Άρθρο 42: Συνεργασία πανεπιστηµίων και ερευνητικών κέντρων


1. Τα ιδρύµατα του πανεπιστηµιακού τοµέα δύνανται να συνεργάζονται µε
τα ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα που υπάγονται στο δηµόσιο τοµέα της
χώρας ή αντίστοιχα ιδρύµατα του εξωτερικού µε σκοπό την οργάνωση και
προσφορά προγραµµάτων µεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών.
2. Για τη συνεργασία αυτή καταρτίζεται, ύστερα από εισήγηση της
κοσµητείας της µεταπτυχιακής σχολής και έγκριση του Πρύτανη ειδικό
πρωτόκολλο συνεργασίας µεταξύ των συνεργαζόµενων ιδρυµάτων στο
οποίο καθορίζονται το αντικείµενο του προγράµµατος και, κατά
περίπτωση, τα επιστηµονικά πεδία, οι πηγές χρηµατοδότησης, οι
υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα των συµµετεχόντων στο πρόγραµµα, η
µετακίνηση του διδακτικού προσωπικού ή των φοιτητών, η χορήγηση
τίτλου σπουδών από το πανεπιστήµιο µε αναγραφή του συνεργαζόµενου
ερευνητικού ιδρύµατος, ο τύπος του χορηγούµενου τίτλου, η συγκρότηση
συντονιστικού οργάνου, η γλώσσα ή οι γλώσσες διδασκαλίας και
συγγραφής εργασιών, η συµµετοχή των µελών των συνεργαζόµενων
φορέων στις µεταπτυχιακές εργασίες και τις διδακτορικές διατριβές και
κάθε άλλο θέµα που κρίνεται αναγκαίο σύµφωνα µε το ισχύον νοµικό
πλαίσιο.

3. Στον οργανισµό κάθε ιδρύµατος ορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις
λειτουργίας των ως άνω προγραµµάτων σπουδών, τα όργανα διοίκησής
τους και οι όροι και η διαδικασία ορισµού τους, καθώς και ο τρόπος
εισαγωγής των φοιτητών σε αυτά.


Σας άρεσε το άρθρο; Μοιραστείτε το!!

0

What's Your Reaction?

Angry Angry
0
Angry
Cute Cute
0
Cute
Fail Fail
0
Fail
Geeky Geeky
0
Geeky
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
OMG OMG
0
OMG
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF
nick

Άρθρο 42: Συνεργασία πανεπιστηµίων και ερευνητικών κέντρων

συνδέσου

Γίνε μέλος του #MSP
Don't have an account?
Εγγράψου

reset password

Εγγράψου

Γίνε μέλος του #MSP

Captcha!
Choose A Format
Gif
GIF format