Άρθρο 29: Ειδικές κατηγορίες διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού του ιδρύµατος


Α. Ειδικό Εκπαιδευτικό και Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Ε.Ε.Π.):
1. Τα µέλη της κατηγορίας αυτού του προσωπικού επιτελούν ειδικό ή και
εργαστηριακό – εφαρµοσµένο διδακτικό έργο στα Α.Ε.Ι. Σε µέλη Ε.Ε.Ε.Π.,
κατόχους διδακτορικού διπλώµατος, µπορεί να ανατίθεται αυτοδύναµο
διδακτικό έργο.
2. Οι θέσεις του προσωπικού αυτού ανήκουν στο ίδρυµα και κατανέµονται
από τον πρύτανη στις σχολές ύστερα από εισήγηση του ή των κοσµητόρων.
3. Τυπικά προσόντα για τον διορισµό σε θέσεις αυτής της κατηγορίας
προσωπικού Α.Ε.Ι. είναι πτυχίο Πανεπιστηµίου ή Τ.Ε.Ι., σχετικού µε το προς
διδασκαλία αντικείµενο και συναφής µεταπτυχιακός τίτλος σπουδών.
Β. Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό (Ε.Τ.Π.):
1. Τα µέλη του προσωπικού αυτού παρέχουν έργο υποδοµής στην εν γένει
λειτουργία των Α.Ε.Ι., προσφέροντας εξειδικευµένες τεχνικές εργαστηριακές
υπηρεσίες για την αρτιότερη εκτέλεση του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και
εφαρµοσµένου έργου τους.
2. Οι θέσεις του προσωπικού αυτού ανήκουν στο ίδρυµα και κατανέµονται
από τον πρύτανη στις σχολές µετά από εισήγηση του ή των κοσµητόρων.
3. Τυπικά προσόντα για τον διορισµό σε θέσεις Ε.Τ.Π., ανάλογα µε τη θέση
που προκηρύσσεται, είναι πτυχίο τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (κλάδου ΠΕ ή
ΤΕ), απολυτήριο δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (κλάδου ∆Ε) και απολυτήριο
υποχρεωτικής εκπαίδευσης (κλάδου Υ.Ε.). Τα ειδικότερα προσόντα
καθορίζονται µε την προκήρυξη της θέσης.
4. Ο διορισµός σε θέσεις των κατηγοριών Ειδικού Εκπαιδευτικού και
Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού
(Ε.Τ.Π.) γίνεται, κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων, µε προκήρυξη των
θέσεων και επιλογή των υποψηφίων από τριµελή επιτροπή αποτελούµενη
από δύο καθηγητές και ένα µέλος Ε.Ε.Ε.Π. ή Ε.Τ.Π., κατά περίπτωση, της
ειδικότητας που απαιτείται για την προκηρυχθείσα θέση. Οι όροι και οι
προϋποθέσεις για προκήρυξη των θέσεων αυτών, καθώς και τα ειδικότερα
όργανα και η διαδικασία επιλογής του ανωτέρω προσωπικού ρυθµίζονται από
τον Οργανισµό του ιδρύµατος.
5. Ο διορισµός σε θέσεις προσωπικού των ανωτέρω κατηγοριών γίνεται µε
πράξη του πρύτανη που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως
κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στον Οργανισµό του ιδρύµατος.
6. Με π.δ. που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών ∆ιοικητικής
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Οικονοµικών και Παιδείας,
∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων καθορίζονται η βαθµολογική και
µισθολογική κατάσταση και εξέλιξη των µελών Ε.Ε.Ε.Π. και Ε.Τ.Π. Με όµοιο
διάταγµα καθορίζονται τα σχετικά µε τη µονιµοποίηση και τη χορήγηση
εκπαιδευτικών αδειών.


Σας άρεσε το άρθρο; Μοιραστείτε το!!

0

What's Your Reaction?

Angry Angry
0
Angry
Cute Cute
0
Cute
Fail Fail
0
Fail
Geeky Geeky
0
Geeky
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
OMG OMG
0
OMG
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF
nick

Άρθρο 29: Ειδικές κατηγορίες διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού του ιδρύµατος

συνδέσου

Γίνε μέλος του #MSP
Don't have an account?
Εγγράψου

reset password

Εγγράψου

Γίνε μέλος του #MSP

Captcha!
Choose A Format
Gif
GIF format