Άρθρο 36: Φοιτητικά θέµατα


1. α) Τα ιδρύµατα λαµβάνουν ειδικά µέτρα για τη διευκόλυνση των σπουδών
των εργαζόµενων φοιτητών. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, ∆ια
Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,
που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθµίζεται η
υποχρεωτική χορήγηση αδειών στους εργαζόµενους φοιτητές κατά την
περίοδο των εξετάσεων.

β) Οι φοιτητές πραγµατοποιούν πρακτική άσκηση, στον δηµόσιο ή τον
ιδιωτικό τοµέα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, εφόσον αυτή περιλαµβάνεται
στο οικείο πρόγραµµα σπουδών. Οι όροι και οι προϋποθέσεις της πρακτικής
άσκησης ρυθµίζονται στον Οργανισµό του ιδρύµατος.

2. α) Φοιτητές διακινούµενοι µεταξύ ελληνικών και οµοταγών αλλοδαπών
Α.Ε.Ι. στο πλαίσιο εκπαιδευτικών ή ερευνητικών προγραµµάτων συνεργασίας
εγγράφονται ως φιλοξενούµενοι φοιτητές στα Α.Ε.Ι. υποδοχής. Οι ελευθέρως
διακινούµενοι φοιτητές εγγράφονται ως φιλοξενούµενοι φοιτητές, όταν γίνονται
δεκτοί από το Α.Ε.Ι. υποδοχής.

β) Οι φιλοξενούµενοι φοιτητές έχουν τα ίδια δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις
που έχουν οι φοιτητές του ιδρύµατος υποδοχής για όσο χρόνο διαρκεί η61
φοίτησή τους στο Α.Ε.Ι. υποδοχής, σύµφωνα µε το εγκεκριµένο πρόγραµµα
συνεργασίας σύµφωνα µε το άρθρο 40.

γ) Οι φιλοξενούµενοι φοιτητές δεν έχουν δικαίωµα κατάταξης ή απόκτησης
ακαδηµαϊκού τίτλου στο Α.Ε.Ι. υποδοχής, εκτός αν το πρόγραµµα
συνεργασίας, στο πλαίσιο του οποίου διακινούνται οι φιλοξενούµενοι φοιτητές,
προβλέπει τη δυνατότητα χορήγησης κοινού τίτλου σπουδών από τα
συνεργαζόµενα Α.Ε.Ι..

δ) Προκειµένου περί φοιτητών εγγεγραµµένων στα ελληνικά Α.Ε.Ι., οι
ακαδηµαϊκές µονάδες, ο χρόνος φοίτησης, η επιτυχής παρακολούθηση των
µαθηµάτων και η βαθµολογία τους στο Α.Ε.Ι. υποδοχής λαµβάνονται υπόψη,
µεταφέρονται και θεωρείται ότι πραγµατοποιήθηκαν στο Α.Ε.Ι. προέλευσης,
εφόσον τα µαθήµατα αυτά περιλαµβάνονται σε εγκεκριµένο πρόγραµµα
συνεργασίας.

ε) Με τους Οργανισµούς των Α.Ε.Ι. είναι δυνατόν να προβλέπεται η
δυνατότητα προσωρινής µετακίνησης ενός φοιτητή από ένα Α.Ε.Ι. προς άλλο,
για χρονικό διάστηµα που δεν θα υπερβαίνει το ένα ακαδηµαϊκό έτος, η
διαδικασία αναγνώρισης ακαδηµαϊκών µονάδων και οι λοιπές λεπτοµέρειες.

στ) Με τους Οργανισµούς των Α.Ε.Ι. είναι δυνατόν να ρυθµίζονται οι όροι και
οι προϋποθέσεις αναγνώρισης ακαδηµαϊκών µονάδων από το Α.Ε.Ι. της
υποδοχής καθώς και η συνέχιση όσων φοιτητικών παροχών µπορούν να
µεταφερθούν στο Α.Ε.Ι. του εξωτερικού.


Σας άρεσε το άρθρο; Μοιραστείτε το!!

0

What's Your Reaction?

Angry Angry
0
Angry
Cute Cute
0
Cute
Fail Fail
0
Fail
Geeky Geeky
0
Geeky
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
OMG OMG
0
OMG
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF
nick

Άρθρο 36: Φοιτητικά θέµατα

συνδέσου

Γίνε μέλος του #MSP
Don't have an account?
Εγγράψου

reset password

Εγγράψου

Γίνε μέλος του #MSP

Captcha!
Choose A Format
Gif
GIF format