Άρθρο 21: Επιστηµονικές και λοιπές άδειες


1. Οι µόνιµοι καθηγητές του ιδρύµατος έχουν δικαίωµα επιστηµονικής άδειας
µε αποδοχές ενός έτους για κάθε έξι έτη υπηρεσίας ή έξι µηνών για κάθε τρία
έτη υπηρεσίας. Η επιστηµονική άδεια χορηγείται µε πράξη του πρύτανη,
ύστερα από εισήγηση του κοσµήτορα και απόφαση της κοσµητείας, στην
οποία αναφέρεται ο τρόπος κάλυψης των εκπαιδευτικών αναγκών των
προγραµµάτων σπουδών στα οποία συµµετέχει ο διδάσκων και αιτών την
επιστηµονική άδεια.
2. Το δικαίωµα για λήψη της επιστηµονικής άδειας µπορεί να ασκηθεί µόνον
εντός τριών ετών από τη συµπλήρωση εξαετούς υπηρεσίας στο ίδρυµα. ∆εν
αποσβένεται το δικαίωµα επιστηµονικής άδειας αλλά αθροίζεται στο επόµενο,
αν η άδεια δεν χορηγηθεί εντός του προβλεπόµενου χρονικού διαστήµατος
για λόγους που δεν αφορούν το πρόσωπο του αιτούντος.
3. Οι καθηγητές που κατά τη διάρκεια της επιστηµονικής τους άδειας στην
αλλοδαπή συνεργάζονται µε αµοιβή µε ανώτατα εκπαιδευτικά ή άλλα
ιδρύµατα του εξωτερικού, λαµβάνουν το 80% των αποδοχών τους. Αν ο
χρόνος της επιστηµονικής άδειας διανύεται στην Ελλάδα, ο καθηγητής
λαµβάνει το 40% των αποδοχών του.
4. Κάθε καθηγητής υπηρετεί στο ίδρυµα για τρία χρόνια µετά τη λήξη της
επιστηµονικής του άδειας, άλλως του καταλογίζονται οι αποδοχές που έλαβε
κατά τη διάρκεια της άδειας αυτής, µε εξαίρεση την περίπτωση αποχώρησης
λόγω συµπλήρωσης του ορίου ηλικίας.
5. Επιτρέπεται, ύστερα από εισήγηση του κοσµήτορα και απόφαση της
κοσµητείας, η χορήγηση άδειας χωρίς αποδοχές σε καθηγητές του ιδρύµατος,
εφόσον δεν παρεµποδίζεται η οµαλή λειτουργία της σχολής. Κατά το
διάστηµα της άδειας άνευ αποδοχών οι συνταξιοδοτικές, ασφαλιστικές και
λοιπές εισφορές για τον καθηγητή καταβάλλονται από τον ίδιο.
6.Ο συνολικός χρόνος χορήγησης σε κάθε καθηγητή, µόνιµο ή µη, αδειών
άνευ αποδοχών δεν µπορεί να υπερβαίνει τα τρία χρόνια.
7. Στους καθηγητές δύναται να χορηγηθεί, ύστερα από εισήγηση του
κοσµήτορα και απόφαση της κοσµητείας, άδεια για την κατοχύρωση
διπλώµατος ευρεσιτεχνίας, υπό τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1. Πέραν
της εκπαιδευτικής άδειας, οι καθηγητές έχουν δικαίωµα άδειας για την
προετοιµασία της κατάθεσης φακέλου για την κατοχύρωση διπλώµατος
ευρεσιτεχνίας. Η επιστηµονική άδεια χορηγείται µε πράξη του πρύτανη,
ύστερα από εισήγηση του κοσµήτορα και απόφαση της κοσµητείας στην
οποία αναφέρεται ο τρόπος κάλυψης των εκπαιδευτικών αναγκών των
προγραµµάτων σπουδών στα οποία συµµετέχει ο διδάσκων και αιτών την
άδεια.


Σας άρεσε το άρθρο; Μοιραστείτε το!!

0

What's Your Reaction?

Angry Angry
0
Angry
Cute Cute
0
Cute
Fail Fail
0
Fail
Geeky Geeky
0
Geeky
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
OMG OMG
0
OMG
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF
nick

Άρθρο 21: Επιστηµονικές και λοιπές άδειες

συνδέσου

Γίνε μέλος του #MSP
Don't have an account?
Εγγράψου

reset password

Εγγράψου

Γίνε μέλος του #MSP

Captcha!
Choose A Format
Gif
GIF format