Άρθρο 6: Εσωτερικός Κανονισµός


Με απόφαση του οικείου Συµβουλίου, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση
του πρύτανη και γνώµη της Συγκλήτου και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της10
Κυβερνήσεως, καταρτίζεται ο Εσωτερικός Κανονισµός κάθε ιδρύµατος, µε τον
οποίο καθορίζονται θέµατα εσωερικής λειτουργίας του ιδρύµατος και, ιδίως,
τα ακόλουθα:

α) ο οδηγός προγραµµάτων προπτυχιακών και µεταπτυχιακών σπουδών, ο
ειδικότερος τρόπος και διαδικασία εξετάσεων και άλλων µεθόδων
αξιολόγησης των φοιτητών, οι ειδικότεροι τύποι πτυχίων ή τίτλοι σπουδών
ανά σχολή και πρόγραµµα σπουδών, η διαδικασία ορκωµοσίας των
πτυχιούχων, η οργάνωση των γενικών και των επιµέρους προγραµµάτων
σπουδών,

β) οι προϋποθέσεις συµµετοχής των φοιτητών στις εξεταστικές περιόδους,
γ) ο τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για ανάδειξη συλλογικών
οργάνων του ιδρύµατος,

δ) τα ειδικότερα θέµατα λειτουργίας όλων των υπηρεσιών του ιδρύµατος,

ε) η διαδικασία χορήγησης τιµητικών ακαδηµαϊκών τίτλων,

στ) οι κανόνες εθιµοτυπίας τελετουργικού χαρακτήρα και δηµοσίων σχέσεων,

ζ) η διαδικασία ελέγχου τήρησης των κανόνων δεοντολογίας από τα µέλη της
ακαδηµαϊκής κοινότητας,

η) ο τρόπος λειτουργίας της υπηρεσίας υποστήριξης φοιτητών,

θ) οι κανόνες λειτουργίας της βιβλιοθήκης, των κλινικών, εργαστηρίων και
µουσείων του ιδρύµατος,

ι) οι όροι και η διαδικασία χορήγησης των κοινωνικών παροχών στους
φοιτητές, καθώς και οι κανόνες λειτουργίας των σχετικών υπηρεσιών του
ιδρύµατος, όπως οι υπηρεσίες υγειονοµικής περίθαλψης, στέγασης, σίτισης
κ.λπ.,

ια) η διαδικασία χορήγησης ανταποδοτικών υποτροφιών στους φοιτητές,

ιβ) ειδικότερα θέµατα φύλαξης του ιδρύµατος και της περιουσίας του,

ιγ) το ποσοστό αναλογίας µεταξύ υποχρεωτικών και επιλεγόµενων
µαθηµάτων στο πρόγραµµα σπουδών,

ιδ) κάθε άλλη λεπτοµέρεια που σχετίζεται µε τη λειτουργία των υπηρεσιών και
των οργάνων, µονοµελών και συλλογικών, του ιδρύµατος και

ιε) τα θέµατα που ειδικότερα ορίζονται µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου.


Σας άρεσε το άρθρο; Μοιραστείτε το!!

0

What's Your Reaction?

Angry Angry
0
Angry
Cute Cute
0
Cute
Fail Fail
0
Fail
Geeky Geeky
0
Geeky
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
OMG OMG
0
OMG
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF
nick

Άρθρο 6: Εσωτερικός Κανονισµός

συνδέσου

Γίνε μέλος του #MSP
Don't have an account?
Εγγράψου

reset password

Εγγράψου

Γίνε μέλος του #MSP

Captcha!
Choose A Format
Gif
GIF format