Άρθρο 26: Επιτροπές επιλογής καθηγητών


1. Η επιλογή και η εξέλιξη των καθηγητών όλων των βαθµίδων γίνεται από
ειδικές επιτροπές, οι οποίες απαρτίζονται από επτά καθηγητές, ή και
αναπληρωτές καθηγητές σε περίπτωση κρίσης για τις βαθµίδες του
επίκουρου ή αναπληρωτή καθηγητή, µε έργο ίδιο ή συναφές µε εκείνο της
υπό πλήρωση θέσης ή του υπό εξέλιξη καθηγητή αντίστοιχα.
2. Τουλάχιστον τρία από τα µέλη της επιτροπής επιλογής ή εξέλιξης
καθηγητών είναι είτε καθηγητές άλλου Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής και οµοταγούς
Α.Ε.Ι. του εξωτερικού είτε αντίστοιχης βαθµίδας ερευνητές ερευνητικού
ιδρύµατος της αλλοδαπής. Τα τυχόν υπόλοιπα µέλη είναι καθηγητές, ή
αναπληρωτές καθηγητές σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 1, της
οικείας σχολής ή του ιδρύµατος ή άλλου Α.Ε.Ι της ηµεδαπής ή αντίστοιχης
βαθµίδας ερευνητές ερευνητικού ιδρύµατος της ηµεδαπής.
Η σύνθεση των επιτροπών καθορίζεται στον Οργανισµό του ιδρύµατος και
δύναται να διαφοροποιείται µόνον µεταξύ των σχολών του.
Τα εξωτερικά και τα εσωτερικά µέλη της επιτροπής αναπληρώνονται από ίσο
αριθµό εξωτερικών και εσωτερικών µελών, αντίστοιχα.
3α) Τα µέλη της επιτροπής επιλέγονται από µητρώα εσωτερικών και
εξωτερικών µελών του ιδρύµατος, τα οποία συντάσσονται κάθε τρία χρόνια,
από την κοσµητεία, ύστερα από εισήγηση των συνελεύσεων των
προγραµµάτων σπουδών της σχολής. Τα µητρώα εγκρίνονται από τη
Σύγκλητο και δηµοσιεύονται σε διακριτή θέση στον ιστότοπο του ιδρύµατος. Ο
αριθµός των καθηγητών των µητρώων, τα γνωστικά αντικείµενα και
ειδικότεροι όροι κατάρτισής τους ορίζονται στους Οργανισµούς των
ιδρυµάτων.

β) Ο κοσµήτορας, ύστερα από διαβούλευση µε µέλη της σχολής, ορίζει και
δηµοσιοποιεί τα τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη της επιτροπής.
4. Οι υποψήφιοι για την προς πλήρωση θέση καλούνται να παρουσιαστούν
ενώπιον των καθηγητών της σχολής, µε διαδικασία που ορίζεται στον
Εσωτερικό Κανονισµό του ιδρύµατος. Για την υποβοήθηση της αξιολόγησης
των υποψηφίων, η επιτροπή επιλογής υποχρεούται να ζητήσει γραπτή
αξιολόγηση για κάθε υποψήφιο από τέσσερις διαπρεπείς καθηγητές του
εξωτερικού που ανήκουν στο µητρώο των εξωτερικών εκλεκτόρων ή, σε
εξαιρετικές περιπτώσεις όπου δεν είναι τούτο εφικτό, από το µητρώο των
εσωτερικών εκλεκτόρων. ∆ύο εκ των ως άνω καθηγητών υποδεικνύονται από
τον υποψήφιο,
5. Η επιτροπή επιλογής συνεδριάζει για την επιλογή ή εξέλιξη του καθηγητή
κατόπιν προσκλήσεως του κοσµήτορα και επιλέγει πρόεδρο µεταξύ των
εσωτερικών της µελών. Η επιτροπή έχει απαρτία αν είναι παρόντα
περισσότερα από τα µισά µέλη. Τα µέλη µπορούν να συµµετέχουν στη
διαδικασία και µέσω τηλεδιάσκεψης.
6. Τα µέλη της επιτροπής επιλογής διαβουλεύονται και ψηφίζουν και µε ειδικά
αιτιολογηµένο πρακτικό, κατατάσσουν αξιολογικά τους δύο επικρατέστερους
υποψηφίους, οι οποίοι σε κάθε περίπτωση πρέπει να διαθέτουν τα ουσιαστικά
ακαδηµαϊκά προσόντα για την κατάληψη της θέσης. Στο πρακτικό πρέπει να
αξιολογείται και η διδακτική ικανότητα των υποψηφίων. Ο τρόπος50
αξιολόγησης της διδακτικής ικανότητας των υποψηφίων καθορίζεται στον
Εσωτερικό Κανονισµό κάθε ιδρύµατος..
7. Αν η εξέλιξη γίνεται µε κλειστή διαδικασία, τα µέλη της επιτροπής
διαβουλεύονται, αξιολογούν, ψηφίζουν µε ειδική αιτιολογία και συντάσσουν
σχετικό πρακτικό. Εξελίσσεται ο καθηγητής που συγκεντρώνει τις θετικές
ψήφους της πλειοψηφίας των µελών της επιτροπής.
8. Ο κοσµήτορας διαβιβάζει πρακτικό της επιλογής ή εξέλιξης στον πρύτανη
για τον έλεγχο νοµιµότητας και το διορισµό του υποψηφίου που έχει
κατατάχτηκε πρώτος σύµφωνα µε την παράγραφο 6 ή που κρίθηκε θετικά για
εξέλιξη σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 7.
9. Η διαδικασία εκλογής ή εξέλιξης ολοκληρώνεται µέσα σε προθεσµία που
ορίζεται στον Οργανισµό του ιδρύµατος. Ο κοσµήτορας υπέχει πειθαρχική
ευθύνη για παράβαση της προθεσµίας του προηγουµένου εδαφίου.


Σας άρεσε το άρθρο; Μοιραστείτε το!!

0

What's Your Reaction?

Angry Angry
0
Angry
Cute Cute
0
Cute
Fail Fail
0
Fail
Geeky Geeky
0
Geeky
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
OMG OMG
0
OMG
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF
nick

Άρθρο 26: Επιτροπές επιλογής καθηγητών

συνδέσου

Γίνε μέλος του #MSP
Don't have an account?
Εγγράψου

reset password

Εγγράψου

Γίνε μέλος του #MSP

Captcha!
Choose A Format
Gif
GIF format