Άρθρο 18: Αξιολόγηση καθηγητών


1. Οι αναπληρωτές καθηγητές των Α.Ε.Ι., των οποίων η υπηρεσία έχει
υπερβεί τα οκτώ έτη, καθώς και οι καθηγητές πρώτης βαθµίδας αξιολογούνται
κάθε πέντε χρόνια ως προς το ερευνητικό, εκπαιδευτικό, διδακτικό και
επιστηµονικό έργο τους από επιτροπές αξιολόγησης. Για τη συµπλήρωση των
ως άνω χρονικών διαστηµάτων δεν λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος που
διανύθηκε στη θέση πρύτανη, αναπληρωτή πρύτανη και κοσµήτορα.
2. Η αξιολόγηση των ως άνω καθηγητών των Πανεπιστηµίων και των Τ.Ε.Ι.
πραγµατοποιείται από επιτροπές που αποτελούνται από πέντε καθηγητές
πρώτης βαθµίδας άλλων Πανεπιστηµίων ή Τ.Ε.Ι. αντίστοιχα, του εσωτερικού
και του εξωτερικού, µε διεθνώς αναγνωρισµένο επιστηµονικό έργο συναφές
µε το έργο των αξιολογουµένων, που επιλέγονται από το µητρώο εξωτερικών
κριτών του άρθρου 26. Η έκθεση αξιολόγησης κοινοποιείται στον
αξιολογούµενο και στον οικείο κοσµήτορα.
3. Σε περιπτώσεις θετικής αξιολόγησης, είναι δυνατή η επιβράβευση του
αξιολογουµένου, σύµφωνα µε τις διαδικασίες του άρθρου 24.
4. Σε περιπτώσεις εξαιρετικά αρνητικής αξιολόγησης µόνιµων καθηγητών,
είναι δυνατόν, µε απόφαση που λαµβάνεται από την οικεία κοσµητεία κατόπιν
εισήγησης του κοσµήτορα να µην τους επιτρέπεται εφεξής:
α) να συµµετέχουν
σε επιτροπές επιλογής ή εξέλιξης καθηγητών,
β) να διδάσκουν σε
µεταπτυχιακά προγράµµατα και
γ) να επιβλέπουν και να εξετάζουν διδακτορικές διατριβές. Στις περιπτώσεις αυτές η διαδικασία αξιολόγησης επαναλαµβάνεται το αργότερο σε τρία έτη, εκτός αν ο καθηγητής ζητήσει να
αξιολογηθεί νωρίτερα.
5. Αν κατά την αξιολόγηση προκύψουν στοιχεία για παραµέληση των
υπηρεσιακών καθηκόντων ή τη διάπραξη άλλου πειθαρχικού παραπτώµατος,
ο οικείος κοσµήτορας υποχρεούται να ενηµερώσει τον πρύτανη, ο οποίος
προβαίνει στις πειθαρχικές ενέργειες που προβλέπονται από τις οικείες
διατάξεις.

6. Με τον Οργανισµό κάθε ιδρύµατος καθορίζονται τα κριτήρια και η
διαδικασία αξιολόγησης, ο τρόπος ορισµού των αξιολογητών, οι ειδικότερες
διαβαθµίσεις της αξιολόγησης (θετικής και αρνητικής), ο τρόπος
επιβράβευσης όσων αρίστευσαν, η διαδικασία λήψης απόφασης από την
κοσµητεία για τις περιπτώσεις εκείνων που έτυχαν εξαιρετικά αρνητικής
αξιολόγησης και κάθε άλλη λεπτοµέρεια.


Σας άρεσε το άρθρο; Μοιραστείτε το!!

0

What's Your Reaction?

Angry Angry
0
Angry
Cute Cute
0
Cute
Fail Fail
0
Fail
Geeky Geeky
0
Geeky
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
OMG OMG
0
OMG
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF
nick

Άρθρο 18: Αξιολόγηση καθηγητών

συνδέσου

Γίνε μέλος του #MSP
Don't have an account?
Εγγράψου

reset password

Εγγράψου

Γίνε μέλος του #MSP

Captcha!
Choose A Format
Gif
GIF format