Άρθρο 30: ∆ιάρθρωση των σπουδών


1. Οι σπουδές διαρθρώνονται σε τρεις κύκλους, τον πρώτο, τον δεύτερο και
τον τρίτο κύκλο.
2. α) Ο πρώτος κύκλος σπουδών συνίσταται στην παρακολούθηση ενός
προγράµµατος σπουδών, περιλαµβάνει µαθήµατα που αντιστοιχούν κατ’
ελάχιστον σε 180 ακαδηµαϊκές µονάδες υπό την έννοια του άρθρου 14 του ν.
3374/2005 (Α΄189) και της Φ5/89656/B3/13.08.2007 απόφασης του
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων (ΦΕΚ Β΄ 1466/13.08.2007)
όπως εκάστοτε ισχύουν, και ολοκληρώνεται µε τη λήψη του πτυχίου. Με
προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Παιδείας, ∆ια
Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, ύστερα από εισήγηση των ιδρυµάτων και
γνώµη της Α∆ΙΠ, ορίζεται το σύνολο των ακαδηµαϊκών µονάδων που
απαιτούνται για τη λήψη ενός πτυχίου ανά Σχολή ή/και γνωστικό πεδίο,
λαµβάνοντας υπόψη και τις αντίστοιχες εξελίξεις, ανά επιστηµονικό πεδίο,
στον ευρωπαϊκό χώρο ανώτατης εκπαίδευσης.
β) Ένα ακαδηµαϊκό έτος περιλαµβάνει µαθήµατα που αντιστοιχούν σε
τουλάχιστον 60 ακαδηµαϊκές µονάδες.
γ) Ένα ίδρυµα µπορεί να οργανώνει προγράµµατα σύντοµου κύκλου
σπουδών, ο οποίος περιλαµβάνει µαθήµατα που αντιστοιχούν κατά µέγιστο
σε 120 ακαδηµαϊκές µονάδες, και ολοκληρώνεται µε την απονοµή διπλώµατος
σύντοµου κύκλου, κατά τα οριζόµενα στον Οργανισµό του.
3. Ο δεύτερος κύκλος σπουδών συνίσταται στην παρακολούθηση
προγράµµατος µεταπτυχιακών σπουδών, περιλαµβάνει ανά πρόγραµµα
σπουδών µαθήµατα που αντιστοιχούν κατ’ ελάχιστον σε 60 και κατά µέγιστο
σε 120 ακαδηµαϊκές µονάδες, και ολοκληρώνεται µε τη λήψη του
Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Σπουδών (Μ.∆.Σ.), σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στον Οργανισµό κάθε ιδρύµατος.
4. Ο τρίτος κύκλος σπουδών συνίσταται στην παρακολούθηση προγράµµατος
διδακτορικών σπουδών, δύναται να περιλαµβάνει ανά πρόγραµµα σπουδών
µαθήµατα που αντιστοιχούν κατ’ ελάχιστον σε 60 και κατά µέγιστο σε 120
ακαδηµαϊκές µονάδες και στην εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.
Ολοκληρώνεται µε τη λήψη διδακτορικού διπλώµατος, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στον Οργανισµό κάθε ιδρύµατος.
5. Κάθε ίδρυµα ρυθµίζει ειδικότερα θέµατα οργάνωσης και λειτουργίας των
κύκλων σπουδών στον Οργανισµό.


Σας άρεσε το άρθρο; Μοιραστείτε το!!

0

What's Your Reaction?

Angry Angry
0
Angry
Cute Cute
0
Cute
Fail Fail
0
Fail
Geeky Geeky
0
Geeky
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
OMG OMG
0
OMG
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF
nick

Άρθρο 30: ∆ιάρθρωση των σπουδών

συνδέσου

Γίνε μέλος του #MSP
Don't have an account?
Εγγράψου

reset password

Εγγράψου

Γίνε μέλος του #MSP

Captcha!
Choose A Format
Gif
GIF format