Άρθρο 33: Χρονική διάρθρωση σπουδών – εξετάσεις


1. Κάθε ακαδηµαϊκό έτος ξεκινά την 1η Σεπτεµβρίου κάθε έτους και λήγει 31η
Αυγούστου του επόµενου έτους. Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδηµαϊκού
έτους διαρθρώνεται σε δύο εξάµηνα.

2. Ο φοιτητής εγγράφεται στη σχολή στην αρχή κάθε εξαµήνου σε
ηµεροµηνίες που ορίζονται από την κοσµητεία/διεύθυνση, και δηλώνει τα
µαθήµατα που επιλέγει Αν δεν εγγραφεί για δύο συνεχόµενα εξάµηνα,
διαγράφεται αυτοδικαίως από τη σχολή.
Οι φοιτητές που αποδεδειγµένα εργάζονται [περισσότερο από 20 ώρες την
εβδοµάδα] δύνανται να εγγράφονται ως φοιτητές µερικής φοίτησης, µετά από
αίτησή τους που εγκρίνεται από την κοσµητεία/διεύθυνση της σχολής. Ο
Οργανισµός ορίζει τις ειδικότερες προϋποθέσεις και τη διαδικασία για την
εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου.
3. Κάθε εξάµηνο περιλαµβάνει τουλάχιστον δεκατρείς πλήρεις εβδοµάδες για
διδασκαλία και τον απολύτως αναγκαίο αριθµό εβδοµάδων για εξετάσεις.
4. Η παράταση της διάρκειας ενός εξαµήνου επιτρέπεται µόνο σε εξαιρετικές
περιπτώσεις προκειµένου να συµπληρωθεί ο απαιτούµενος ελάχιστος
αριθµός εβδοµάδων διδασκαλίας, δεν µπορεί να υπερβαίνει τις δύο το πολύ
εβδοµάδες και επιτρέπεται µε απόφαση του πρύτανη. ύστερα από πρόταση
της κοσµητείας/διεύθυνσης της σχολής.
5. ∆ιακοπή του εκπαιδευτικού έργου αλλά και της εν γένει λειτουργίας ενός
ιδρύµατος επιτρέπεται µε απόφαση του πρύτανη και µόνο σε εξαιρετικές
περιπτώσεις.
6. Αν για οποιονδήποτε λόγο ο αριθµός των ωρών διδασκαλίας που
πραγµατοποιήθηκαν σε ένα µάθηµα είναι µικρότερος από τα τέσσερα πέµπτα
(4/5) του προβλεπόµενου στο Πρόγραµµα Σπουδών για τις εργάσιµες ηµέρες
του αντίστοιχου εξάµηνου, το µάθηµα θεωρείται ότι δεν διδάχθηκε και δεν
εξετάζεται, τυχόν εξέτασή του είναι άκυρη και ο βαθµός δεν υπολογίζεται για
τη λήψη του πτυχίου.
7. Ο φοιτητής δικαιούται να εξεταστεί κατά την περίοδο του Σεπτεµβρίου στα
µαθήµατα και των δύο (χειµερινού και εαρινού) εξαµήνων, ενώ κατά την
περίοδο του Φεβρουαρίου και του Ιουνίου στα µαθήµατα µόνο των χειµερινών
και των εαρινών εξαµήνων, αντίστοιχα.
8. Η βαθµολογία σε κάθε µάθηµα καθορίζεται από τον διδάσκοντα, ο οποίος
υποχρεώνεται να οργανώσει κατά την κρίση του γραπτές ή / και προφορικές
εξετάσεις ή / και να στηριχθεί σε εργασίες ή εργαστηριακές ασκήσεις.
9. Αν ο φοιτητής αποτύχει περισσότερες από τρεις φορές σε ένα µάθηµα, µε
απόφαση του κοσµήτορα εξετάζεται, ύστερα από αίτησή του, από επιτροπή
από τρεις καθηγητές που έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείµενο, της
σχολής που ορίζονται από τον κοσµήτορα. Από την επιτροπή εξαιρείται ο
υπεύθυνος της εξέτασης διδάσκων.
10. α) Μετά το πέρας της περιόδου κανονικής φοίτησης, που ισούται µε τον
ελάχιστο αριθµό των αναγκαίων για τη λήψη του πτυχίου εξαµήνων, σύµφωνα
µε το ενδεικτικό πρόγραµµα σπουδών της σχολής, προσαυξανόµενων κατά
τέσσερα εξάµηνα, οι φοιτητές, προκειµένου να εγγραφούν στα εξάµηνα,
πρέπει να πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στον
Οργανισµό.
β) Οι φοιτητές µερικής φοίτησης υπέχουν την υποχρέωση της περίπτωσης α)
µετά το πέρας περιόδου που ισούται µε τον ελάχιστο αριθµό των αναγκαίων
για τη λήψη του πτυχίου εξαµήνων, σύµφωνα µε το ενδεικτικό πρόγραµµα
σπουδών της σχολής, προσαυξανόµενων κατά εκατό (100) τοις εκατό.
γ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Παιδείας, ∆ια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, που
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως ορίζεται το ύψος της
οικονοµικής συµµετοχής των αλλοδαπών φοιτητών που προέρχονται από
χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη φοίτησή τους σε όλα τα εξάµηνα
σπουδών .

11. Ο φοιτητής ολοκληρώνει τις σπουδές του και παίρνει πτυχίο όταν
εξεταστεί επιτυχώς στα προβλεπόµενα από το πρόγραµµα σπουδών
µαθήµατα και συγκεντρώσει τον απαιτούµενο αριθµό πιστωτικών µονάδων.
12. Για τη λήψη του πτυχίου πρώτου κύκλου απαιτείται η επιτυχής
ολοκλήρωση µαθηµάτων µίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας ή η αποδεδειγµένη
γνώση της. Οι ξένες γλώσσες που απαιτούνται, ο αριθµός των µαθηµάτων, το
επίπεδο εκµάθησής τους και ο τρόπος απόδειξης της γνώσης της ξένης
γλώσσας ή των γλωσσών ορίζονται στον Οργανισµό του ιδρύµατος.
13. Ο τρόπος υπολογισµού του βαθµού του πτυχίου καθορίζεται από τις
διατάξεις της Φ5/89656/B3/13.08.2007 απόφασης του Υπουργού Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων (ΦΕΚ Β΄ 1466/13.08.2007).


Σας άρεσε το άρθρο; Μοιραστείτε το!!

0

What's Your Reaction?

Angry Angry
0
Angry
Cute Cute
0
Cute
Fail Fail
0
Fail
Geeky Geeky
0
Geeky
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
OMG OMG
0
OMG
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF
nick

Άρθρο 33: Χρονική διάρθρωση σπουδών – εξετάσεις

συνδέσου

Γίνε μέλος του #MSP
Don't have an account?
Εγγράψου

reset password

Εγγράψου

Γίνε μέλος του #MSP

Captcha!
Choose A Format
Gif
GIF format