Άρθρο 22: Ασυµβίβαστα – αναστολή καθηκόντων


1. Στους καθηγητές απαγορεύεται:
α) να απασχολούνται ως σύµβουλοι ή µε διοικητικά ή διδακτικά ή ερευνητικά
καθήκοντα ή να συµµετέχουν µε οποιαδήποτε σχέση και χρονική διάρκεια, σε
φορέα µη υπαγόµενο στον δηµόσιο τοµέα παροχής εκπαιδευτικών ή
ερευνητικών υπηρεσιών,
β) να ιδρύουν ή να συµµετέχουν, µε οποιαδήποτε σχέση ή ιδιότητα, σε
επιχειρήσεις ή εταιρείες ή κοινοπραξίες ή κερδοσκοπικά νοµικά πρόσωπα,
στα οποία ανατίθεται η εκπόνηση µελετών ή προγραµµάτων ή η εκτέλεση
συγκεκριµένου έργου ή η προµήθεια υλικού ή η παροχή υπηρεσιών από το
οικείο ή άλλο Α.Ε.Ι. ή από τα εποπτευόµενα από το ίδιο ή άλλο Α.Ε.Ι. ν.π.ι.δ.,
γ) να κατέχουν αµειβόµενη θέση ως µέλη σε περισσότερες από δύο
επιτροπές ή ∆ιοικητικά Συµβούλια ή άλλα συλλογικά όργανα του δηµόσιου ή
ιδιωτικού τοµέα, στις οποίες δεν περιλαµβάνονται η Κεντρική Επιτροπή
∆ιαγωνισµού Εξετάσεων για την εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση και
οι επιτροπές πρόσληψης ειδικού επιστηµονικού προσωπικού του δηµόσιου
τοµέα.
δ) να κατέχουν άλλη, πλην του διδακτικού προσωπικού Α.Ε.Ι. ή της θέσης
δικαστικού λειτουργού, µόνιµη οργανική θέση στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα,
ε) να λαµβάνουν σύνταξη γήρατος.
2. Σε αναστολή άσκησης των καθηκόντων τους ως καθηγητές τελούν:
α) υπουργοί, αναπληρωτές υπουργοί και υφυπουργοί που δεν είναι
βουλευτές,
β) περιφερειάρχες και δήµαρχοι ,
γ) γενικοί και ειδικοί γραµµατείς υπουργείων, και
δ) γενικοί γραµµατείς αποκεντρωµένων διοικήσεων,
Ο χρόνος κατά τον οποίο καθηγητής µπορεί να διατελέσει σε αναστολή
άσκησης των καθηκόντων του, καθορίζεται µε τον Οργανισµό κάθε ιδρύµατος,
δεν µπορεί, όµως, σε κάθε περίπτωση να υπερβαίνει τα οκτώ συνολικά έτη.
3. Κατά τη διάρκεια του χρόνου αναστολής τους, οι καθηγητές δεν λαµβάνουν
αποδοχές από το ίδρυµα, υποχρεούνται σε καταβολή των ασφαλιστικών
εισφορών τους καθώς και σε κάθε άλλη προβλεπόµενη επιβάρυνση από την
ιδιότητά τους ως καθηγητών.
Το καθεστώς βουλευτών και ευρωβουλευτών, που είναι καθηγητές των Α.Ε.Ι.,
καθορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 56 του Συντάγµατος. Οι
ανωτέρω δεν αµείβονται από την θέση τους στο Α.Ε.Ι.
4. Για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του ιδρύµατος κατά τη
διάρκεια των αδειών που προβλέπονται στο προηγούµενο άρθρο, καθώς και
κατά τη διάρκεια της αναστολής καθηκόντων, είναι δυνατή η χρήση των µη
καταβαλλοµένων αποδοχών για πρόσκληση επισκεπτών καθηγητών από
Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής.


Σας άρεσε το άρθρο; Μοιραστείτε το!!

0

What's Your Reaction?

Angry Angry
0
Angry
Cute Cute
0
Cute
Fail Fail
0
Fail
Geeky Geeky
0
Geeky
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
OMG OMG
0
OMG
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF
nick

Άρθρο 22: Ασυµβίβαστα – αναστολή καθηκόντων

συνδέσου

Γίνε μέλος του #MSP
Don't have an account?
Εγγράψου

reset password

Εγγράψου

Γίνε μέλος του #MSP

Captcha!
Choose A Format
Gif
GIF format