Άρθρο 25: Εκλογή – εξέλιξη


1. Η εκλογή και η εξέλιξη των καθηγητών γίνεται µε βάση τα προσόντα των
υποψηφίων, όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 17 και στον Οργανισµό του
Α.Ε.Ι., ανάλογα µε τη βαθµίδα στην οποία γίνεται η εκλογή ή η εξέλιξη και το
γνωστικό αντικείµενο της θέσης.
2. Η εκλογή καθηγητή γίνεται µε ανοικτή διαδικασία ύστερα από προκήρυξη
νέας θέσης ή θέσης που για οποιονδήποτε λόγο έµεινε κενή. Η εξέλιξη από
αναπληρωτή καθηγητή σε καθηγητή γίνεται µε κλειστή διαδικασία ύστερα από
παραµονή του στην προηγούµενη βαθµίδα τουλάχιστον τεσσάρων ετών, κατά
τα οριζόµενα στον παρόντα νόµο και τον Οργανισµό.
3. Η συνάφεια του γνωστικού αντικειµένου της προς πλήρωση θέσης µε το
γνωστικό αντικείµενο του διδακτορικού ή του επιστηµονικού ή ερευνητικού
έργου του υποψηφίου κρίνεται από την επιτροπή επιλογής.
4. Προκειµένου να εκλεγεί καθηγητής οποιασδήποτε βαθµίδας πρέπει
απαραιτήτως να έχει ολοκληρώσει τουλάχιστον έναν από τους τρεις κύκλους
σπουδών εκτός του ιδρύµατος στο οποίο επιθυµεί να εκλεγεί, εκτός αν έχει
υπηρετήσει για µία τουλάχιστον πενταετία σε άλλο Α.Ε.Ι. ή ερευνητικό κέντρο
της ηµεδαπής ή αλλοδαπής. ∆εν επιτρέπεται η εκλογή σε θέση καθηγητή στο
ίδρυµα όπου έλαβε το διδακτορικό του δίπλωµα πριν την πάροδο πέντε
τουλάχιστον ετών.


Σας άρεσε το άρθρο; Μοιραστείτε το!!

0

What's Your Reaction?

Angry Angry
0
Angry
Cute Cute
0
Cute
Fail Fail
0
Fail
Geeky Geeky
0
Geeky
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
OMG OMG
0
OMG
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF
nick

Άρθρο 25: Εκλογή – εξέλιξη

συνδέσου

Γίνε μέλος του #MSP
Don't have an account?
Εγγράψου

reset password

Εγγράψου

Γίνε μέλος του #MSP

Captcha!
Choose A Format
Gif
GIF format