Άρθρο 55: Συνήγορος του φοιτητή


1. α) Κάθε ίδρυµα µε τον οργανισµό συνιστά αυτοτελές γραφείο µε την
επωνυµία «Συνήγορος του φοιτητή», µε σκοπό τη διαµεσολάβηση µεταξύ
φοιτητών και καθηγητών ή διοικητικών υπηρεσιών του ιδρύµατος, για την
τήρηση της νοµιµότητας στο πλαίσιο της ακαδηµαϊκής ελευθερίας, την
αντιµετώπιση φαινοµένων κακοδιοίκησης και τη διαφύλαξη της εύρυθµης
λειτουργίας του ιδρύµατος.

β) Ο συνήγορος του φοιτητή, που προΐσταται του οµώνυµου αυτοτελούς
γραφείου χωρίς αµοιβή, µπορεί να είναι οµότιµος ή καθηγητής του ιδρύµατος
και ορίζεται από το Συµβούλιο του ιδρύµατος, ύστερα από γνώµη του
συµβουλίου φοιτητικής µέριµνας, για θητεία ενός ακαδηµαϊκού έτους, µε
δυνατότητα ανανέωσης, εφόσον ο ίδιος το επιθυµεί. Με την ίδια διαδικασία το
Συµβούλιο δύναται οποτεδήποτε να τον παύσει από τα καθήκοντά του, για
ανικανότητα ή πληµµελή εκτέλεση των καθηκόντων του.

γ) Ο συνήγορος του φοιτητή διερευνά υποθέσεις, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα
από αναφορά φοιτητή, και διαµεσολαβεί στα αρµόδια όργανα για την επίλυσή
τους. Μπορεί να ζητά από τις υπηρεσίες του ιδρύµατος κάθε πληροφορία,
έγγραφο ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο για την υπόθεση, να εξετάζει πρόσωπα,
να ενεργεί αυτοψία και να παραγγέλλει πραγµατογνωµοσύνη. Σε περίπτωση
που διαπιστώσει ότι σε συγκεκριµένη υπόθεση δεν τηρείται η νοµιµότητα,
παρατηρούνται φαινόµενα κακοδιοίκησης ή διαταράσσεται η εύρυθµη
λειτουργία του ιδρύµατος, συντάσσει πόρισµα το οποίο γνωστοποιεί στον
καθηγητή ή την αρµόδια διοικητική υπηρεσία και τον αναφέροντα φοιτητή, και
διαµεσολαβεί µε κάθε πρόσφορο τρόπο για την επίλυση του προβλήµατος. Ο
συνήγορος του φοιτητή δύναται µε πράξη του να θέτει στο αρχείο αναφορά
που κρίνεται προφανώς αόριστη, αβάσιµη ή ασήµαντη, ενώ σε περίπτωση
που κρίνει ότι υπάρχουν υποψίες για την τέλεση πειθαρχικού παραπτώµατος
διαβιβάζει την υπόθεση στο αρµόδιο πειθαρχικό όργανο. Οι αποφάσεις του
συνηγόρου του φοιτητή καθώς και Έκθεση µε τα ετήσια πεπραγµένα του
δηµοσιεύονται στον διαδικτυακό τόπο του ιδρύµατος, µε την επιφύλαξη των
διατάξεων του τον ν. 2472/1997 (Α΄ 50), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

δ) Αν ο συνήγορος του φοιτητή είναι εν ενεργεία καθηγητής, για όσον χρόνο
διαρκεί η θητεία του µπορεί, ύστερα από αίτησή του, να απαλλαγεί από µέρος
ή σύνολο των διδακτικών καθηκόντων του.

ε) Ο οργανισµός του ιδρύµµατος ρυθµίζει τα θέµατα που αφορούν την
οργάνωση και λειτουργία του αυτοτελούς γραφείου συνηγόρου του φοιτητή..


Σας άρεσε το άρθρο; Μοιραστείτε το!!

0

What's Your Reaction?

Angry Angry
0
Angry
Cute Cute
0
Cute
Fail Fail
0
Fail
Geeky Geeky
0
Geeky
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
OMG OMG
0
OMG
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF
nick

Άρθρο 55: Συνήγορος του φοιτητή

συνδέσου

Γίνε μέλος του #MSP
Don't have an account?
Εγγράψου

reset password

Εγγράψου

Γίνε μέλος του #MSP

Captcha!
Choose A Format
Gif
GIF format