Άρθρο 540: Υποτροφίες – Εκπαιδευτικά δάνεια


1. Τα ιδρύµατα χορηγούν σε φοιτητές τους βραβεία και υποτροφίες, µε
κριτήριο την ατοµική ή την οικογενειακή τους κατάσταση και την επίδοσή τους
στις σπουδές. Οι ειδικότεροι όροι καθορίζονται από τον οργανισµό του
ιδρύµατος.
2. Σε φοιτητές πρώτου και δεύτερου κύκλου σπουδών µπορούν να
παρέχονται από τα ιδρύµατα στα οποία φοιτούν, ανταποδοτικές υποτροφίες
µε υποχρέωση, εκ µέρους των φοιτητών, να προσφέρουν εργασία µε µερική
απασχόληση, µέχρι σαράντα ώρες µηνιαίως σε υπηρεσίες του ιδρύµατος.
3. Οι φοιτητές πρώτου κύκλου σπουδών έχουν δικαίωµα να λάβουν άτοκο
εκπαιδευτικό δάνειο από πιστωτικά ιδρύµατα της χώρας µε εγγύηση του
ελληνικού δηµοσίου. Για τον σκοπό αυτό το ελληνικό δηµόσιο δύναται να
συνάψει προγραµµατικές συµβάσεις µε τα πιστωτικά ιδρύµατα, σύµφωνα µε
τις κείµενες διατάξεις. Η αποπληρωµή του δανείου από τους φοιτητές
πραγµατοποιείται τµηµατικά και σε κάθε περίπτωση µετά την έναρξη77
απασχόλησής τους ή την απόκτηση ατοµικού εισοδήµατος. Οι προϋποθέσεις
για τη χορήγηση του δανείου στους φοιτητές, οι οποίες συναρτώνται µε τις
ακαδηµαϊκές επιδόσεις του φοιτητή, καθώς και µε την κοινωνική και
οικονοµική κατάσταση του ίδιου και τις οικογένειάς του, η διαδικασία και ο
τρόπος αποπληρωµής του, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια
καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας,
∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
4. Για τους µεταπτυχιακούς φοιτητές και τους υποψήφιους διδάκτορες
εφαρµόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 43 του ν.
2413/1996 (Α΄124 ) για τη χορήγηση φοιτητικών δανείων.


Σας άρεσε το άρθρο; Μοιραστείτε το!!

0

What's Your Reaction?

Angry Angry
0
Angry
Cute Cute
0
Cute
Fail Fail
0
Fail
Geeky Geeky
0
Geeky
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
OMG OMG
0
OMG
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF
nick

Άρθρο 540: Υποτροφίες – Εκπαιδευτικά δάνεια

συνδέσου

Γίνε μέλος του #MSP
Don't have an account?
Εγγράψου

reset password

Εγγράψου

Γίνε μέλος του #MSP

Captcha!
Choose A Format
Gif
GIF format