποιότητας
διαφορετικών ιδρυµάτων.
4. Η επιτροπή πιστοποίησης συντάσσει έκθεση πιστοποίησης, η οποία
υποβάλλεται στο Συµβούλιο της Αρχής, προκειµένου να εκδοθεί και να
δηµοσιοποιηθεί η απόφαση πιστοποίησης σύµφωνα µε το επόµενο άρθρο.


Σας άρεσε το άρθρο; Μοιραστείτε το!!

0

What's Your Reaction?

Angry Angry
0
Angry
Cute Cute
0
Cute
Fail Fail
0
Fail
Geeky Geeky
0
Geeky
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
OMG OMG
0
OMG
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF
nick

Άρθρο 68: Πιστοποίηση της ποιότητας

συνδέσου

Γίνε μέλος του #MSP
Don't have an account?
Εγγράψου

reset password

Εγγράψου

Γίνε μέλος του #MSP

Captcha!
Choose A Format
Gif
GIF format