Άρθρο 34 Κανονιστικές πράξεις για τις προπτυχιακές σπουδές


1. Τα ιδρύµατα εκδίδουν κανονισµό προπτυχιακών σπουδών, ο οποίος
καταρτίζεται και τροποποιείται από τον πρύτανη ύστερα από εισήγηση των
κοσµητειών, εγκρίνεται από το Συµβούλιο του ιδρύµατος και κοινοποιείται στο
Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων. Ο κανονισµός
προπτυχιακών σπουδών αποτελεί µέρος του εσωτερικού κανονισµού του
ιδρύµατος, δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και
δηµοσιοποιείται στην ιστοσελίδα του ιδρύµατος .

2. Ο κανονισµός προπτυχιακών σπουδών περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, τις
υποχρεώσεις για τη λήψη πτυχίου, τον ανώτατο αριθµό ακαδηµαϊκών
µονάδων µαθηµάτων στα οποία µπορεί να εγγραφεί κάθε φοιτητής ανά
εξάµηνο, τον χαρακτηρισµό των µαθηµάτων και τα τυχόν προαπαιτούµενα
µαθήµατα, τη δυνατότητα παρακολούθησης µαθηµάτων από άλλες σχολές ή
ιδρύµατα, τις κατευθύνσεις, την έκταση και το περιεχόµενο των προπτυχιακών
µαθηµάτων, τη σειρά των µαθηµάτων στα οποία µπορούν να εγγραφούν οι
φοιτητές, τις διαδικασίες αξιολόγησης των µαθηµάτων και των διδασκόντων
από τους φοιτητές και τα συλλογικά όργανα αξιολόγησης, την προθεσµία
εντός της οποίας χορηγείται το πτυχίο και τα αρµόδια προς τούτο όργανα, το
τελετουργικό αποφοίτησης, τον τύπο των πτυχίων / διπλωµάτων και την
καθοµολόγηση των αποφοίτων, τη διαδικασία για τη χορήγηση υποτροφιών,
ανταποδοτικών ή µη, τους όρους υπό τους οποίους ο φοιτητής θεωρείται ότι
δεν δικαιούται τις πάσης φύσεως παροχές προς τους φοιτητές καθώς και τη60
διαδικασία µε την οποία βεβαιώνεται η απώλεια του δικαιώµατος αυτού,
ζητήµατα τεχνολογικής και οικονοµικής υποστήριξης των προγραµµάτων
σπουδών και ειδικής γραµµατειακής κάλυψης των αναγκών τους.


Σας άρεσε το άρθρο; Μοιραστείτε το!!

0

What's Your Reaction?

Angry Angry
0
Angry
Cute Cute
0
Cute
Fail Fail
0
Fail
Geeky Geeky
0
Geeky
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
OMG OMG
0
OMG
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF
nick

Άρθρο 34 Κανονιστικές πράξεις για τις προπτυχιακές σπουδές

συνδέσου

Γίνε μέλος του #MSP
Don't have an account?
Εγγράψου

reset password

Εγγράψου

Γίνε μέλος του #MSP

Captcha!
Choose A Format
Gif
GIF format