Άρθρο 41: ∆ιεθνή προγράµµατα σπουδών


1. Τα ιδρύµατα δύνανται να οργανώνουν και να θέτουν σε λειτουργία διεθνή
προγράµµατα σπουδών, που οδηγούν στη λήψη αντίστοιχων τίτλων.
2. Για τα προγράµµατα αυτά καταρτίζεται ειδικό πρωτόκολλο συνεργασίας
µεταξύ των συνεργαζόµενων Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής και της αλλοδαπής, στο
οποίο καθορίζονται το αντικείµενο του προγράµµατος και, κατά περίπτωση,
τα επιστηµονικά πεδία, οι πηγές χρηµατοδότησης, οι υποχρεώσεις και τα
δικαιώµατα των συµµετεχόντων στο πρόγραµµα, η µετακίνηση του διδακτικού
προσωπικού ή των φοιτητών, η χορήγηση ενιαίου τίτλου ή χωριστού τίτλου
από κάθε ίδρυµα, ο τύπος του χορηγούµενου τίτλου, η συγκρότηση
συντονιστικού οργάνου, η γλώσσα ή οι γλώσσες διδασκαλίας και συγγραφής
των προπτυχιακών και µεταπτυχιακών εργασιών ή διδακτορικών διατριβών,
και κάθε άλλο θέµα που κρίνεται αναγκαίο σύµφωνα µε το ισχύον νοµικό
πλαίσιο που διέπει τις προπτυχιακές και µεταπτυχιακές σπουδές της χώρας
κάθε συνεργαζόµενου ιδρύµατος.
3. Στον Οργανισµό κάθε ιδρύµατος ορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις
λειτουργίας των ως άνω προγραµµάτων σπουδών, τα όργανα διοίκησης
αυτών και οι όροι και η διαδικασία ορισµού τους, καθώς και ο τρόπος
εισαγωγής των φοιτητών σε αυτά.


Σας άρεσε το άρθρο; Μοιραστείτε το!!

0

What's Your Reaction?

Angry Angry
0
Angry
Cute Cute
0
Cute
Fail Fail
0
Fail
Geeky Geeky
0
Geeky
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
OMG OMG
0
OMG
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF
nick

Άρθρο 41: ∆ιεθνή προγράµµατα σπουδών

συνδέσου

Γίνε μέλος του #MSP
Don't have an account?
Εγγράψου

reset password

Εγγράψου

Γίνε μέλος του #MSP

Captcha!
Choose A Format
Gif
GIF format