Άρθρο 63: Κατανοµή της δηµόσιας χρηµατοδότησης στα Α.Ε.Ι.


1. α) Η χρηµατοδότηση των Α.Ε.Ι. από τον κρατικό προϋπολογισµό, στο
πλαίσιο του προγράµµατος εθνικής στρατηγικής για την ανώτατη εκπαίδευση
και των συµφωνιών προγραµµατικού σχεδιασµού πολιτείας και ιδρυµάτων,
κατανέµεται βάσει αντικειµενικών κριτηρίων και δεικτών.

β) Στους δείκτες αυτούς περιλαµβάνονται ιδίως ο τοµέας της ανώτατης
εκπαίδευσης που ανήκει το ίδρυµα, το κόστος σπουδών ανά φοιτητή, η
διάρκεια των προγραµµάτων σπουδών, ο αριθµός των φοιτητών που
εγγράφονται ετησίως στο ίδρυµα, το γνωστικό αντικείµενο των σπουδών, το
µέγεθος, η γεωγραφική διασπορά του ιδρύµατος και το αποθεµατικό
προηγούµενων χρήσεών του, όπως ορίζει σχετική απόφαση των Υπουργών
Οικονοµικών και Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, που
εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Α∆ΙΠ και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως.

γ) Για την κατανοµή πιστώσεων για την πρόσληψη προσωπικού στα Α.Ε.Ι.
λαµβάνονται επίσης υπόψη ειδικά κριτήρια και δείκτες που αφορούν το
προσωπικό, όπως ιδίως οι αναλογίες διδακτικού, διοικητικού και λοιπού
προσωπικού και φοιτητών.

2. Πρόσθετη χρηµατοδότηση, πέραν αυτής της προηγούµενης παραγράφου,
κατανέµεται στα ιδρύµατα µε βάση τα κριτήρια και τους δείκτες ποιότητας και
τα επιτεύγµατα κάθε ιδρύµατος. Οι δείκτες ποιότητας και επιτευγµάτων είναι
ιδίως οι ακόλουθοι:
α) Ποιότητα και αποτελεσµατικότητα εκπαιδευτικής διαδικασίας (αριθµητική
σχέση αποφοίτων προς εισερχόµενους φοιτητές, αριθµός Κέντρων Αριστείας
στην εκπαίδευση και την οργάνωση της µάθησης, αριθµός φοιτητών σε
προγράµµατα δια βίου µάθησης, πορεία επαγγελµατικής ένταξης των
αποφοίτων, κ.λπ.).

β) Ερευνητική αριστεία (αριθµός δηµοσιεύσεων ανά καθηγητή, αριθµός
ετεροαναφορών ανά καθηγητή, αριθµός ανά καθηγητή απλών συµµετοχών σε
διεθνή ανταγωνιστικά προγράµµατα έρευνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
αριθµός ανά καθηγητή συµµετοχών µε συντονιστικό ρόλο σε ανταγωνιστικά
προγράµµατα έρευνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αριθµός µελών του
επιστηµονικού προσωπικού που επιτυγχάνουν χρηµατοδότηση από το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Έρευνας, αριθµός Κέντρων Αριστείας στην έρευνα,
αριθµός διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού που κατέχει θέσεις στα
κεντρικά όργανα διοίκησης διεθνών ακαδηµαϊκών ή ερευνητικών οργανισµών
ή διεθνών επιστηµονικών εταιρειών κ.λπ.).

γ) ∆ιεθνοποίηση (αριθµός αλλοδαπών φοιτητών, αριθµός φοιτητών που
προσελκύονται στο ίδρυµα µέσω των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών
προγραµµάτων, αριθµός φοιτητών που αποστέλλονται στο εξωτερικό µέσω
ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών προγραµµάτων, αριθµός συµφωνιών
συνεργασίας µε άλλα ιδρύµατα ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του
εξωτερικού κ.λπ.).

3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και
Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως,
δύναται να καθορίζεται το ποσό της πρόσθετης χρηµατοδότησής τους, να
ορίζεται το χρονοδιάγραµµα και οι προϋποθέσεις κατανοµής της, να
οµαδοποιούνται οι ως άνω δείκτες και να εξειδικεύεται η βαρύτητά τους.
4. Κάθε ίδρυµα στο πλαίσιο των συµφωνιών προγραµµατικού σχεδιασµού
επιλέγει την οµάδα ή τις οµάδες των δεικτών µε βάση την οποία επιθυµεί να
αξιολογηθεί ως προς τα αποτελέσµατα της λειτουργίας του και τα επιτεύγµατά
του. Ο τρόπος διάθεσης και αξιοποίησης του ποσού της πρόσθετης
χρηµατοδότησης καθορίζεται από τα όργανα του ιδρύµατος, στο πλαίσιο των
συµφωνιών προγραµµατικού σχεδιασµού.


Σας άρεσε το άρθρο; Μοιραστείτε το!!

0

What's Your Reaction?

Angry Angry
0
Angry
Cute Cute
0
Cute
Fail Fail
0
Fail
Geeky Geeky
0
Geeky
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
OMG OMG
0
OMG
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF
nick

Άρθρο 63: Κατανοµή της δηµόσιας χρηµατοδότησης στα Α.Ε.Ι.

συνδέσου

Γίνε μέλος του #MSP
Don't have an account?
Εγγράψου

reset password

Εγγράψου

Γίνε μέλος του #MSP

Captcha!
Choose A Format
Gif
GIF format