Άρθρο 53: Φοιτητική µέριµνα – Υγειονοµική περίθαλψη


1 α) Οι προπτυχιακοί και µεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες,
που δεν έχουν άλλη ιατροφαρµακευτική και νοσοκοµειακή περίθαλψη,
δικαιούνται πλήρη ιατροφαρµακευτική και νοσοκοµειακή περίθαλψη στο
Εθνικό Σύστηµα Υγείας (Ε.Σ.Υ.). Οι προϋποθέσεις εφαρµογής της διάταξης
αυτής καθορίζονται µε π.δ. που εκδίδεται µε από πρόταση των Υπουργών
Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων και Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης.
β) Με απόφαση του Συµβουλίου του ιδρύµατος, που δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα σχετικά µε τη δωρεάν σίτιση
των φοιτητών, µε βάση την ατοµική και οικογενειακή οικονοµική τους
κατάσταση. Κριτήρια κατανοµής της πίστωσης για τη σίτιση και του
προσδιορισµού των δικαιούχων δωρεάν σίτισης είναι ιδίως ο αριθµός των
σιτιζόµενων προπτυχιακών και µεταπτυχιακών φοιτητών, η έδρα του
ιδρύµατος και οι ειδικές συνθήκες που επικρατούν σε αυτό, η τυχόν λειτουργία76
φοιτητικής λέσχης στο ίδρυµα και κυρίως η οικονοµική (ατοµική και
οικογενειακή) κατάσταση του φοιτητή και η εντοπιότητά του.
γ) Στους φοιτητές, προπτυχιακούς και µεταπτυχιακούς, παρέχονται
διευκολύνσεις για τις µετακινήσεις τους σε όλη τη διάρκεια του έτους και τα
αναγκαία µέσα για την πολιτιστική τους καλλιέργεια και ψυχαγωγία. Οι
λεπτοµέρειες και οι προϋποθέσεις σχετικά µε τις παροχές αυτές καθορίζονται
µε κοινή απόφαση των Υπουργών, Οικονοµικών, Υποδοµών, Μεταφορών και
∆ικτύων Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων και Πολιτισµού και
Τουρισµού που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Οι διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2640/1998 (Φ.Ε.Κ. 206 Α΄) εφαρµόζονται
αναλόγως και στους µεταπτυχιακούς φοιτητές ή υποψήφιους διδάκτορες, σε
περίπτωση που πραγµατοποιούν πρακτική άσκηση σύµφωνα µε το
πρόγραµµα σπουδών τους.


Σας άρεσε το άρθρο; Μοιραστείτε το!!

0

What's Your Reaction?

Angry Angry
0
Angry
Cute Cute
0
Cute
Fail Fail
0
Fail
Geeky Geeky
0
Geeky
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
OMG OMG
0
OMG
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF
nick

Άρθρο 53: Φοιτητική µέριµνα – Υγειονοµική περίθαλψη

συνδέσου

Γίνε μέλος του #MSP
Don't have an account?
Εγγράψου

reset password

Εγγράψου

Γίνε μέλος του #MSP

Captcha!
Choose A Format
Gif
GIF format