Άρθρο 3: Αποστολή των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων


1. Τα Α.Ε.Ι. έχουν ως αποστολή:
α) να παράγουν και να µεταδίδουν τη γνώση µε την έρευνα και τη διδασκαλία,
να προετοιµάζουν τους φοιτητές για την εφαρµογή της στο επαγγελµατικό
πεδίο και να καλλιεργούν τις τέχνες και τον πολιτισµό,

β) να προσφέρουν ανώτατη εκπαίδευση και δια βίου µάθηση µε σύγχρονες
µεθόδους διδασκαλίας, περιλαµβανοµένης και της διδασκαλίας από
απόσταση, µε βάση την επιστηµονική και τεχνολογική έρευνα στο ανώτερο
επίπεδο ποιότητας κατά τα διεθνώς αναγνωρισµένα κριτήρια,

γ) να αναπτύσσουν την κριτική ικανότητα και τις δεξιότητες των φοιτητών, να
µεριµνούν για την επαγγελµατική ένταξη των αποφοίτων και να
διαµορφώνουν τις απαραίτητες συνθήκες για την ανάδειξη νέων ερευνητών,

δ) να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και των
επαγγελµατικών πεδίων, καθώς και στις αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας, και
να προωθούν τη διάχυση της γνώσης, την αξιοποίηση των αποτελεσµάτων
της έρευνας και την καινοτοµία, µε προσήλωση στις αρχές της βιώσιµης
ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής,

ε) να προωθούν τη συνεργασία µε άλλα εκπαιδευτικά ιδρύµατα και
ερευνητικούς φορείς στο εσωτερικό και το εξωτερικό της χώρας, την
αποτελεσµατική κινητικότητα του προσωπικού, των φοιτητών και
σπουδαστών, καθώς και των αποφοίτων τους και να συµβάλλουν στην
οικοδόµηση του ευρωπαϊκού χώρου ανώτατης εκπαίδευσης και έρευνας και

στ) να συµβάλλουν στη διαµόρφωση υπεύθυνων πολιτών, ικανών να
αντιµετωπίζουν τις ανάγκες όλων των πεδίων των ανθρώπινων
δραστηριοτήτων µε επιστηµονική, επαγγελµατική και πολιτιστική επάρκεια και
µε σεβασµό στις αξίες της δικαιοσύνης, της ελευθερίας, της δηµοκρατίας και
της αλληλεγγύης.

2. Στο πλαίσιο της αποστολής των ιδρυµάτων κάθε τοµέα της ανώτατης
εκπαίδευσης:
α) Τα πανεπιστήµια δίνουν ιδιαίτερη έµφαση στην υψηλή και ολοκληρωµένη
εκπαίδευση, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της επιστήµης, της τεχνολογίας και
των τεχνών, καθώς και της διεθνούς επιστηµονικής πρακτικής σε συνδυασµό
µε τα αντίστοιχα επαγγελµατικά πεδία.
β) Τα Τ.Ε.Ι. δίνουν ιδιαίτερη έµφαση στην εκπαίδευση υψηλής ποιότητας
στελεχών στις εφαρµογές των επιστηµών, της τεχνολογίας και των τεχνών µε
βάση τις απαιτήσεις συγκεκριµένων επαγγελµάτων ή οµάδων επαγγελµάτων.
3. Για την εκπλήρωση της αποστολής τους, τα ιδρύµατα οργανώνονται και
λειτουργούν µε κανόνες και πρακτικές που διασφαλίζουν αποτελεσµατικά την
τήρηση και προάσπιση ιδίως των αρχών:
α) της ελευθερίας στην έρευνα και τη διδασκαλία,

β) της ερευνητικής και επιστηµονικής δεοντολογίας,

γ) της συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας της εκπαίδευσης και των
υπηρεσιών τους,

δ) της αποτελεσµατικής και αποδοτικής διαχείρισης του προσωπικού, των
πόρων και των υποδοµών τους,

ε) της διαφάνειας µέσω της δηµοσιοποίησης µε κάθε πρόσφορο µέσο του
συνόλου των δραστηριοτήτων τους,

στ) της αµεροληψίας κατά την άσκηση του έργου τους και τη λήψη
αποφάσεων,

ζ) της αξιοκρατίας στην πρόσληψη και την εξέλιξη του προσωπικού τους και
η) της ίσης µεταχείρισης µεταξύ των φύλων και του σεβασµού κάθε
διαφορετικότητας.

4. Οι ειδικότερες αρχές και κανόνες λειτουργίας, η οργάνωση καθώς και οι
επιµέρους στόχοι κάθε ιδρύµατος, µέσα στο πλαίσιο που καθορίζει ο παρών
νόµος, ορίζονται µε τον Οργανισµό και τον Εσωτερικό Κανονισµό λειτουργίας
κάθε ιδρύµατος, που προβλέπονται στα άρθρα 5 και 6, αντίστοιχα.


Σας άρεσε το άρθρο; Μοιραστείτε το!!

0

What's Your Reaction?

Angry Angry
0
Angry
Cute Cute
0
Cute
Fail Fail
0
Fail
Geeky Geeky
0
Geeky
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
OMG OMG
0
OMG
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF
nick

Άρθρο 3: Αποστολή των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων

συνδέσου

Γίνε μέλος του #MSP
Don't have an account?
Εγγράψου

reset password

Εγγράψου

Γίνε μέλος του #MSP

Captcha!
Choose A Format
Gif
GIF format