Άρθρο 67: Αρµοδιότητες


1. Στο πλαίσιο της αποστολής της, η Αρχή ασκεί ιδίως τις ακόλουθες
αρµοδιότητες:
α) Πιστοποιεί περιοδικά την ποιότητα:

αα) των εσωτερικών συστηµάτων διασφάλισης της ποιότητας των Α.Ε.Ι. που
προβλέπονται στο άρθρο 14 και ββ) των προγραµµάτων σπουδών ανώτατης
εκπαίδευσης, συµπεριλαµβανοµένων και των προγραµµάτων σύντοµου
κύκλου, δια βίου µάθησης, εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, καθώς και
συνεργασίας µε άλλα εκπαιδευτικά ή ερευνητικά ιδρύµατα της ηµεδαπής ή της
αλλοδαπής.

β) Εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων,
καθώς και τις διοικήσεις των Α.Ε.Ι., τρόπους και µέσα για τη συνεχή
διασφάλιση υψηλής ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση.

2. Για την επίτευξη της αποστολής της και την άσκηση των αρµοδιοτήτων της,
η Αρχή:
α) διαµορφώνει, οργανώνει, εξειδικεύει, τυποποιεί και δηµοσιοποιεί εκ των
προτέρων τις σχετικές διαδικασίες, κριτήρια και δείκτες, στο πλαίσιο ιδίως των
κοινών αρχών και κατευθύνσεων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης
Εκπαίδευσης,
β) αναπτύσσει ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα διαχείρισης και βάση
δεδοµένων της αξιολόγησης, σε συνεργασία µε τις Μονάδες ∆ιασφάλισης της
Ποιότητας (ΜΟ.∆Ι.Π.) των Α.Ε.Ι.,

γ) υποστηρίζει τα Α.Ε.Ι. και τις επί µέρους µονάδες τους στον σχεδιασµό των
διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας και πιστοποίησης και

δ) διεξάγει µελέτες και έρευνες σχετικές µε την αποστολή της.
3. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της η Αρχή δύναται:

α) Να διαφοροποιεί τις διαδικασίες και τα κριτήρια για την πιστοποίηση της
ποιότητας των προγραµµάτων σπουδών προκειµένου για:
αα) τα ιδρύµατα που έχουν λάβει πιστοποίηση των εσωτερικών συστηµάτων
διασφάλισης της ποιότητας και τα ιδρύµατα που δεν έχουν λάβει ανάλογη
πιστοποίηση και
ββ) νέα προγράµµατα σπουδών και προγράµµατα σπουδών που ήδη
λειτουργούν.
β) Να αναβάλλει ή και να αναστέλλει την αξιολόγηση και πιστοποίηση ενός
προγράµµατος σπουδών ή ενός εσωτερικού συστήµατος διασφάλισης της
ποιότητας, αν το σχετικό αίτηµα για αξιολόγηση ή πιστοποίηση δεν
συνοδεύεται από το απαιτούµενο υλικό πληροφόρησης και την απαραίτητη
τεκµηρίωση.
γ) Να ορίζει ως γλώσσα για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων της άλλη,
πλην της ελληνικής.
4. Η πιστοποίηση είναι διαδικασία εξωτερικής αξιολόγησης µε βάση
συγκεκριµένα, προκαθορισµένα, διεθνώς αποδεκτά και εκ των προτέρων
δηµοσιοποιηµένα ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια και δείκτες. Σκοπός της
πιστοποίησης είναι η εξωτερική διασφάλιση της ποιότητας της ανώτατης
εκπαίδευσης, καθώς και η αποτελεσµατικότητα και διαφάνεια της συνολικής
λειτουργίας των Α.Ε.Ι.


Σας άρεσε το άρθρο; Μοιραστείτε το!!

0

What's Your Reaction?

Angry Angry
0
Angry
Cute Cute
0
Cute
Fail Fail
0
Fail
Geeky Geeky
0
Geeky
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
OMG OMG
0
OMG
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF
nick

Άρθρο 67: Αρµοδιότητες

συνδέσου

Γίνε μέλος του #MSP
Don't have an account?
Εγγράψου

reset password

Εγγράψου

Γίνε μέλος του #MSP

Captcha!
Choose A Format
Gif
GIF format