Άρθρο 19: Ένταξη καθηγητών σε κατηγορίες


1. Οι καθηγητές εκλέγονται ως πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και
εντάσσονται ανάλογα µε το ιδιαίτερο καθεστώς απασχόλησής τους σε τρεις
κατηγορίες:

α) πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, που λαµβάνουν το 100% των
τακτικών αποδοχών,

β) πλήρους απασχόλησης, που λαµβάνουν το 75% των τακτικών αποδοχών
και

γ) µερικής απασχόλησης, που λαµβάνουν το 35% των τακτικών αποδοχών.
2. Οι καθηγητές πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης µπορούν να
αµείβονται, επιπλέον των τακτικών αποδοχών τους, µόνο:

α) από χρηµατοδοτούµενα ερευνητικά προγράµµατα του ιδρύµατός τους,

β) από συγγραφικά και καλλιτεχνικά δικαιώµατα, καθώς και από δικαιώµατα
πνευµατικής ιδιοκτησίας,

γ) για τη συµµετοχή τους στα όργανα διοίκησης του ιδρύµατος ή της Α∆ΙΠ ή
του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) ή του Ινστιτούτου
Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «∆ΙΟΦΑΝΤΟΣ» ή κάθε άλλου
Ινστιτούτου ή φορέα που εποπτέυεται από το Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων,

δ) από τη διδασκαλία σε ανοικτό πανεπιστήµιο της ηµεδαπής ή της
αλλοδαπής,

ε) για τη συµµετοχή στις διαδικασίες επιλογής προσωπικού του Ανώτατου
Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), καθώς και της Κεντρικής
Επιτροπής Εξετάσεων για την εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση,

στ) για την συµµετοχή τους σε δύο κατ’ ανώτατο όριο επιτροπές και διοικητικά
συµβούλια του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, στις οποίες προβλέπεται
υποχρεωτικώς εκ του νόµου η συµµετοχή τους, καθώς και σε ∆ιοικούσες
Επιτροπές Α.Ε.Ι. και

ζ) από εκτέλεση κλινικού έργου και εφηµεριών σε πανεπιστηµιακές κλινικές.
3. Οι καθηγητές πλήρους απασχόλησης µπορούν επιπλέον:
α) να απασχολούνται εκτός του ιδρύµατος χωρίς αµοιβή,

β) να ασκούν ελευθέριο επάγγελµα,

γ) να διδάσκουν σε οποιοδήποτε άλλο Α.Ε.Ι., σε δηµόσιες σχολές, σε δηµόσια
Ι.Ε.Κ. και Κ.Ε.Κ. ή να παρέχουν διοικητικό έργο στο Ι.Ε.Π.

δ) να συµµετέχουν ως µέλη της Ακαδηµίας Αθηνών, ως µέλη ή επιστηµονικοί
συνεργάτες του Επιστηµονικού Συµβουλίου, της Επιστηµονικής Υπηρεσίας
και Επιτροπών της Βουλής, καθώς και ως µέλη των ανεξάρτητων διοικητικών
αρχών εξαιρουµένων των Προέδρων τους και

ε) να ασκούν µε ή χωρίς αµοιβή, συµπεριλαµβανοµένης και της κατ`
αποκοπήν αποζηµίωσης, κάθε είδους έργο ή δραστηριότητα, πλην εκείνων
που προσδίδουν την εµπορική ιδιότητα.
4. Καθηγητές µερικής απασχόλησης είναι υποχρεωτικά όσοι κατέχουν θέση
πλήρους απασχόλησης στο δηµόσιο ή ιδιωτικό τοµέα.
5. Οι καθηγητές που επιθυµούν να υπηρετήσουν κατά το επόµενο
ακαδηµαϊκό έτος ως πλήρους ή ως µερικής απασχόλησης υποβάλλουν στη
σχολή στην οποία υπηρετούν σχετική αίτηση, αναγράφοντας την παράλληλη
απασχόληση που επιθυµούν να ασκήσουν. Η αίτηση διαβιβάζεται στην
κοσµητεία, η οποία εγκρίνει την αίτηση εφόσον διαπιστωθεί τεκµηριωµένα ότι
δεν παρακωλύεται η εύρυθµη λειτουργία και ότι καλύπτονται οι ανάγκες της
σχολής. Εφόσον η αίτηση εγκριθεί από την κοσµητεία/διεύθυνση της σχολής,
ο κοσµήτορας εκδίδει πράξη ένταξης στην αντίστοιχη κατηγορία και την
κοινοποιεί στον πρύτανη και το Συµβούλιο του ιδρύµατος.
Με τον οργανισµό µπορεί να καθοριστούν οι ειδικές περιπτώσεις κατά τις
οποίες η αίτηση µπορεί να υποβάλλεται και κατά τη διάρκεια του ακαδηµαϊκού
έτους.
6. Για την κατοχή δεύτερης έµµισθης θέσης στο δηµόσιο ή ιδιωτικό τοµέα,
από καθηγητές µερικής απασχόλησης, απαιτείται σχετική άδεια της
κοσµητείας και απόφαση του Πρύτανη.
7. Κάθε ίδρυµα ορίζει στον Οργανισµό του τις διδακτικές, ερευνητικές και
διοικητικές υποχρεώσεις των ως άνω κατηγοριών καθηγητών.


Σας άρεσε το άρθρο; Μοιραστείτε το!!

0

What's Your Reaction?

Angry Angry
0
Angry
Cute Cute
0
Cute
Fail Fail
0
Fail
Geeky Geeky
0
Geeky
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
OMG OMG
0
OMG
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF
nick

Άρθρο 19: Ένταξη καθηγητών σε κατηγορίες

συνδέσου

Γίνε μέλος του #MSP
Don't have an account?
Εγγράψου

reset password

Εγγράψου

Γίνε μέλος του #MSP

Captcha!
Choose A Format
Gif
GIF format