Άρθρο 58-59: Νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι.δ.)


1. Μεταξύ των πόρων που διαχειρίζονται τα Α.Ε.Ι. περιλαµβάνονται και εκείνοι
που προέρχονται από την αξιοποίηση της περιουσίας τους, καθώς και τα
κονδύλια που σχετίζονται µε την επιστηµονική έρευνα, την ανάπτυξη και την
επιστηµονική µελέτη που χρηµατοδοτούνται εν όλω ή εν µέρει από τρίτους.
2. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών
Οικονοµικών και Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, ύστερα
από σύµφωνη γνώµη του Συµβουλίου του ιδρύµατος, είναι δυνατή σε κάθε
Α.Ε.Ι. η ίδρυση νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου µε τη µορφή ανώνυµης
εταιρείας, µε µία µόνο µη µεταβιβάσιµη µετοχή που ανήκει στο οικείο Α.Ε.Ι.,
για την αξιοποίηση και διαχείριση µέρους ή του συνόλου των πόρων που
αναφέρονται στην παράγραφο 1, πλην των πόρων που προέρχονται από τον
τακτικό προϋπολογισµό και το πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων. Το ν.π.ι.δ.
λειτουργεί υπό την ευθύνη και τον έλεγχο του οικείου Α.Ε.Ι. Έδρα του ν.π.ι.δ.
είναι η έδρα του ιδρύµατος.
3. Με το προεδρικό διάταγµα της προηγούµενης παραγράφου:

α) ρυθµίζεται η δυνατότητα χορήγησης από το ν.π.ι.δ. υποτροφιών και
βραβείων, καθώς και αποδοχής δωρεών και κληροδοτηµάτων,

β) ρυθµίζεται η δυνατότητα προσφοράς από το ν.π.ι.δ. εκπαιδευτικών,
κοινωνικών και ερευνητικών υπηρεσιών και διοργάνωσης προγραµµάτων
επαγγελµατικής κατάρτισης και δια βίου µάθησης,

γ) ρυθµίζονται οι ειδικότερες λεπτοµέρειες που αφορούν τα όργανα του
ν.π.ι.δ., τις αρµοδιότητές τους, τον τρόπο λειτουργίας και στελέχωσής τους και
την υπηρεσιακή τους κατάσταση,

δ) προβλέπεται ο τρόπος χρηµατοδότησης και διαχείρισης της περιουσίας
του,

ε) ρυθµίζεται η δυνατότητα προσφοράς από το νοµικό πρόσωπο
εκπαιδευτικών και καλλιτεχνικών υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών, εκτέλεσης
δοκιµών, µετρήσεων, εξετάσεων και αναλύσεων, παροχής γνωµοδοτήσεων
και διοργάνωσης,

στ) προβλέπονται ιδίως οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία µε τους
οποίους µπορούν να χορηγούνται πρόσθετες παροχές στους καθηγητές για
την πραγµάτωση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και διοικητικών τους
καθηκόντων, καθώς και

ζ) κάθε θέµα σχετικό µε τις αρµοδιότητες, την οργάνωση, τη διοίκηση και τη
λειτουργία του ν.π.ι.δ., όπως ιδίως η διάρκεια του ν.π.ι.δ., το µετοχικό
κεφάλαιο και τον τρόπο κάλυψής του, ο έλεγχος της οικονοµικής διαχείρισης,
η λειτουργία του διοικητικού συµβουλίου, ο καθορισµός των αµοιβών των
µελών του διοικητικού συµβουλίου και του διευθύνοντος συµβούλου και η
λειτουργία του διοικητικού συµβουλίου και της γενικής συνέλευσης, κατά
παρέκκλιση των διατάξεων του ν. 2190/1920.
4. α) Ως «περιουσία» που υπόκειται στην αξιοποίηση και διαχείριση του
ν.π.ι.δ. νοούνται ιδίως τα παντός είδους ακίνητα και κινητά περιουσιακά
στοιχεία του ιδρύµατος, τα οποία παραχωρούνται σε αυτό κατά χρήση, µε
απόφαση του πρύτανη και έγκριση του Συµβουλίου του ιδρύµατος. ∆εν
νοούνται ως «περιουσία» που υπόκειται στη διαχείριση του ν.π.ι.δ. τα ακίνητα
και κινητά εκείνα περιουσιακά στοιχεία που χρησιµοποιούνται για τις82
εκπαιδευτικές, ερευνητικές και διοικητικές δραστηριότητες του ιδρύµατος και
αποκτήθηκαν µε πόρους προερχόµενους είτε από τον τακτικό
προϋπολογισµό τους είτε από το πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων.

β) Με απόφαση του πρύτανη και έγκριση του Συµβουλίου του ιδρύµατος είναι
δυνατή η ανάθεση επ’ αµοιβή στο ν.π.ι.δ., µε ειδικές εκάστοτε συµφωνίες, της
επιµέλειας και συντήρησης των περιουσιακών αυτών στοιχείων.

γ) Η διαχείριση υπόκειται στους κανόνες της χρηστής και επιµελούς
διαχείρισης αλλότριας περιουσίας, καθώς και της επιχειρηµατικής λογικής,
έχει δε ως ειδικότερο στόχο την αύξηση της κεφαλαιακής αξίας και των
εισοδηµατικών αποδόσεων της περιουσίας αυτής.
5. Σκοπός του ν.π.ι.δ. είναι:
α) η διαχείριση και διάθεση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε
πηγή, πλην του τακτικού προϋπολογισµού και του προγράµµατος δηµοσίων
επενδύσεων, και προορίζονται για την κάλυψη δαπανών, οποιουδήποτε
είδους, που είναι απαραίτητες για τις ανάγκες ερευνητικών, εκπαιδευτικών,
επιµορφωτικών, αναπτυξιακών, καθώς και έργων συνεχιζόµενης
εκπαίδευσης, κατάρτισης και δια βίου µάθησης και έργων για την παροχή
επιστηµονικών, τεχνολογικών και καλλιτεχνικών υπηρεσιών, την εκπόνηση
ειδικών µελετών, την εκτέλεση δοκιµών, µετρήσεων, εργαστηριακών
εξετάσεων και αναλύσεων, την παροχή γνωµοδοτήσεων και
πραγµατογνωµοσυνών , τη σύνταξη προδιαγραφών για λογαριασµό τρίτων,
τη διαµόρφωση και εκτέλεση επιστηµονικών, ερευνητικών, πολιτιστικών και
αναπτυξιακών προγραµµάτων ως και άλλων σχετικών υπηρεσιών µε
πιστώσεις από το αποθεµατικό του για λογαριασµό και προς όφελος του
ιδρύµατος και
β) η πλήρης καταγραφή, αξιοποίηση και διαχείριση της κινητής και ακίνητης
περιουσίας του ιδρύµατος.
6. Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών, το ν.π.ι.δ. µεριµνά για:
α) τη λήψη χρηµατοδοτήσεων οποιασδήποτε µορφής, περιλαµβανοµένης της
έκδοσης οµολογιών και της τιτλοποίησης απαιτήσεων κατά την έννοια των
άρθρων 10 και 11 ν. 3156/2003, καθώς και την αποδοχή, δωρεών,
κληρονοµιών, κληροδοσιών και άλλων χαριστικών παροχών από83
οποιαδήποτε πηγή, δηµόσια ή ιδιωτική, ηµεδαπή ή αλλοδαπή, επ’ ονόµατι
του ιδρύµατος ή και του ν.π.ι.δ., µε τη δυνατότητα παροχής οποιασδήποτε
ασφάλειας για το σκοπό αυτό,
β) την έναντι αµοιβής ή συµµετοχής είσπραξη δικαιωµάτων του ιδρύµατος ή
και του ν.π.ι.δ. για την παροχή υπηρεσιών προς τρίτους,
γ) τη διενέργεια οποιασδήποτε άλλης πράξης, µε την οποία επιδιώκεται η
αύξηση της περιουσίας του ιδρύµατος ή και του ν.π.ι.δ. και η βελτίωση της
αποδοτικότητάς της, µε γνώµονα πάντοτε την εξασφάλιση µέσων και πόρων
για την ενίσχυση της εκπαιδευτικής και ερευνητικής διαδικασίας και ανάπτυξης
του Α.Ε.Ι.
7. Με το π.δ. της παρ. 2 καθορίζονται περαιτέρω οι δραστηριότητες που
εµπίπτουν στον σκοπό του, ιδίως:
α) η διαχείριση και διάθεση κονδυλίων για τη φύλαξη του Α.Ε.Ι., τις παροχές
φοιτητικής µέριµνας, τη λειτουργία φοιτητικών εστιών και λεσχών,

β) η εκπόνηση µελετών και η εκτέλεση ή η διαχείριση ερευνητικών και
τεχνολογικών ή αναπτυξιακών προγραµµάτων και έργων για την προώθηση
των δικών του σκοπών ή τρίτων που αποβλέπουν στην επίλυση
προβληµάτων εφαρµογής και αξιοποίησης των επιστηµονικών γνώσεων ή
βρίσκονται σε δοκιµαστικό στάδιο και τα οποία εµπίπτουν στους πιο πάνω
τοµείς της παρ. 5.
γ) η συνεργασία µε φορείς της ηµεδαπής ή αλλοδαπής για την προώθηση,
µεταξύ άλλων, της οικονοµικής αξιοποίησης των αποτελεσµάτων της έρευνας
και της διασύνδεσής της µε την παραγωγική διαδικασία, ιδίως µε:
-την ανάληψη τεχνολογικών αξιολογήσεων ή αποτιµήσεων προτεινόµενων ή
σε εξέλιξη ευρισκόµενων ερευνητικών εργασιών,
-την παραγωγή προϊόντων σε µικρή κλίµακα,
-τη διεξαγωγή έρευνας αγοράς,
-τη συνδροµή για την κατοχύρωση εφευρέσεων,
-την παροχή συµβουλών και υπηρεσιών,
δ) η συνεργασία µε τους διεθνείς οργανισµούς, την Ευρωπαϊκή Ένωση, το
δηµόσιο, τα ν.π.δ.δ., τους οργανισµούς τοπικής και περιφερειακής
αυτοδιοίκησης, τους συνεταιρισµούς, και άλλους δηµόσιους ή ιδιωτικούς
φορείς για την εκπλήρωση των σκοπών του,
ε) η µέριµνα για την προώθηση της διασύνδεσης της έρευνας µε την
παραγωγική διαδικασία σε συνεργασία µε τα Α.Ε.Ι. της χώρας καθώς και µε
άλλα ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύµατα και φορείς του εσωτερικού ή του
εξωτερικού,
στ) η συνεργασία µε τεχνολογικούς φορείς του εσωτερικού ή του εξωτερικού
µε σκοπό τη σύζευξη της έρευνας µε την παραγωγή, τη δηµιουργία
συστηµατικών δεσµών συνεργασίας και την προώθηση αξιοποίησης των
ερευνητικών αποτελεσµάτων,
ζ) η συνεργασία στο εσωτερικό και στο εξωτερικό µε εµπειρογνώµονες και
κάθε είδους φορείς ειδικευµένους σε θέµατα των δραστηριοτήτων του για την
προώθηση των σκοπών του, µε δυνατότητα ανάθεσης σε αυτούς ερευνητικών
και λοιπών έργων,
η) η παροχή ειδικής εκπαίδευσης σε επιστήµονες µε την οργάνωση και
χρηµατοδότηση ερευνητικών προγραµµάτων, σεµιναρίων, συνεδρίων,
υποτροφιών, δηµοσιεύσεων, εκδόσεων και συνεδρίων,
θ) η παροχή ειδικής επιµόρφωσης, θερινών µαθηµάτων και προγραµµάτων
δια βίου µάθησης για λογαριασµό και µε χρηµατοδότηση των ενδιαφερόµενων
ατόµων και φορέων του ιδιωτικού ή/και του δηµόσιου τοµέα,
ι) η παραγωγή και διάθεση προϊόντων και η παροχή υπηρεσιών έναντι
τιµήµατος σχετικά µε τους ερευνητικούς στόχους του ιδρύµατος, αυτοτελώς ή
µετά από σύσταση θυγατρικών εταιρειών ή σε συνεργασία µε άλλους φορείς ή
µε τη συµµετοχή του σε οποιοδήποτε παραγωγικό φορέα ή επιχείρηση, στο
εσωτερικό ή στο εξωτερικό,
ια) η εκχώρηση ή διάθεση άδειας εµπορικής εκµετάλλευσης προϊόντων
πνευµατικής ή βιοµηχανικής ιδιοκτησίας, έναντι τιµήµατος που καθορίζεται
συµβατικά σε άλλο οργανισµό ή επιχείρηση οποιασδήποτε µορφής,
ιβ) η ίδρυση εταιρειών τεχνολογικής βάσης–έντασης γνώσης (spin off) για την
οικονοµική ή κοινωνική αξιοποίηση ή εκµετάλλευση των ερευνητικών
αποτελεσµάτων ή η συµµετοχή στην ίδρυσή τους µε οµάδες επιστηµόνων ή
σε συνεργασία µε άλλους παραγωγικούς φορείς, σύµφωνα µε το άρθρο 23
του ν. 2841/1999 (Α΄ 199), όπως εκάστοτε ισχύει,
ιγ) η ίδρυση εκδοτικού οίκου ή συµµετοχή σε επιχειρήσεις αξιοποίησης των
ερευνητικών αποτελεσµάτων και της γνώσης είτε µε τη σύσταση θυγατρικής
επιχείρησης οποιασδήποτε µορφής για την εµπορική εκµετάλλευσή της, είτε85
µε τη συµµετοχή σε από κοινού δραστηριότητα εκµετάλλευσης µε άλλους
οργανισµούς ή επιχειρήσεις,
ιδ) η ανάπτυξη οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας συναφούς µε τους πιο
πάνω σκοπούς του και
ιε) η ανάθεση υπηρεσιών, έργων και προµηθειών.
8. Το ν.π.ι.δ. συνιστάται και λειτουργεί µε την µορφή ανώνυµης εταιρίας. Οι
διατάξεις που διέπουν τις ανώνυµες εταιρίες έχουν εφαρµογή και στο εν λόγω
νοµικό πρόσωπο, εκτός αν υπάρχουν διαφορετικές ρυθµίσεις στον παρόντα
νόµο.
9. α) Το ν.π.ι.δ. διοικείται από διοικητικό συµβούλιο.
β) Το διοικητικό συµβούλιο έχει επτά µέλη και αποτελείται από τον πρόεδρο,
τον αντιπρόεδρο, τον διευθύνοντα σύµβουλο και άλλα τέσσερα µέλη.
γ) Πρόεδρος του δ.σ. ορίζεται µε απόφαση του Συµβουλίου του ιδρύµατος,
ύστερα από εισήγηση του Πρύτανη, ένας εκ των αναπληρωτών του Πρύτανη.
δ) Ο διευθύνων σύµβουλος δεν µπορεί να είναι καθηγητής Α.Ε.Ι.
ε) Τα µέλη του δ.σ. του ν.π.ι.δ., τρία εκ των οποίων είναι υποχρεωτικά
καθηγητές πρώτης βαθµίδας του ιδρύµατος πλήρους και αποκλειστικής ή
πλήρους απασχόλησης, εκλέγονται από το Συµβούλιο του ιδρύµατος, ύστερα
από ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που δηµοσιοποιεί το
Συµβούλιο του ιδρύµατος και εισήγηση επιτροπής αξιολόγησης. Η επιτροπή
αξιολόγησης συγκροτείται µε απόφαση του Συµβουλίου του ιδρύµατος,
ύστερα από πρόταση του πρύτανη, και αποτελείται από τρεις καθηγητές
πλήρους και αποκλειστικής ή πλήρους απασχόλησης. Στο ιδρυτικό π.δ. του
ν.π.ι.δ. µπορούν να εξειδικεύονται τα τυπικά, και τα επιπλέον ουσιαστικά
προσόντα των υποψηφίων που συνεκτιµώνται και τα κριτήρια αξιολόγησης.
στ) Το δ.σ. εκλέγει από τα µέλη του τον Αντιπρόεδρο. Ο Πρόεδρος καταρτίζει
την ηµερήσια διάταξη, προεδρεύει των συνεδριάσεων του δ.σ. και διευθύνει
τις εργασίες του.
ζ) Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως το ν.π.ι.δ. Ο διευθύνων
σύµβουλος είναι προϊστάµενος των υπηρεσιών του, επιµελείται την εκτέλεση
των αποφάσεών του, εποπτεύει της οµαλή λειτουργία του και εισηγείται τα
θέµατα της ηµερήσιας διάταξης στο ∆.Σ., το οποίο αποφασίζει την πρόσληψη86
του αναγκαίου προσωπικού και προσδιορίζει το ύψος των αποδοχών του,
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
η) Η θητεία των µελών του δ.σ. είναι τριετής και παρατείνεται µετά από τη
λήξη της αυτοδικαίως, µέχρι τη συγκρότηση νέου δ.σ., όχι όµως πέρα από
εξάµηνο. Το Συµβούλιο του ιδρύµατος µπορεί να παύσει µέλος του ∆.Σ. για
σοβαρό λόγο. Σε περίπτωση παύσης, παραίτησης ή για οποιοδήποτε λόγο
έλλειψης µέλους ή απώλειας της ιδιότητας βάσει της οποίας ορίστηκε, κατά τη
διάρκεια της θητείας του, αντικαθίσταται από νέο µέλος που ορίζεται για το
υπόλοιπο της θητείας του προκατόχου του. Με απόφαση του Συµβουλίου του
ιδρύµατος, η θητεία των µελών του δ.σ. µπορεί να ανανεώνεται µια φορά.
10. Στη γενική συνέλευση του ν.π.ι.δ. παρίσταται το Συµβούλιο του ιδρύµατος,
το οποίο αποτελεί τη γενική συνέλευση.
11. α) Το ν.π.ι.δ. για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας του έχει δικαίωµα
σε ποσοστό επί των εισπράξεων από την εν γένει διαχείριση της περιουσίας
του, το ύψος του οποίου καθορίζεται µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
β) Προκειµένου περί παγίων λειτουργικών δαπανών των Α.Ε.Ι., πλην της
µισθοδοσίας µόνιµου προσωπικού, επιτρέπεται η κάλυψή τους, εν όλω ή εν
µέρει, από πόρους του ν.π.ι.δ. ύστερα από απόφαση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου του ν.π.ι.δ. και του Πρύτανη.
12. Με το π.δ. της παρ. 2 καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για
την επιλογή προσώπων για την παροχή επιστηµονικών, τεχνικών ή
διοικητικών υπηρεσιών στο πλαίσιο ερευνητικών έργων, ύστερα από
εισήγησης του επιστηµονικού υπευθύνου του έργου και απόφασης του ∆.Σ.
του ν.π.ι.δ. µε βάση τις αρχές της αµεροληψίας και της αξιοκρατίας.

Άρθρο 59
Πόροι του ν.π.ι.δ.
Πόροι του ν.π.ι.δ. είναι:
α) δωρεές, κληρονοµίες, κληροδοσίες και άλλες χαριστικές παροχές από
οποιαδήποτε ιδιωτική πηγή, ηµεδαπή ή αλλοδαπή, και
β) χρηµατοδοτήσεις από οποιαδήποτε ιδιωτική πηγή, ηµεδαπή ή αλλοδαπή.

 


Σας άρεσε το άρθρο; Μοιραστείτε το!!

0

What's Your Reaction?

Angry Angry
0
Angry
Cute Cute
0
Cute
Fail Fail
0
Fail
Geeky Geeky
0
Geeky
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
OMG OMG
0
OMG
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF
nick

Άρθρο 58-59: Νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι.δ.)

συνδέσου

Γίνε μέλος του #MSP
Don't have an account?
Εγγράψου

reset password

Εγγράψου

Γίνε μέλος του #MSP

Captcha!
Choose A Format
Gif
GIF format