Άρθρο 62: Συµφωνίες προγραµµατικού σχεδιασµού


1. α) Κάθε Α.Ε.Ι. συντάσσει τετραετές ακαδηµαϊκό – αναπτυξιακό πρόγραµµα.
Το πρόγραµµα αυτό καθορίζει τους στόχους του, την ιδιαίτερη εκπαιδευτική
και ερευνητική του φυσιογνωµία, στρατηγική, δοµή και λειτουργία στο πλαίσιο
της αποστολής των ιδρυµάτων και κινείται εντός των προβλεπόµενων ορίων
του κρατικού προϋπολογισµού και του προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων
για την ανώτατη εκπαίδευση.
β) Οι κατευθύνσεις του προγράµµατος επί των οποίων βασίζονται οι
συµφωνίες προγραµµατικού σχεδιασµού καθορίζονται από το Συµβούλιο του
ιδρύµατος, ύστερα από γνώµη των κοσµητειώντων σχολών. Εν συνεχεία, οι
συµφωνίες προγραµµατικού σχεδιασµού καταρτίζονται από τον πρύτανη και
εγκρίνονται από το Συµβούλιο του ιδρύµατος, σύµφωνα µε τα ειδικότερα
οριζόµενα στον Οργανισµό του.
2. Οι συµφωνίες προγραµµατικού σχεδιασµού κάθε ιδρύµατος στο πλαίσιο
των κατευθύνσεων του παρόντος νόµου αναφέρονται, τουλάχιστον, στα
ακόλουθα θέµατα:

α) στην ιδιαίτερη φυσιογνωµία και αποστολή του ιδρύµατος, την θέση του
στον ελληνικό, ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο και στους στόχους που το ίδρυµα
και οι ακαδηµαϊκές του µονάδες επιδιώκουν να επιτύχουν, µε ιεράρχηση και
καθορισµό προτεραιοτήτων,

β) στον προσδιορισµό, τον προγραµµατισµό και τα µέτρα για την ανάπτυξη
και υποστήριξη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων και
στόχων του ιδρύµατος,

γ) στην ανάπτυξη της υποδοµής και του εξοπλισµού,
δ) στη βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών,

ε) στον συντονισµό των ακαδηµαϊκών, εκπαιδευτικών και ερευνητικών
δραστηριοτήτων του ιδρύµατος µε τις αντίστοιχες εξελίξεις σε ιδρύµατα της
αλλοδαπής και ιδιαίτερα µε τις εξελίξεις και τις προοπτικές στον Ευρωπαϊκό
Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας και

στ) στον κατ` έτος αριθµό εισακτέων σε κάθε σχολή του ιδρύµατος.

3. Ως προς το οικονοµικό σκέλος, οι συµφωνίες προγραµµατικού σχεδιασµού
κάθε ιδρύµατος εξειδικεύονται:
α) στις λειτουργικές δαπάνες,

β) στις επενδύσεις και

γ) σε όλο το προσωπικό κάθε κατηγορίας.

4. Ο προγραµµατισµός για τα ανωτέρω θέµατα εξειδικεύεται και εκτελείται
κάθε φορά σε ετήσια βάση, ύστερα από έγκριση του απολογισµού του
προηγούµενου έτους. Ο απολογισµός κάθε έτους καταρτίζεται και εγκρίνεται
σύµφωνα µε τον Οργανισµό του οικείου ιδρύµατος, δηµοσιεύεται στο
διαδικτυακό τόπο του ιδρύµατος και υποβάλλεται στο Υπουργείο Παιδείας,
∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, το αργότερο µέχρι το τέλος Ιανουαρίου
του επόµενου έτους. Η διαδικασία της έγκρισης του απολογισµού από το
Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων ολοκληρώνεται
εντός δύο µηνών από την υποβολή του. Εάν η προθεσµία αυτή παρέλθει
άπρακτη, ο απολογισµός θεωρείται εγκεκριµένος.
5. Η εισήγηση του ιδρύµατος για το τετραετές ακαδηµαϊκό-αναπτυξιακό
πρόγραµµα υποβάλλεται από τον Πρύτανη στον Υπουργό Παιδείας, ∆ια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων µέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του προηγούµενου
έτους από το οποίο αρχίζει το πρόγραµµα αυτό. Για την εκτίµηση της
εισήγησης αυτής, εκ µέρους του Υπουργού Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και
Θρησκευµάτων, λαµβάνεται υπόψη, ιδίως, η συµµόρφωση προς τα
αποτελέσµατα της διαδικασίας αξιολόγησης και πιστοποίησης, σύµφωνα µε
τα ειδικότερα οριζόµενα στον παρόντα νόµο. Εφόσον, µε κοινή απόφαση των
Υπουργών Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων και Οικονοµικών,
εγκριθεί ως προς το οικονοµικό σκέλος το τετραετές ακαδηµαϊκό-αναπτυξιακό
πρόγραµµα, υπογράφεται µεταξύ του Υπουργού Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης
και Θρησκευµάτων και του αντίστοιχου ιδρύµατος, δια του πρυτάνεως,
δεσµευτική συµφωνία προγραµµατικού σχεδιασµού ως προς την
πραγµατοποίηση των στόχων του τετραετούς ακαδηµαϊκού-αναπτυξιακού
προγράµµατος, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Εάν, µε ευθύνη του ιδρύµατος, δεν καταρτιστεί τετραετές ακαδηµαϊκό-
αναπτυξιακό πρόγραµµα, αναστέλλεται κάθε κρατική χρηµατοδότηση προς το90
ίδρυµα µε εξαίρεση τους πόρους για τη µισθοδοσία όλων των κατηγοριών
προσωπικού, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών και για τη φοιτητική
µέριµνα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και
Θρησκευµάτων και Οικονοµικών ρυθµίζονται τα ειδικότερα θέµατα για την
εφαρµογή της παραγράφου αυτής. Τα συµβαλλόµενα µέρη επανεξετάζουν τις
συµφωνίες προγραµµατικού σχεδιασµού και τις τροποποιούν αναλόγως, για
λόγους δηµοσίου συµφέροντος


Σας άρεσε το άρθρο; Μοιραστείτε το!!

0

What's Your Reaction?

Angry Angry
0
Angry
Cute Cute
0
Cute
Fail Fail
0
Fail
Geeky Geeky
0
Geeky
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
OMG OMG
0
OMG
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF
nick

Άρθρο 62: Συµφωνίες προγραµµατικού σχεδιασµού

συνδέσου

Γίνε μέλος του #MSP
Don't have an account?
Εγγράψου

reset password

Εγγράψου

Γίνε μέλος του #MSP

Captcha!
Choose A Format
Gif
GIF format